WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Ревізія як елемент методу економічного контролю - Курсова робота

Ревізія як елемент методу економічного контролю - Курсова робота

Ревізія дає повну і об'єктивну оцінку стану економіки, господарської діяльності і збереження власності в межах окремого господарюючого суб'єкту. Найбільш ефективним методом господарського контролю і важливим видом ревізії є комплексна ревізія Вона дозволяє забезпечити системне вивчення всіх сторін господарської і фінансової діяльності, всебічну перевірку кругообігу засобів у сфері виробництва або товарного обігу

Ревізію відрізняє від інших методів контролю плановість проведення, широта охоплення об'єкта та глибина його дослідження, переважне використання документів як джерела контролю, багатофункціональний, комплексний підхід

Комплексний підхід характеризується тим, що ревізією можуть бути охоплені не тільки сфери діяльності, в яких відбувається процеси постачання, виробництва та збуту, але й функції управління цими процесами – планування, облік, аналіз, регулювання, стимулювання. Ревізія може охоплювати одну сторону діяльності, наприклад, процес придбання матеріалів, І в цьому своєму значенні бути функціональною, досліджувати її суцільним або вибірковим способом, базуватися на використанні всієї сукупності або частини способів та прийомів контролю.

Ревізії проводяться відповідно до діючого законодавства, як правило, державними органами контролю і управління для виявлення недоліків в фінансово-господарській діяльності підприємств, що перевіряються, і порушень діючих нормативно-правових актів Вона базується на перевірці первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, фактичної наявності грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей Результати ревізій оформляються актом, який має юридичну силу і є джерелом доказів в слідчій та юридичній практиці

2. Ревізія надходження товарно-матеріальних цінностей

Ревізію операцій щодо надходження матеріальних цінностей від постачальників рекомендується розпочинати з вивчення договорів поставки та перевірити повноту і своєчасність їх оприбуткування на склади підприємства.

Операції щодо надходження матеріальних цінностей від постачальників доцільно при ревізії умовно поділити на дві групи:

 • надходження цінностей у відповідності зі встановленими вимогами та повною наявністю супровідних документів;

 • надходження матеріальних цінностей з порушеннямвстановлених вимог і відхилень щодо оформлення супровідних документів (невідповідність кількості, якості і номенклатури поставки, некомплектності, псуванню, крадіжки, повноти або відсутності супровідних документів).

Надходження і оприбуткування матеріальних цінностей та розрахунків за них перевіряються по журналу оперативного обліку надходження вантажів, який ведеться на підприємстві, та журналу-ордеру №6, машинограмах надходження матеріальних цінностей, платіжних вимогах, специфікаціях, транспортних накладних і прибуткових документів та виписок установ банку. З цією метою оплачені платіжні вимоги постачальників чи платіжні доручення покупців зіставляють з прибутковими документами, а також із записами в картках складського і аналітичного обліку матеріалів.

Матеріальні цінності, які надійшли на підприємство, приймаються від транспортних організацій відповідальною особою (експедитором) чи іншою уповноваженою особою, яка ретельно оглядає вантаж до початку приймання та перевіряє наявність пломб та цілісність упаковки до початку приймання. У разі виявлення випадків пошкодження пломб і тари та упаковки, крадіжок матеріальних цінностей під час транспортування та інших порушень експедитор зобов'язаний разом з представником транспортної організації перевірити наявність вантажу згідно з супровідними документами. У разі нестачі чи псування цінностей складається комерційний акт, який потім подається транспортній організації.

У разі виявлення, під час приймання матеріалів, розбіжностей щодо кількості і якості асортименту порівняно з даними супровідних документів постачальника складається відповідний акт. В акті вказується виявлена нестача матеріальних цінностей, лишки, якісні недоліки та їх причини, який прикладається до претензійних матеріалів, а в разі потреби – до матеріалів арбітражного суду.

У період ревізії необхідно перевірити своєчасність і правильність складання комерційних актів та актів приймання матеріалів. Також перевіряються своєчасність подання претензій і вивчаються причини їх відмови та своєчасність передачі матеріалів до арбітражного суду для примусового стягнення і причини відмов арбітражу в поданому позові, їх обґрунтування, законність, списання нанесеного збитку на відповідні бухгалтерські рахунки, відповідальність винних посадових осіб у нанесених збитках.

Слід також перевірити дотримання встановленого порядку видачі доручень на отримання матеріальних цінностей і відпуску матеріалів за дорученнями.

У процесі ревізії необхідно перевірити правильність і повноту оприбуткування матеріальних цінностей щодо неотфактурованих поставок шляхом зіставлення показників, відображених у приймальних актах, з аналогічними показниками рахунків постачальників, які надійшли на підприємство, виявити розбіжності та їх причини. Разом з тим можна використовувати зустрічні перевірки первинних документів.

Під час ревізії операцій з матеріальними цінностями в дорозі слід встановити реальність і обґрунтованість сум, які рахуються за даною статтею, за регістрами синтетичного і аналітичного обліку та балансу. Необхідно перевірити, чи не було випадків втрачених вантажів, за якими своєчасно не були подані претензії транспортним організаціям або які надійшли, але не оприбутковані матеріали.

Після закінчення перевірки рекомендується складати інвентаризаційну відомість матеріальних цінностей в дорозі на дату початку ревізії за такою формою:

Номер платіжного доручення

Назва постачальника

Назва матеріалів

Одиниця виміру (обліку)

Кількість

Ціна

Сума

Дата відвантаження

Дата оплати

У процесі ревізії операцій по відпуску матеріальних цінностей зі складів підприємства цехам основного виробництва, допоміжним та обслуговуючим виробництвам і господарствам, іншим структурним підрозділам необхідно встановити законність і обґрунтованість, своєчасність та правильність оформлення вищевказаних операцій.

У разі відпуску матеріалів на виробничі потреби ревізійного підприємства необхідно перевірити:

правильність застосування технічно-обґрунтованих норм витрачання матеріалів;

чи затверджений список відповідальних осіб у структурних підрозділах на отримання матеріальних цінностей зі складів та інших виробничих підрозділів підприємства, наявність зразків їх підписів на складах;

чи правильно оформляються відповідні документи на відпуск матеріальних цінностей.

Вибірково за окремими видами матеріалів зіставляються дані складів про відпуск матеріалів із відповідними даними цехів і підрозділів про їх отримання, у разі розбіжностей з'ясовуються причини і приймаються заходи щодо ліквідації недоліків.

Крім того, перевіряються операції по відпуску матеріальних цінностей стороннім покупцям. При цьому необхідно встановити законність і обґрунтованість цих операцій, своєчасність і правильність їх оформлення та оцінку їх вартості.

Список використаної літератури

 1. Бутинець Т.А. та ін. Бухгалтерський облік: Нав.посібник / Мін-во освіти і науки України / Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 672 с.

 2. Ватуля, І. Д. Аудит [Текст]: практикум / І. Д. Ватуля, Н.А. Канцедал, О.Г. Пономаренко; Мін-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. – К.: ЦУЛ, 2007. – 304 с.

 3. Гончарук, Я.А. Аудит [Текст]: навчальний посібник / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. – 3 те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 443 с.

 4. Дорош, Н.І. Аудит: теорія і практика [Текст]: навчальний посібник / Н. І. Дорош. – К.: Знання, 2006. – 495 с.

 5. Крисюк В.І., Каленський М.М., Бутко А.Д., Юрченко О.В. Ревізія і контроль у промисловому підприємстві: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 126 с.

 6. Крисюк В.І., Каленський М.М., Юрченко О.В. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менедж. і бізнесу. 2000. – 148 с.

 7. Немченко, В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту [Текст]: підручник / В.В. Немченко, В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко; Одеська нац. академія харчових технологій, Одеський держ. економ. ун т. – К.: ЦУЛ, 2008. – 240 с.

 8. Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" [Текст]: закон України / Україна. Закон. – [Б. м.: б. и.], 2006. – Б. ц.

 9. Пшенична, А.Ж. Аудит [Текст]: навчальний посібник / А.Ж. Пшенична; Мін-во освіти і науки України, Полтавський ун т споживчої кооперації України. – К.: ЦУЛ, 2008. – 320 с.

 10. Савченко, В.Я. Аудит [Текст]: навчальний посібник / В.Я. Савченко; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2005. – 322 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...