WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Нормативна характеристика Б/О - Реферат

Нормативна характеристика Б/О - Реферат

НОРМАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА Б/О1 П/о: сутність, значення, стандарти (види).
2. Правове регулювання організації б/о та фінансові звітності в У.
3. Облікова політика підприємства.
В загальному вигляді структуру б/о можна представити за допомогою наступної схеми (рис. 1).
Фінансовий облік - це сукупність правил та процедур, які забезпечують підготовку і оприлюднення інформації про результати діяльності підприємства (установи, організації) та фінансового стану відповідно до вимог законодавчих актів і страдартів б/о.
В У. Ведення фінансової бухгалтерії є обов'язковим для всіх підприємств.
У/о, на відміну від фінансового, - облік не фактичної величини майна, витрат та доходів, стану розрахунків та зобов'язань, а облік факторів, обставин та умов, що впливають нам виробничо-господарську і фінансову діяльність підприємства. Його ціль - надати інформацію для прийняття рішень по управлінню економікою підприємства та перевірити ефективність виконання прийнятих рішень.
В с-мі у/о відтворюється, передусім, інформація про витрати.
Управлінський обік - це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовуються управлінською ланкою для Планування, оцінки та контролю всередині підприємства.
Стратегічний облік - це фінансовий аналіз проблем, що пов'язані з чотирма факторами: зобов'язаннями, контролем, готівкою (витрати) та потенціалом (чотири "С" - commitment, control, cash (cost), capability).
Облік поділяється на такий, що ведеться в організаціях - мікро облік (фіксуються господарські процеси окремого господарюючого суб'єкту), і облік в межах н/г - макрооблік (визначається сукупний суспільний продукт і національний дохід в межах країни).
На мікрорівні розрізняють дві системи обліку - патримоніальну та камеральну.
В патримоніальній - основний наголос робиться на облік стану та руху цінностей - майна (доходи та витрати є наслідком цього руху), в камеральній - на облік доходів та витрат, а стан і рух майна розглядається як наслідок виконання бюджету (кошторису).
Камеральний облік існував та існує паралельно з патримоніальними. Камеральна бухгалтерія є найпершою і найдавнішою.
Відомому професору з Кельна (початок ХХ ст.) Е.Шмалентайху ми зобов'язані фундаментальною ідеєю про два типи б/о:
- облік, який при складанні б/су враховує тільки стан цінностей на даний момент, тобто ніби на момент ліквідації права. Це статичний б/о. Основною метою статичного обліку є визначення того, чи дозволить реалізація (продаж) всіх активів п-ва на даний момент отримати суму, необхідну для оплати його кредиторської заборгованості.
- облік, який враховує рух цінностей незалежно від можливості ліквідації підприємства. Це динамічний б/о. Динамічний б/о - це система реєстрації фактів господарського життя, головною метою якого є безперервний вимір ефективності господарської діяльності підприємства.
Актуарний облік - це система, яка використовує метод подвійного запису і надає інформацію про зміну ринкової вартості підприємства.
У кращих своїх проявах креативний облік - це будь який науковий метод, який не відповідає загальноприйнятій практиці або встановленим стандартам та принципам.
Соціальний облік є розширенням меж традицією б/о.
2. До XV століття облік не вважався самостійною наукою, він був своєрідним додатком до торговельної діяльності.
Соціальне регулювання б/о є комплексам заходів, за допомогою яких суспільство, використовуючи свої внутрішні можливості, впливає на те чи інше явище, в даному випадку - на б/о. В залежності від застосування способів та цілей впливу соціальне регулювання б/о поділяється на такі види: економічне, правове, морально-етичне тощо.
Економічне регулювання б/о здійснюється за допомогою методичних рекомендацій, роз'яснень по веденню обліку, обміну досвідом.
Правове регулювання б/о здійснюється державою, яка, діючи в інтересах всього суспільства, встановлює правові норми, окреслюючи межі можливої поведінки суб'єктів. В основу правового регулювання покладено принцип обов'язковості дотримання правових норм.
Морально-етичне регулювання охоплює всі сфери суспільного життя, в т.ч. і б/о.
Б/о виконує не тільки інформаційні функції для макророзрахунків, але й є складовою частиною всієї податкової та методичної системи держави. Тому в багатьох країнах світу методичні вказівки з б/о надає Міністерство фінансів . В деяких країнах цю функцію беруть на себе парламент чи незалежні бухгалтерські організації (асоціації, комітети тощо).
Регулювання обліку в У. Здійснюється за допомогою нормативних документів КМУ, міністерства фінансів, Держкомстати стики, головної державної податкової служби, Національного банку та інших державних органів. Нормативні органи регламентують як об'єкти обліку, так і схему кореспонденції рахунків.
Система нормативного регулювання б/о в У. представлена чотирма рівнями, кожен з яких охоплює наступні д-ти (мал. 2).
З 1 січня 2000 року в У. почався процес реформування с-ми б/о та звітності.
З 01.01.2000 р. основними д-тами, які регламентують с-му б/о в У. є:
1. З-н У. від 16.07.99 р. № 996-XIV "Про б/о та фінансову звітність в У."
2. Національні Положення (стандарти) б/о (далі П(С)БО).
3. Порядок надання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.
4. План р-ків активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій п-в і організацій та розроблена до нього Інструкція із застосування, затверджені наказом Міністерства фінансів У від 30.11.99 р. № 291.
З-н У "Про б/о та фінансову звітність в У." від 16 липня 1999 р. № 996-XIV визначає правові принципи регулювання, організації, ведення б/о і складання фінансової звітності в У. та поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести б/о та подавати фінансову звітність згідно з чинним законодавством.
Стандарт перекладається з англійської мови як норма, зразок. Стосовно нормативної д-тації з б/о стандарт означає комплекс д-тально оформлених правил ведення обліку. Кожне з цих правил визначає термінологію, методи, способи, суть обліку спри відображенні того чи іншого явища.
Стандарт обліку - облікові правила та процедури, що стосуються виміру, оцінки і надання облікової інформації, розроблені відповідними професійними організаціями.
Стандарти обліку поділяються на два види: міжнародні та внутрішні (національні). Міжнародні стандарти б/о - стандарти, які розроблюються Комітетом міжнародних стандартів б/о (КМСБО) і рекомендовані до застосування. Внутрішні (національні) стандарти - нормативи з б/о, які видаються для внутрішнього користування окремою країною.
Бухгалтерський стандарт - це стандартні вимоги до методів і процедур ведення б/о.
Стандарти в основному відносяться до фінансового обліку тазвітності.
В кожній країні розробкою принципів та стандартів займаються спеціальні організації.
В У. розробкою принципів та стандартів займається Мінфін У.
Стандарти б/о розглядають наступні питання:
1. Який мінімум інформації повинен бути наведений у фінансовій звітності, щоб на її основі можна було приймати різні управлінські рішення?
2. Як оцінювати статті фінансової звітності (активи, пасиви та інші показники)?
Структура Положень (стандартів) б/о в У. має наступний вигляд:
- вступ - загальні положення;
- опис сутності (розкривається зміст даного об'єкту, його визнання та способи оцінки, методи обліку тощо);
- розкриття інформації, яка повинна обов'язково знайти відображення у звітності та примітках до неї;
- необхідні пояснення (примітки), що регулюють процедуру практичного застосування окремих вимог, що складають основу того чи іншого положення (стандарту);
- дата набуття чинності.
Кожне Положення присвячене окремій темі б/о.
В У. передбачається прийняти 25 П (С) б/о, які охоплюють всі діючі МСБО (Крім стандартів, які стосуються звітності банків і пенсійних фондів). Деякі національні стандарти об'єднують положення декількох МСБО, а в деяких випадках розробляються стандарти, зміст яких не має аналогу в міжнародних стандартах. Але всі

 
 

Цікаве

Загрузка...