WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням - Курсова робота

Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням - Курсова робота

Основним інформаційним банком є матеріали ревізій і перевірок. До них належать: акти ревізій, довідки перевірок, проміжні акти, копії документів, письмові пояснення посадових і матеріально відповідальних осіб, довідки експертиз і лабораторних аналізів, копії письмових запитів, робочі записи ревізорів та ін. Тут же рекомендують зберігати копії рішень, прийнятих за результатами ревізій і перевірок, та інформацію про їх виконання.

На основі цієї інформації контролюють обгрунтованість прийнятих рішень та їх виконання, готуються до проведення наступних ревізій і перевірок, аналізують контрольну і господарську діяльність, а результати використовують для управління. Матеріали ревізій і перевірок брошурують у папки за роками, тобто в хронологічному порядку, які зберігаються постійно. Службове листування з питань контрольно-ревізійної роботи систематизується в окрему групу інформації, до якої належить листування контрольно-ревізійного органу з іншими організаціями та установами, накази, рекомендаційні листи, розпорядження тощо.

Книгу протоколів ведуть для записів короткого змісту питань, винесених на обговорення засідань ревізійних комісій або нарад штатних контрольно-ревізійних органів.

В окремих папках підшивають заяви і скарги працівни-ків підприємств і організацій та матеріали (відповіді) за результатами їх розгляду.

У журналі реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції в хронологічному порядку відображують всю кореспонденцію, яка надходить у відповідний контрольно-ревізійний апарат і яку відсилають для відповідей, запитів за конкретною адресою.

Ревізійні комісії підприємств і організацій звітуються перед зборами уповноважених трудових колективів про проведену роботу і наслідки ревізій і перевірок виробничо-фінансової діяльності. Ревізійні комісії, а також аудиторські фірми дають остаточний висновок по річному звіту для підтвердження достовірності звітної інформації і ліквідності підприємств.

Звіти й остаточні висновки ревізійних комісій і аудиторів по річному звіту розглядаються на засіданнях комісій і затверджуються зборами уповноважених. У цих документах міститься важлива інформація про підсумки виробничо-фінансової діяльності підприємств за звітний рік, виявлені факти непродуктивних витрат, порушень, безгосподарності тощо та пропозиції по усуненню недоліків, у тому числі і в організації контрольно-ревізійної роботи та окремих членів ревізійних комісій.

Вищенаведене свідчить, що контрольно-ревізійні органи потребують різнобічної інформації, яку використовують для управління підпорядкованими підприємствами відповідні міністерства, управління, об'єднання, з одного боку, і для управління безпосередньо контрольно-ревізійною роботою — з другого.

Важливою умовою успішного вирішення зазначених завдань є вдосконалення інформаційного забезпечення, скорочення затрат часу і коштів на нього. Це стосується насамперед документації по оформленню результатів ревізій і перевірок — основного блоку інформаційної підсистеми контролю.

Акти ревізій сільськогосподарських підприємств складають у довільній формі, хоча з дотриманням певних правил їх складання. В багатьох випадках вони містять несуттєву, другорядну інформацію, перевантажені зайвими відомостями неконкретного характеру з недостатньо обгрунтованими висновками тощо. Це негативно впливає на оперативність і дієвість контрольно-ревізійної роботи та на її ефективність у цілому.

Основний напрям удосконалення оформлення матеріалів ревізії — уніфікація і стандартизація документації, яка використовується в контрольно-ревізійній роботі, ТакийДосвід набутий у державних контрольно-ревізійних органах, зокрема Державній контрольно-ревізійній службі, у відділах Пенсійного фонду, банках та інших інспекціях. Наприклад, в усіх розрахункових документах по платежах у бюджет, дакі подаються в податкову інспекцію, є реквізити: за даними платника, за даними податкової інспекції; акти перевірки утримань податків із заробітної плати типової форми містять всі необхідні реквізити (так званий алгоритм перевірки). Подібні акти типової форми використовують банки, органи соціального страхування і забезпечення,

На оформлення таких документів різко скорочуються затрати часу, полегшується сама перевірка, оскільки ці до-кум'енти містять, так би мовити, програму, алгоритм перевірки.

У зв'язку з багатогалузевим характером сільськогосподарського виробництва важко запрограмувати і алгоритмізувати всі сторони перевірки діяльності сільськогосподарських підприємств, але по багатьох питаннях елементи уніфікації і стандартизації документів використовувати можна і потрібно, їх доцільно використовувати насамперед при оформленні результатів перевірки договірних зобов'язань та всіх інших розрахункових операцій (розрахунки з підзвітними особами, фінансовою системою та ін.). збереження матеріальних цінностей (акти інвентаризації, порівняльні відомості тощо), виконання планів і т. д.

• Уніфікація і стандартизація контрольної документації дозволить вирішити такі завдання: скоротити види документів, визначивши коло документації та інформації, необхідної для економічного контролю; виключити непотрібну і зайву інформацію; забезпечити дотримання чіткої регламентації проведення ревізій і перевірок; полегшити розгляд та прийняття рішень за наслідками перевірок; розвантажити виконавців контролю від технічних операцій; підвищити культуру документального оформлення; полегшити обробку інформації з економічного контролю і проведенню аналізу цієї інформації; впроваджувати механізовану обробку документації.

Принцип програмно-методичного забезпечення закладений в багатьох інформаційних підсистемах: в обліку — в журналах-ордерах, пергинних і зведених документах; у плануванні — в формах і таблицях планів економічного і соціального розвитку, госпрозрахункових завданнях тощо; в аналізі — в аналітичних таблицях та ін. Цей принцип важливо використовувати і в контрольно-ревізійній роботі. Основним прийомом контролю є зіставлення, але проблема полягає у знанні, що з чим потрібно зіставити, як зістави ти. Дану проблему можуть вирішити висококваліфіковані спеціалісти, розробивши контрольно-аналітичні таблиці. По контролю за виконанням договірних взаємовідносин такі таблиці розроблені і рекомендовані для системи агропромислового комплексу.

Як уже зазначалося, потребує вдосконалення звітність про контрольно-ревізійну роботу. В ній закладені показники, які орієнтують головним чином на виявлення матеріального збитку та його відшкодування. Це звужує можливості контролю і недостатньо стимулює працівників цієї служби до розробки пропозицій і рекомендацій з різних питань виробничо-фінансової діяльності. Тому насамперед потрібно розширити і доповнити систему показниками, які характеризують ефективність економічного контролю: сума економії коштів за рахунок оптимізації планових завдань, норм, скорочення витрат у зв'язку з ліквідацією зайвих ланок в управлінській системі, штатних одиниць тощо за пропозиціями контролерів; кількість внесених пропозицій по вдосконаленню функцій управління, планування, обліку, економічного аналізу та економічний ефект від них; сума повернутих коштів обслуговуючими, заготівельними організаціями по виявлених приписках і обрахунках та ін. Одночасно потрібно розробити систему показників, що характеризують обсяг роботи контролерів та її ефективність (навантаження на одного контролера по перевірці підприємств, затрати часу на одне підприємство, розмір виявленого матеріального збитку з розрахунку на одне підприємство, його відшкодування). Це дозволило б вдосконалити систему оплати праці і матеріального стимулювання контролерів, краще контролювати виконання планових завдань по контрольно-ревізійній роботі. Становлення аудиторської діяльності пов'язане з розвитком ринкових відносин, реформуванням власності в колективну і приватну, формуванням ринкових економічних структур, появою широкого кола внутрішніх і зовнішніх користувачів інформації про ділову активність підприємств. Виникнення акціонерних, орендних, кооперативних, спільних підприємств, комерційних банків, страхових компаній зумовили необхідність проведення незалежного фінансового контролю — аудиту. Аудит походить від латинського аисііо, що означає слухати (.він слухає). У класичному розумінні цього слова — це незалежний фінансовий контроль, який здійснюють спеціальні аудиторські фірми або окремі дипломовані аудитори на платних засадах.


 
 

Цікаве

Загрузка...