WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом - Курсова робота

Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом - Курсова робота

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ТА ФАКТІВ

1.1. Принципи бухгалтерського обліку операцій та фактів поза балансом

1.2. Вимоги до оформлення фінансової звітності операцій поза балансом

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ТА ФАКТІВ НА ПОЗАБАЛНСОВИХ РАХУНКАХ

2.1. Значення позабалансового обліку і його місце в системі економічної інформації. Об'єкти позабалансового обліку

2.2. Класифікація позабалансових рахунків. Облік на позабалансових рахунках

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Додаток А

ВСТУП

Бухгалтерськийоблік — це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Об'єктами бухгалтерського обліку є майно організацій, їх зобов'язання і господарські операції, здійснювані організаціями в процесі їх діяльності.

Основним завданням бухгалтерського обліку є формування повної і достовірної інформації про діяльність організації і її майнове положення, необхідною внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності — керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, а також зовнішнім — інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності.

Облік операцій поза балансом – окрема складна категоря бухгалтерського обліку, яка потребує іще більщ уваги бухгалтера і його обізнаності в класифікації об'єктів бухгалтерського обліку, особливостях проведень тощо.

Дана робота присвячена характеристиці принципів побудови обліку операцій та фактів поза балансом в Україні.

Мета роботи – дослідження особливостей обліку операцій та фактів поза балансом та визначення відмінностей від інших видів обліку.

Структура роботи така, що складається з двох основних розділів: перший – теоретичний – характеризує основні принципи обліку операцій та фактів поза балансом; другий – теоретичний – покликаний охарактеризувати методологічні особливості побудови обліку операцій та фактів поза балансом на основні українського законодавства та реалій бухгалтерського обліку в Україні. Особливу увагу приділено позабалансовим операціям банку, адже саме банки більшість операцій здійснюють поза балансом, отже, є неабияким прикладом.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ТА ФАКТІВ

    1. Принципи бухгалтерського обліку операцій та фактів поза балансом

Принцип бухгалтерського обліку операцій та фактів поза балансом – це правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність операцій та фактів поза балансом ґрунтуються на таких основних принципах (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Принципи бухгалтерського обліку

Принцип

Опис

Обачність

застосування в бухгалтерському обліку операцій та фактів поза балансом методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства

Повне висвітлення

фінансова звітність операцій та фактів поза балансом повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі

Автономність

кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства

Послідовність

постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності

Безперервність

оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі

Нарахування та відповідність доходів і витрат

для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів

Превалювання сутності над формою

операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми

Історична (фактична) собівартість

пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання

Єдиний грошовий вимірник

вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці

Періодичність

можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності

Таким чином, можна зауважити, що бухгалтерський облік операцій та фактів поза балансом здійснюється майже за тими самими принципами, що й інші види бухгалтерського обліку, але з більшою деталізацією. Це виникає внаслідок того, що на підприємстві, як правило, операції та факти поза балансом є вельми спірними, тому потребують великої деталізації, а в банках, де ці операції найчастіші, необхідна велика ступінь деталізації для унеможливлення помилки господарської операції.

    1. Вимоги до оформлення фінансової звітності операцій поза балансом

Фінансова звітність операцій та фактів поза балансом складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.

Фінансові звіти операцій та фактів поза балансом містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами).

Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

- існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею;

- оцінка статті може бути достовірно визначена.

До фінансової звітності операцій та фактів поза балансом включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.

У рядках форм фінансової звітності операцій та фактів поза балансом, які не мають показників, ставиться прочерк.

Звітним періодом для складання фінансової звітності операцій та фактів поза балансом є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Перший звітний період новоствореного підприємства можебути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

Якісні характеристики фінансової звітності операцій та фактів поза балансом. Інформація, яка надається у фінансових звітах операцій та фактів поза балансом, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.Фінансова звітність операцій та фактів поза балансом повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скорегувати їхні оцінки, зроблені у минулому.Фінансова звітність операцій та фактів поза балансом повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.Фінансова звітність операцій та фактів поза балансом повинна надавати можливість користувачам порівнювати: фінансові звіти підприємства за різні періоди; фінансові звіти різних підприємств.Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни. Установлення і зміни облікової політики підприємства здійснюються за рішенням власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи). Облікова політика підприємств державного, комунального секторів економіки визначається у розпорядчому документі, який приймається підприємством відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213 Принципи підготовки фінансової звітності операцій та фактів поза балансом.Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Принципи формування фінансової звітності підприємства

Принцип

Опис

автономності підприємства

кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства

безперервності діяльності

передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі

періодичності

припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності

історичної (фактичної) собівартості

визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання

нарахування та відповідності доходів і витрат

для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей

повного висвітлення

фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі

послідовності

передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності

обачності

методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства

превалювання змісту над формою

операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми

єдиного грошового вимірника

передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці


 
 

Цікаве

Загрузка...