WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок калькулювання повних і змінних витрат - Курсова робота

Порядок калькулювання повних і змінних витрат - Курсова робота

Необхідно здійснити аналіз відхилень з використанням гнучкого бюджету.

Для розрахунку будуємо таблицю і в неї записуємо розраховані дані.

Таблиця 17

Показник

Фактично

Відхилення від гнучкого бюджету

Гнучкий бюджет

Відхилення за рахунок обсягу продажу

Бюджет

Обсяг продажу

65000

65000

-5000

70000

Продаж, грн

2552460

-203540

2756000

-212000

2968000

Змінні витрати :

На придбання товарів

1475500

-19500

1495000

-115000

1610000

Витрати на збут

177000

-15920

192920

-14840

207760

Разом змінні витрати

1652500

-35420

1687920

-129840

1817760

Маржинальний дохід

899960

-168120

1068080

-82160

1150240

Постійні витрати :

На придбання товарів

241540

-129860

371400

-

371400

Витрати на збут

458210

38210

420000

-

420000

Разом постійних

витрат

699750

-91650

791400

-

791400

Операційний

прибуток

200210

-76470

276680

-82160

358840

Наведений аналіз свідчить, що діяльність фірми була нерезультативною, оскільки вона реалізувала тільки 65000 одиниць продукції замість 70000 запланованих, що зумовило негативне відхилення прибутку в сумі 82160 грн. діяльність компанії була неефективною, бо мало місце негативне відхилення витрат і як наслідок – негативне відхилення прибутку в сумі – 76470 грн.

Висновки та пропозиції

Управлінський облік – складова бухгалтерського обліку, яка охоплює діяльність з підготовки інформації, висновків та оцінок, необхідних керівництву для прийняття управлінських рішень. Здійснюється для потреб внутрішнього користування з метою підвищення ефективності діяльності підприємства. В першу чергу передбачає облік та аналіз витрат ресурсів, собівартості продукції.

Для формування реалізаційної ціни на 1 продукції, необхідно провести калькуляцію собівартості. Калькулювання собівартості – це спосіб визначення витрат на одиницю виробленої продукції. У вітчизняній практиці, яка традиційно налаштована на облік повних витрат, застосовуються позамовний, попередільний і попроцесний (простий) методи. Сутність позамовного методу полягає в тому, що всі прямі основні витрати обліковують у розрізі встановлених статей за окремими виробничими замовленнями, які видають на заздалегідь визначену кількість даного виду продукції. Решту витрат обліковують за місцями їх виникнення і включають до собівартості окремих замовлень відповідно до встановленої бази їх розподілу. Попередільний метод застосовується на підприємствах з однорідною за вихідною сировиною і характером технології масовою продукцією, яка виготовляється в результаті послідовних процесів, кожний з яких (або група яких) складає окремий самостійний переділ (фазу, стадію) виробництва. Сутність простого методу полягає в тому, що фактичні витрати обліковують за встановленими статтями витрат на весь випуск продукції Для складання калькуляцій за змінними витратами використовується метод директ-кост (директ-костинг). Директ-костинг — це система управлінського обліку, яка базується на класифікації витрат на змінні та постійні і включає в себе облік витрат за їх видами, місцями виникнення й носіями, облік результатів виробничої діяльності, а також аналіз витрат і результатів для прийняття управлінських рішень. Зробивши калькуляцію собівартості підприємство може визначатися із методикою формування цін.

На мою думку, для вдосконалення калькулювання собівартості продукції на підприємстві, потрібно:

 • удосконалити на підприємстві обліку матеріальних витрат, зокрема вибір методу оцінки сировини і матеріалів;

 • розробити і послідовно впровадити оптимальну для даного виду діяльності облікову модель виробничих витрат;

 • матеріальні ресурси класифікувати і відображати у поточному обліку в залежності від їх функціональної ролі, призначення і ступеня готовності до виробничого споживання;

 • використаовувати систему оцінки матеріалів за нормативною (стандартною) вартістю;

 • удосконалити організацію обліку витрат на оплату праці, а саме, проводити відокремлений облік оплати праці за поточними нормами і відхиленнями від норм;

 • облік витрат на утримання та експлуатацію машин і обладнання організовувати за групами обладнання: загального та спеціального (цільового) призначення, а розподіл цих витрат проводити пропорційно кошторисних (нормативних) ставок.

Список використаної літератури

 1. П(С)БО 16 "Витрати", затверджено наказом МФУ від 19.01.2000 №27/4248, із змінами і доповненнями // Нова бухгалтерія. – 17.04.2006. – С. 136-140.

 2. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені Наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.2001 р. № 47.

 3. Байдик О. Нормативний метод обліку витрат на виробництво продукції. // Баланс.– 2001.– №7 (спецвипуск).– С. 50-61

 4. Белоусова И. Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах / Бухгалтерський облік та аудит. – 2005. - №5. с. 12-16

 5. Бланк И.А. Управление активами. – Киев: "Ника-Центр", 2000. – 720 с.

 6. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлі-нський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.

 7. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання-Прес, 2006. - 350 с.

 8. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 196 с.

 9. Голов С.Ф. Управлінський облік. - К: Лібра, 2003. – 243 с.

 10. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер.с англ.:Учебник. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 409 с.

 11. Котляров С.А. Управление затратами: Учебное пособие. – СПб.: ПИТЕР, 2001. – 160 с.

 12. Лабзунов П. Оргнизация управления затратами в условиях рыночной экономики России / Экономист. – 2002. - №9. - с. 82-85

 13. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2006. - 580 с.

 14. Мишин Ю.А. Управленческий учет: управление затратами и результатами производственной деятельности . - М.: Дело и сервис, 2002. – 362 с.

 15. Молвинский А., Кобенко А. Как разработать систему управления затратами / Финансовый директор. – 2003. - №11. – с.5-8

 16. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 219 с.

 17. Растяпін А.В., Губенко С.П. Максимізація прибутку підприємства // Фінанси України. - 2002. - №2. - с.19-29.

 18. Семернікова I.О., Мешкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. - 312 с.

 19. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства. – К., 2002. - 656 с.

 20. Управленческий учет / Под ред. В. Палия и Р.Вандер Вила. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 480 с.

Додатки

Додаток А

Лінія функції витрат, визначена методом вищої – нижчої точки.

Додаток Б

Лінія функції витрат, визначена шляхом візуального пристосування.

Додаток В

Точка беззбитковості простого олівця

Додаток Г

Точка беззбитковості лінійки

Додаток Д

Точка беззбитковості ручки

Додаток Ж

Точка беззбитковості зошита


 
 

Цікаве

Загрузка...