WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Попередній фінансовий аналіз підприємства - Курсова робота

Попередній фінансовий аналіз підприємства - Курсова робота

Даючи оцінку факторам, які вплинули на фінансову стійкість підприємства, слід зазначити, що вони можуть бути як залежними від підприємства, так і незалежними від його діяльності.

До незалежних факторів можна віднести кризовий стан економіки, економічні умови господарювання, податкову і кредитну політику законодавчої та виконавчої влади країни, соціальний стан споживачів продукції (послуг), незадовільний платоспроможний попит, низький ступінь фінансового ринку та інше.

До факторів, які повністю або частково залежать від підприємства, можна віднести:

 • вибір виду діяльності, складу та структури продукції (послуг);

 • упровадження нових технологічних моделей та забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції;

 • забезпечення оптимального співвідношення між постійними та змінними витратами;

 • ефективне управління оборотними активами, недопущення понад нормативних залишків матеріалів, сировини, готової продукції, яка не знаходить попиту;

 • забезпечення раціональної структури капіталу;

 • правильний вибір тактики і стратегії управління фінансовими ресурсами, прибутком;

 • фінансове прогнозування, тобто дослідження та розроблення можливих шляхів розвитку фінансів підприємства в перспективі.

Факторами відновлення платоспроможності є:

1.скорочення кредиторської заборгованості;

2.випереджаюче зростання оборотних активів за рахунок власних коштів.

3. Аналіз ліквідності балансу

Оцінку платоспроможності проводять на основі характеристики ліквідності поточних активів.

Ліквідність означає здатність широкого перетворення активу в готівку без втрат його ринкової вартості.

Ліквідність балансу – це ступінь покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких у гроші відповідає строку погашення платіжних зобов'язань. Що менше потрібно часу для перетворення того чи іншого активу в грошову форму, то вища його ліквідність.

Поняття платоспроможності та ліквідності за своїм змістом дуже близькі, але ліквідність – більш ємне поняття, оскільки від ліквідності балансу залежить платоспроможність.

Аналіз ліквідності підприємства проводиться у два етапи:

 • на першому етапі складається баланс ліквідності;

 • на другому – проводиться розрахунок основних показників ліквідності та їх аналіз.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів за активами, згрупованими за ступенем їх ліквідності розміщеними в порядку зменшення ліквідності, із зобов'язаннями за пасивами, згрупованими за термінами їх погашення і розміщеними в порядку зростання термінів:

1. Найбільш ліквідні активи(НЛА) – грошові кошти підприємства і короткострокові фінансові вкладення (цінні папери), суми яких за всіма статтями грошових коштів можуть бути використані для виконання поточних розрахунків негайно.

2. Швидко реалізовані активи(ШРА) – дебіторська заборгованість та інші активи, суми яких для перетворення на готівкові кошти вимагають певного часу.

Ліквідність цих активів залежить від суб'єктивних та об'єктивних факторів: кваліфікації фінансових працівників підприємства, стосунків з платниками та їхньої платоспроможності, умов надання кредитів покупцям, організації вексельного обігу.

3. Повільно реалізовані активи(ПРА) – це запаси, дебіторська заборгованість (платежі за якою очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати), податок на додану вартість за придбаними цінностями. Слід виключити з розрахунків статтю " Витрати майбутніх періодів ".

4. Важко реалізовані активи(ВРА) – активи, призначені для використання у господарській діяльності протягом досить тривалого часу. До цієї групи включаються статті розділу 1 активу балансу "Необоротні активи".

Перші три групи належать до поточних активів підприємства. Вони ліквідніші, ніж решта його майна.

Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати таким чином.

1. Найбільш термінові зобов'язання(НТЗ) – кредиторська заборгованість за товари, роботи, векселі видані , поточні зобов'язання за розрахунками, а також інші поточні зобов'язання.

2. Короткострокові пасиви (КП) – короткострокові кредити і позикові кошти.

3. Довгострокові пасиви (ДП) – довгострокові кредити і позикові кошти.

4. Постійні пасиви (ПП) – статті 1 та 2 розділів пасиву балансу і '' Доходи майбутніх періодів ''.

Короткострокові і довгострокові зобов'язання являть собою зовнішні зобов'язання підприємства.

Надалі проведемо дослідження ліквідності балансу аналізованого підприємства у випадку нижченаведеної табл.6, дані якої сформовані на базі даних табл.3 і табл..4, що і відображено у ''примітках ''.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються такі умови:

НЛА=НТЗ

ШРА≥КП

ПРА≥ДП

ВРА≤ПП

Як бачимо, в нашому випадку виконується тільки нижня частина умови, тому точнішої оцінки здатності підприємства виконувати свої зобов'язання перед кредиторами переходимо до другого етапу аналізу ліквідності, де обчислюють:

 • коефіцієнт абсолютної ліквідності;

 • миттєвий коефіцієнт ліквідності;

 • поточний коефіцієнт ліквідності.

Табл.6. Аналіз ліквідності балансу

Актив

Примітки

Значення, тис. грн.

Пасив

Примітки

Значення, тис. грн.

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

Найбільш ліквідні активи (НЛА)

Грошові кошти

1294.15

602.16

Найбільш термінові зобов'язання (НТЗ)

75% від суми поточних зобов'язань

4173.63

5419.4

Активи, які швидко реалізовуються (ШРА)

Дебіторська заборгованість

1811.81

4516.2

Короткострокові пасиви (КП)

25% від суми поточних зобов'язань

1391.21

1806.4

Активи, які повільно реалізовуються (ПРА)

Запаси

3105.96

2709.7

Довгострокові пасиви (ДП)

Довгострокові зобов'язання

129.415

301.08

Активи, які важко реалізовуються (ВРА)

Необоротні активи

6729.58

7225.9

Постійні пасиви (ПП)

Власний капітал

7247.24

7527

Коефіцієнт ліквідності балансу

0.638

0.256

Слід зазначити, що в Україні розроблено методики аналізу фінансового стану підприємства: Методика № 81, Методика № 22, Положення № 323, згідно з якими і визначено орієнтовані значення коефіцієнтів.

Знайдемо значення кожного із цих показників.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності =, і показує яка частина найбільш термінових зобов'язань може бути негайно покрита абсолютно ліквідними активами. За Положенням №323 його значення вважається теоретично достатнім, якщо воно перевищує 0.20 – 0.25. Тобто якщо підприємство на даний момент може на 20 – 25% погасити всі свої борги, то його платоспроможність вважається нормальною.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності в нашому випадку становить:

На початок періоду: КА.Л.=1294.15:1391.211=0.93;

На кінець періоду: КА.Л.=602.16:1806.48=0.33

Як видно з розрахунків, коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок значно вищий, ніж на кінець періоду. На початок періоду підприємство могло негайно погасити 93% короткострокових зобов'язань. На кінець періоду – 33%. Платоспроможність підприємства на кінець періоду вважається нормальною.

Показник абсолютної ліквідності підприємства має особливо важливе значення для постачальників матеріальних ресурсів і банку, що кредитують дане підприємство.

Миттєвий коефіцієнт ліквідності =, і показує співвідношення найбільш ліквідної частини поточних активів і поточних пасивів. Бажано, щоб цей показник дорівнював одиниці. Оскільки на практиці це буває нечасто, можна задовольнити його значенням 0.8 – 0.9. Слід враховувати, що достовірність висновків за результатами розрахунків цього коефіцієнта значною мірою залежить від '' якості '' дебіторської заборгованості (терміну її виникнення, фінансового стану боржників та інше). Значна питома вага сумнівної дебіторської заборгованості може створити загрозу платоспроможності підприємства Особливий інтерес даний показник має для власників акцій.


 
 

Цікаве

Загрузка...