WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю - Курсова робота

Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю - Курсова робота

До видання методичних рекомендацій щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в окремих галузях народного господарства України доцільно застосовувати видані раніше Типові положення з бухгалтерського обліку та методологію бухгалтерського обліку окремих господарських операцій в частині, що не суперечить національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування нового Плану рахунків.

3. Принципи побудови Плану рахунків

У Плані рахунків за десятковою системою вказані коди кожного рахунку та найменування синтетичного рахунку першого порядку. Коди субрахунків (синтетичних рахунків другого порядку), на відміну від старого Плану рахунків, – тризначні. Першою цифрою коду субрахунку є клас рахунків, другою – номер синтетичного рахунку в даному класі рахунків, а третьою – порядковий номер субрахунку до даного рахунку першого порядку. Вказаний порядок кодування субрахунків сприятиме спрощенню записів у синтетичному та аналітичному обліку й автоматизації накопичення даних аналітичного обліку при застосуванні в ньому персональних комп'ютерів.

При контируванні первинних бухгалтерських документів на здійснені господарські операції, тобто при записі на них кореспонденції рахунків (бухгалтерських проводок, контировок), вказується щонайменше код синтетичного рахунку. Якщо при контируванні документів необхідно та можливо визначити субрахунок, у контировці вказується тризначний код субрахунку. Що стосується аналітичного обліку доходів, витрат та фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства тощо, то з метою спрощення записів в аналітичному обліку доцільно після коду синтетичного рахунку або субрахунку вказувати в контировці на первинному документі через дефіс і порядковий номер аналітичного рахунку (статті), наприклад, 701-1, 901-1, 791-2.

В робочому плані рахунків, який застосовується на даному підприємстві в залежності від специфіки його діяльності, субрахунки використовуються з врахуванням потреб управління, контролю, аналізу та звітності, а також можуть доповнюватись введенням нових субрахунків, але із збереженням кодів субрахунків за Планом рахунків.

Інструкцією встановлено, що кореспонденцію рахунків та порядок ведення аналітичного обліку, які не наведені в Інструкції, підприємство встановлює самостійно, виходячи з норм Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та з управлінських потреб.

Засади організації і ведення управлінського обліку для забезпечення реєстрації та накопичення необхідної для ефективного управління підприємством інформації про обсяги господарської діяльності за її видами, визначення фінансових результатів та рентабельності підприємство встановлює самостійно. Але безперечною є необхідність раціонального поєднання облікових записів фінансового та управлінського обліку, їх узгодженості з метою уникнення дублювання облікових записів, передусім в аналітичному обліку.

Інструкція про застосування Плану рахунків спрямована на забезпечення єдності відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності однорідних за змістом господарських операцій на відповідних бухгалтерських рахунках та субрахунках.

Записи на бухгалтерських рахунках ускладнюються наявністю в бухгалтерському обліку елементів податкового обліку. Після прийняття Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97р. виникла розбіжність у часі відображення в бухгалтерському обліку валових доходів і валових витрат. Якщо в бухгалтерському обліку доходи й витрати відображаються за моментом нарахування, то в податковому обліку – за подією, що відбулася раніше. Вказана розбіжність суттєво впливає на відображення в бухгалтерському обліку податку на додану вартість.

Рахунки класів 0–7 є обов'язковими для всіх підприємств. Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" застосовуються підприємствами, крім суб'єктів малого підприємництва, а також організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності.

Інструкція про застосування Плану рахунків конкретно не встановлює, коли повинні списуватись на рахунок 79 "Фінансові результати" доходи та витрати підприємства, що накопичуються на відповідних рахунках протягом року, – щомісячно чи в кінці року. Доцільно для спрощення записів у синтетичному та аналітичному обліку, а також складання Звіту про фінансові результати списувати накопичені на рахунках доходи і витрати підприємства на рахунок 79 "Фінансові результати" один раз у кінці року відповідними заключними записами на закриття цих рахунків. Тим більше, що за нормами Інструкції нарахований податок з прибутку доцільно списувати на зменшення отриманого прибутку, а рахунок 79 "Фінансові результати" закривати списанням сальдо на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" тільки заключними записами в кінці року. При цьому необхідно врахувати, що протягом року валовий та чистий прибуток, а також збитки можуть бути об'єктивно визначені за кожний звітний період тільки в Звіті про фінансові результати.

Підприємства малого підприємництва та організації, які ведуть некомерційну діяльність, за власним рішенням відкривають рахунки класу 8 "Витрати за елементами". Вони можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 "Витрати за елементами" або також рахунків класу 9 "Витрати діяльності".

4. Узгодженість Плану рахунків з фінансовою звітністю

4.1. Побудова Балансу (ф.1)

Робоча таблиця зі складання ф. № 1 "Баланс"

Актив

Код ряд.

Зміст статей Балансу за рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

Ряд. 011- ряд. 012

первісна вартість

11

СД 12

знос

12

(СК 133)

незавершене будівництво

20

СД 15 + СД 163 (у частині виданих на такі цілі довгострокових авансів) + СД 371 (у частині виданих на такі цілі короткострокових авансів)

Основні засоби:

залишкова вартість

30

Ряд. 031-032

первісна вартість

31

СД 10 + СД 11

знос

32

(СК 131 + СК 132)

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

СД141

інші фінансові інвестиції

45

СД 142 + СД 143

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

СД 16 (за мінусом сальдо за рах. 163 в частині, що припадає на капітальні аванси)

Відстрочені податкові активи

60

СД 17

Інші необоротні активи

70

СД 18

Усього за розділом І

80

Ряд. 010 + ряд. 020 + ряд. 030 + ряд.040 + ряд. 045 + ряд. 050 + ряд. 060 + ряд. 070

П. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

СД 20 + СД 22

тварини на вирощувані та відгодівлі

110

СД 21

незавершене виробництво

120

СД 23 + СД 25

готова продукція

130

СД 26 + СД 27

товари

140

СД 28

Векселі одержані

150

СД 34 - сума резерву сумнівних боргів за даною дебіторською заборгованістю

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

Ряд. 161 - ряд. 162

первісна вартість

161

СД 36

резерв сумнівних боргів

162

(СК 38) (за вирахуванням суми резерву сумнівних боргів за іншою поточною дебіторською заборгованістю)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

(СД 641 + СД 642) - сума резерву сумнівних боргів заданою дебіторською заборгованістю

за виданими авансами

180

СД 371 (за мінусом сальдо за рах. 371 у частині, що припадає на капітальні аванси) - сума резерву сумнівних боргів за даною дебіторською заборгованістю

з нарахованих доходів

190

СД 373 - сума резерву сумнівних боргів за даною дебіторською заборгованістю

із внутрішніх розрахунків

200

СД 682 + СД 683 - сума резерву сумнівних боргів за даною дебіторською заборгованістю

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

(СД 372 + СД 374 + СД 375 + СД 376 + СД 377) - сума резерву сумнівних боргів за даною дебіторською заборгованістю

Поточні фінансові інвестиції

220

СД 352

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

СД 301 + СД 311 + СД 313 + СД 333 + СД 351

в іноземній валюті

240

СД 302+ СД 312 + СД 314 + СД 334+СД 351

інші оборотні активи

250

СД 24 + СД 331 + СД 332 + СД 643

Усього за розділом II

260

Ряд. 100 + ряд. 110 +ряд. 120 + ряд. 130 + +ряд. 140 + ряд. 150 + ряд. 160 + ряд. 170 + ряд. 180 + ряд. 190 + ряд. 200 + ряд. 210 + ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240 +ряд. 250

ІЦ. витрати майбутніх періодів

270

СД39

БАЛАНС

280

Ряд. 080 + ряд. 260 + ряд. 270

Пасив

Код ряд.

Зміст статей Балансу за рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

СК 40

Пайовий капітал

310

СК 41

Додатковий вкладений капітал

320

СК 421+ СК 422

Інший додатковий капітал

330

СК 423 + СК 424 + СК 425

Резервний капітал

340

СК 43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

СК 441- СД 442 - СД 443

Неоплачений капітал

360

(СД 46)

Вилучений капітал

370

(СД 45)

Усього за розділом І

380

Ряд. 300 + ряд. 310 + ряд. 320 + ряд. 330 + ряд. 340 + ряд. 350 - ряд. 360 - ряд. 370

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення витрат персоналу

400

СК 471 + СК 472

Інші забезпечення

410

СК 473 + СК 474

Цільове фінансування

420

СК 48

Усього за розділом П

430

ряд. 400 + ряд. 410 + ряд. 420

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

СК 501 + СК 502 + СК 503 + СК 504

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

СК 505 + СК 506 + СК 521 + СК 522 - СК 523

Відстрочені податкові зобов'язання

460

СК 54

Інші довгострокові зобов'язання

470

СК 51 + СК 53 + СК 55

Усього за розділом ІІІ

480

ряд. 440 + ряд. 450 + ряд. 460 + ряд. 470

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

СК60

.Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

СК61

Векселі видані

520

СК62

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

СК63

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

СК681

з бюджетом

550

СК 641+СК 6421

з позабюджетних платежів

560

СК 6422

зі страхування

570

СК 65

з оплати праці

580

СК 66

з учасниками

590

СК 67

із внутрішніх розрахунків

600

СК 682+СК 683

Інші поточні зобов'язання

610

СК 684 + СК 685 + СК 644

Усього за розділом IV

620

Ряд. 540 + ряд. 550 + ряд. 560 + ряд. 570 + ряд 580 + ряд. 590 + ряд. 600 + ряд. 610

V. Доходи майбутніх періодів

630

СК 69

БАЛАНС

640

Ряд. 380 + ряд. 430 + ряд. 480 + ряд.620 + ряд.630


 
 

Цікаве

Загрузка...