WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Попередній фінансовий аналіз підприємства - Курсова робота

Попередній фінансовий аналіз підприємства - Курсова робота

Для ефективного управління кредиторською, дебіторською заборгованістю та грошовими засобами пропонуємо наступну систему, що передбачає:

 • синхронізацію грошових потоків, а саме максимальне наближення термінів погашення дебіторської і кредиторської заборгованостей;

 • зменшення суми грошових коштів у дорозі (використання електронних грошей, електронних чекових переказів);

 • продаж дебіторської заборгованості факторинговим компаніям чи банкам;

 • термінова виписка рахунків на великі партії товарів;

 • відтермінування проплати товарів покупцями для стимулювання їх попиту;

 • продаж товарів за зниженими цінами при достроковій проплаті за них готівкою;

 • одержання завдатку від покупця за товар на суму не меншу ніж залишок дебіторської заборгованості;

 • організацію фінансового контролю за станом дебіторської заборгованості;

 • орієнтацію на велику кількість покупців (їх диверсифікація) з метою уникнення ризику несплати за товар одним із покупців;

 • селективність – виділення певних товарів, що не продаються у кредит у певні періоди часу.

Довготермінові зобов'язання – це зобов'язання, погашення яких не буде проведено на протязі майбутнього фінансового року.

Як бачимо, за даними табл.4, за звітній період сума довгострокових зобов'язань збільшилася на 171.665 тис. грн. або на 132.65%.

Отже, загалом частка позикового капіталу збільшилася ((1661.075+171.665):279.76) у 6.55 разів , тому співвідношення власного і позикового капіталів на кінець періоду становить 1:1: частка власного капіталу зменшилась на 6%, і становить 50%, позикового – збільшилася на 6%, і становить 50%. Для підприємств, які працюють в умовах розвинутих ринкових відносин, нормальним явищем, що забезпечує достатньо стабільний стан фінансів для інвесторів і кредиторів, вважається відношення власного капіталу до його загальної суми на рівні 60%. У цьому разі ризик кредиторів зводиться до мінімуму, оскільки, продавши майно, сформоване за рахунок власного капіталу, підприємство зможе погасити свої боргові зобов'язання навіть тоді, коли частину майна, в яку вкладено позикові кошти, буде знецінено. Критичним значенням коефіцієнта відношення позикового капіталу до власного вважається одиниця( що і спостерігається в даному нам випадку). Однак економісти вважають, що при високих показниках оборотності оборотних коштів критичне значення коефіцієнта може перевищувати одиницю без істотних наслідків для ринкової стійкості. В нашому випадку гарантія повернення зовнішнього боргу забезпечується.

На вибір схеми формування структури капіталу підприємства впливають:

 • організаційно-правова форма підприємства (приватне підприємство, акціонерне);

 • галузеві особливості операційної діяльності (підприємства з високим рівнем фондомісткості продукції і високою часткою необоротних активів мають звичайно низький кредитний рейтинг і орієнтуються при формуванні капіталу переважно на власні джерела: чим коротший операційний цикл, тим у більшій мірі використовується капітал з різних джерел;

 • розмір підприємства: чим він менший, тим у більшій мірі на стадії створення капітал формується за рахунок власних джерел;

 • рівень оподаткування прибутку: при низьких ставках податку на прибуток чи певних пільгах з оподаткування у певних випадках є вигідніше використовувати власний капітал порівняно з позиченим;

 • міра ризику, визначена засновниками підприємства;

 • вартість капіталу, одержаного з різних джерел: звичайно вартість позичених і залучених коштів є меншою, ніж вартість власного капіталу.

Можемо виділити такі позитивні якості позикового капіталу:

 • широка можливість залучення додаткового капіталу при високому кредитному рейтингу підприємства;

 • можливість розширення активів і відповідно господарсько-фінансової діяльності підприємства;

 • менша вартість позикових коштів за рахунок врахування відсотків за кредит у витратах підприємства (вилучення відсотків за кредит із суми прибутку, що оподатковується – так званий "податковий щит");

 • здатність збільшувати рентабельність власного капіталу за рахунок ефекту фінансового лівериджу.

Недоліками цього виду джерела формування капіталу є:

 • зростання фінансового ризику, зниження фінансової стійкості: їх рівень прямо пропорційний росту питомої ваги позичкового капіталу;

 • складність процедури залучення кредитних ресурсів (гарантії, заклади і т. д.);

 • генерація активами, сформованими за рахунок залучених коштів, меншої при інших однакових умовах прибутку, яка знижується за рахунок відсотків, що підлягають сплачуванню;

 • висока залежність вартості позикового капіталу від кон'юнктури фінансового ринку. Так при зниженні середньої кредитної ставки на ринку використання отриманих кредитів, особливо на довгостроковій основі, стає невигідним, при наявності більш дешевих кредитних джерел.

2. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

Аналіз фінансової стійкості підприємства є найважливішою характеристикою його діяльності та фінансово-економічного добробуту, яка характеризує результат його поточного, інвестиційного і фінансового розвитку, містить необхідну ін формацію для інвесторів, а також відображає здатність підприємства відповідати за своїми боргами й зобов'язаннями і нарощувати економічний потенціал. Під фінансовою стійкістю слід розуміти платоспроможність підприємства у часі з дотриманням умови фінансової рівноваги між власними і позиковими коштами. Платоспроможність відображає здатність підприємства платити за своїми боргами й зобов'язаннями в конкретний період часу.

На основі узагальнення світового досвіду аналізу фінансового стану фірм, компаній, що працюють у ринкових умовах, та практики проведення такого аналізу на підприємствах нашої країни, рекомендується відповідна система показників, які характеризують фінансову стійкість.

Використовуючи дані табл.3 і табл. 4 знаходимо значення наступних коефіцієнтів:

1. Коефіцієнтом '' автономії ''(Кфнз) є коефіцієнт, який визначає питому вагу власного капіталу підприємства у загальній сумі його власних і залучених коштів, характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства. Знайдемо його значення для нашого випадку.

На початок періоду:7247.24:12941.5=0.56;

На кінець періоду:7527:15054=0.5.

Отже, на кінець періоду ступінь фінансової незалежності підприємства знизився, оскільки частка власного капіталу складає 50%.

2. В аналізі використовується також показник, який показує співвідношення власних і залучених коштів(Довгострокові зобов'язання + Поточні зобов'язання), тобто скільки позикових коштів припадає на 1 грн. власних; характеризує рівень залежності підприємства від зовнішніх інвесторів – це коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів.

На початок періоду:(129.415+5564.845):7247.24=0.79;

На кінець періоду:(301.08+7225.92):7527=1.

Значення коефіцієнта на кінець періоду є критичним(він дорівнює 1), що свідчить про кризовий стан підприємства.

3. Коефіцієнт маневрування власного капіталу = , і показує частку власних коштів, що бере участь у господарському обороті.

На початок періоду:(7247.24-6729.58):7247.24=0.0714;

На кінець періоду:(7527-7225.92):7527=0.0417.

Бачимо, що частка власних коштів, що бере участь у господарському обороті є мізерною, тому підприємству необхідно її збільшувати.

4. Коефіцієнт забезпеченості запасів та витрат власними джерелами = =.

На початок періоду:(7247.24+129.415):3105.96=4.47;

На кінець періоду:(7527+301.08):2709.72=4.33.

Зі значень коефіцієнтів бачимо, що у підприємства є можливість забезпечити власними джерелами коштів запаси та витрати виробництва.

Надалі розглянемо табл.5, для точнішого з'ясування фінансової стійкості підприємства.

Табл.5. Аналіз фінансової стійкості

Показники

На початок періоду, тис грн..

На кінець періоду, тис. грн..

Примітки

1

Джерела власних коштів

7376.655

7828.08

Власний капітал + Довгострокові зобов'язання

2

Основні кошти та інші позаоборотні активи

6729.58

7225.92

Необоротні активи

3

Наявність власних коштів

647.075

602.16

(стр.1. – стр.2.)

4

Довгострокові кредити

129.415

301.08

Довгострокові зобов'язання

5

Наявність власних коштів

-2879.484

-4817.28

Грошові кошти – Кредиторські зобов'язання.

6

Короткотермінові кредити

1391.211

1806.48

25% від Поточних зобов'язань

7

Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат

-1488.273

-3010.8

(стр.5. + стр.6)

8

Величина запасів і витрат

11490.96

15059.72

Запаси + Собівартість реалізації продукції

9

Надлишок (+) або нестача(-) власних оборотних коштів

-10843.88

-14457.56

(стр.3 – стр.8)

10

Надлишок(+) або нестача(-) власних і довгострокових залучених джерел формування запасів і витрат

-14370.44

-19877

(стр.5. – стр.8)

11

Надлишок(+) або нестача(-) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат

-8935.014

- 12952.2

(стр.7 – стр.8)

12

Тип фінансової стійкості

Нестійкий (передкризовий) фінансовий стан, при якому порушується платоспроможність, але є можливість відновлення рівноваги між платіжними зобов'язаннями за рахунок залучення тимчасово вільних джерел в оборот і збільшення власного оборотного капіталу.


 
 

Цікаве

Загрузка...