WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Професійна етика аудитора, його права і обов’язки - Курсова робота

Професійна етика аудитора, його права і обов’язки - Курсова робота

Якщо є ймовірність того, що платіжні засоби клієнта залишатимуться на рахунку клієнта тривалий час, професійному бухгалтерові-практику слід за згодою клієнта у розумні строки помістити такі платіжні засоби на процентний рахунок.

Усі відсотки, отримані за платіжними засобами клієнта, повинні відноситись у кредит рахунку клієнта.

Професійні бухгалтери-практики повинні вести такі облікові книги, що дають їм змогу в будь-який час чітко визначити угоди, за якими ними було здійснено операції з грошовими коштами клієнтів у цілому і з коштами кожного конкретного клієнта зокрема. Виписку з рахунку треба надавати клієнтові не рідше одного разу на рік.

Стосунки з іншими професійними бухгалтерами-практиками.

Розширення діяльності комерційного підприємства часто веде до створення відділень чи дочірніх компаній у тих місцях, де не практикує теперішній бухгалтер. За таких обставин клієнт чи теперішній бухгалтер після консультації із клієнтом може попросити залученого бухгалтера, який здійснює практику в цих місцях, надати такі професійні послуги, які необхідні для виконання завдання.

Передача справ може також відбуватися у сфері спеціальних послуг або спеціальних завдань. Обсяг послуг, які пропонуються професійними бухгалтерами-практиками, продовжує розширюватися, а глибина знань, потрібних для обслуговування суспільства, часто потребує спеціальних навичок. Оскільки один професійний бухгалтер-практик не може набути спеціальних знань або досвіду в усіх сферах бухгалтерського обліку, деякі професійні бухгалтери-практики дійшли висновку про те, що недоцільно і небажано, щоб персонал фірми володів усіма спеціальними навичками, які можуть знадобитися.

Реклама та пропонування послуг.

Питання про те, чи дозволяти конкретним професійним бухгалтерам-практикам здійснювати рекламу та пропонування послуг, належать до компетенції організацій – членів МФБ та визначаються ними, виходячи з правових, соціальних і економічних умов кожної країни.

Якщо така реклама і пропонування послуг дозволені, то вони повинні бути спрямовані на об'єктивне інформування громадськості та відповідати вимогам чесності, чесності, достовірності та гарного смаку. Пропонування послуг з використанням примусу або нав'язування має бути заборонено.

До заходів, що не відповідають наведеним вище критеріям, можна віднести такі:

а) формування помилкових, оманливих чи невиправданих очікувань сприятливих результатів;

б) натяк на можливість впливу на рішення будь-якого суду, арбітражного суду, регулювального органу або аналогічного органу чи посадової особи;

в) хвалебні заяви про себе, що не ґрунтуються на фактах, які можна перевірити;

г) порівняння з іншими професійними бухгалтерами-практиками;

ґ) що містять рекомендації або підтвердження інших осіб;

д) що містять будь-які інші заяви, які можуть призвести до того, що навіть розсудлива людина неправильно їх зрозуміє або буде введена ними в оману;

є) необґрунтоване проголошення себе експертом або фахівцем у певній сфері бухгалтерського обліку.

Професійний бухгалтер-практик у країні, де дозволена реклама, не повинен намагатися одержати перевагу за допомогою реклами в газетах та журналах, що їх публікують чи розповсюджують у країні, де реклама заборонена. Аналогічно, в країні, де реклама заборонена, професійний бухгалтер-практик не повинен розміщувати рекламу в газетах та журналах, що їх публікують у країні, де реклама дозволена.

Безперечно, інформованість громадськості про спектр послуг, що пропонуються професійним бухгалтером, є бажаною. Тому не може бути заперечень проти того, щоб організація – член МФБ повідомляла таку інформацію громадськості офіційно, тобто від імені організації – члена МФБ.

У подальшому розглянемо принципи та рекомендації, що стосуються передусім професійних бухгалтерів (аудиторів), які працюють у промисловості, торгівлі, державному секторі чи у сфері освіти. Професійним бухгалтерам-практикам слід узяти до уваги, що наведені принципи можуть бути застосовані до конкретних обставин, в яких вони діють. Якщо професійні бухгалтери, найняті бухгалтерською фірмою, мають сумніви щодо застосовності певної рекомендації, їм слід звернутися по допомогу до своєї професійної організації.

Конфлікт лояльності.

Штатні професійні бухгалтери зобов'язані бути лояльними до свого роботодавця, а також своїх колег, причому іноді між цими обов'язками може виникати конфлікт. Звичайно, для працівника першочергове значення має дотримання законних і етичних цілей своєї організації, а також дотримання тих правил і процедур, що розроблені для підтримки таких цілей. Однак від працівника не можна вимагати:

а) порушувати закон;

б) порушувати правила й стандарти своєї професії;

в) обманювати чи вводити в оману (в тому числі шляхом замовчування) осіб, що виступають як аудитори роботодавця;

г) підписуватися під заявою, що суттєво перекручує факти, або іншим чином бути пов'язаним з такою заявою.

Розбіжності у поглядах стосовно правильного розв'язання бухгалтерських чи етичних проблем, як правило, мають бути обговорені та врегульовані в межах організації, спочатку з безпосереднім начальником цього працівника, а потім (якщо суттєві суперечності етичного характеру не усунено) з управлінським персоналом найвищого рівня або директорами, які не є виконавчими.

Якщо штатні бухгалтери не можуть розв'язати будь-яку суттєву проблему, пов'язану з конфліктом між роботодавцями та професійними вимогами, то вони можуть, вичерпавши всі інші відповідні можливості, вдатися до звільнення як до останнього засобу. Працівникам слід повідомити причини такого рішення своєму роботодавцеві, але їхній обов'язок з дотримання конфіденційності, як правило, не дозволяє їм повідомити про виниклу проблему іншим особам (окрім випадків, коли вони зобов'язані зробити це згідно із законом чи професійними вимогами).

Підтримка колег.

Професійному бухгалтерові, зокрема тому, який керує іншими бухгалтерами, слід надавати належне значення формуванню й дотриманню власних суджень зі спірних бухгалтерських питань, а також професійно підходити до розбіжностей у думках.

Професійна компетенція.

Штатного професійного бухгалтера, який працює у промисловості, торгівлі, державному секторі чи освіті, можуть попросити виконати важливе завдання, для виконання якого бухгалтер не має достатньої спеціальної підготовки або досвіду. Беручи на себе зобов'язання виконати таку роботу, професійний бухгалтер не повинен уводити в оману роботодавця щодо рівня знань або досвіду, якими він володіє, а звертатися (за потреби) за консультацією й допомогою до експертів.

Надання інформації.

Професійний бухгалтер повинен надавати фінансову інформацію у повному обсязі, чесно, на належному професійному рівні і так, щоб вона була зрозуміла у своєму контексті.

Фінансова та інша інформація повинна мати таку форму, щоб чітко описувати реальний характер господарських операцій, активів чи зобов'язань; своєчасно і правильно класифікувати та заносити записи до реєстрів обліку; професійним бухгалтерам слід також робити все від них залежне для забезпечення зазначеного вище.

Список використаної літератури

 1. Білуха М.Т. Курс аудиту: підручник. 2-ге вид., перероб. – К.: "Вища школа": Т-во "Знання", КОО, 2006. – 574 с.

 2. Бухгалтерський облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 288 с

 3. Ватуля, І. Д. Аудит [Текст]: практикум / І. Д. Ватуля, Н.А. Канцедал, О.Г. Пономаренко; Мін-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. – К.: ЦУЛ, 2007. – 304 с.

 4. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник.-К.: Лібра, 2001. – 840 с.

 5. Гончарук, Я.А. Аудит [Текст]: навчальний посібник / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 443 с.

 6. Дорош, Н.І. Аудит: теорія і практика [Текст]: навчальний посібник / Н. І. Дорош. – К.: Знання, 2006. – 495 с.

 7. Жила В.Г. Ревізія і аудит: навч. посібник. – К.: МАУП, 2006. – 96 с.

 8. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: Піча Ю.В.; К.: "Каравела"; Львів: "Новий Світ – 2000", 2002. – 504 с.

 9. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійоної етики аудиторів України. – К.: Аудиторська палата України, Укркомункваліфонд; Основа, 1999. – 274 с

 10. Немченко, В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту [Текст]: підручник / В.В. Немченко, В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко; Одеська нац. академія харчових технологій, Одеський держ. економ. ун т. – К.: ЦУЛ, 2008. – 240 с.

 11. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с.

 12. Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" [Текст]: закон України / Україна. Закон. – [Б. м.: б. и.], 2006. – Б. ц.

 13. Пшенична, А.Ж. Аудит [Текст]: навчальний посібник / А.Ж. Пшенична; Мін-во освіти і науки України, Полтавський ун т споживчої кооперації України. – К.: ЦУЛ, 2008. – 320 с.

 14. Савченко, В.Я. Аудит [Текст]: навчальний посібник / В.Я. Савченко; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2005. – 322 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...