WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Попередній фінансовий аналіз підприємства - Курсова робота

Попередній фінансовий аналіз підприємства - Курсова робота

Аналіз фінансового стану проводиться зовнішніми і внутрішніми користувачами інформації про господарську діяльність підприємства.

Зовнішні користувачі інформації – банки, кредитори, інвестори – оцінюють :

 • частку власних коштів у загальній сумі джерел коштів, З позиції фінансового ризику останній зростає, якщо за даними балансу підприємства частка його власного капіталу у валюті балансу зменшується;

 • вивчають динаміку структури джерел коштів, що дозволяє мати уяву про розширення або звуження діяльності підприємства.

Внутрішні користувачі інформації – керівник або власник, економічна, бухгалтерська, фінансова служба підприємства вивчають показники фінансового стану та виявлення резервів його зміцнення.

У кожного аналітика своя мета:

 • інвесторів цікавить рівень стабільності доходів за акціями;

 • кредиторів – платоспроможність і ліквідність підприємства;

 • менеджерів (керівників) – дохідність активів (майна) та ефективність управління ними.

Табл.4 Пасиви підприємства

Пасив

Абсолютні величини, тис грн.

Відносні величини

Зміни

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

В абсолютних величинах, тис. грн.

У відносних величинах

1. Власний капітал

7247.24

7527

56

50

279.76

-6

2. Довгострокові зобов'язання

129.415

301.08

1

2

171.665

+1

3. Поточні зобов'язання

5564.845

7225.92

43

48

1661.075

+5

Баланс

12941.5

15054

100

100

2112.5

Аналіз фінансового стану починають з "читання" балансу та інших форм звітності, під яким розуміють попереднє загальне ознайомлення із підсумками діяльності підприємства та його фінансовим станом. Щоб уміти "читати" фінансову звітність, необхідно знати її зміст. Баланс підприємства – це таблиця, де на звітну дату у вартісній оцінці представлені залишки засобів та їх розміщення – в активі балансу, та джерела утворення і формування засобів (майна підприємства) у пасиві.

Використання балансу для аналізу базується на розумінні взаємозв'язку між розділами активу і пасиву, який представлений схемою (рис.1.). Суцільні лінії показують нормальні джерела формування активів підприємства, пунктиром виділені небажані (нераціональні) види розміщення джерел формування майна.

Активи підприємства (табл.2) складаються із необоротних та оборотних засобів. В процесі господарської діяльності вони повинні приносити дохід у вигляді прибутку або іншої економічної вигоди. Актив балансу містить інформацію на певну дату про склад та розміщення наявних в розпорядженні фірми контрольованих коштів, одержаних в результаті попередньої діяльності і які повинні стати джерело майбутніх надходжень фірми.

Баланс

Актив

Пасив

1.Необоротні активи

1.Власний капітал

2.Оборотні активи

2.Забезпечення наступних витрат і платежів

3.Витрати майбутніх періодів

3.Довгострокові зобов'язання

4.Поточні зобов'язання

5.Доходи майбутніх періодів

Рис.1. Взаємозв'язок активу і пасиву балансу.

Співвідношення оборотних і необоротних активів залежить від галузі, в якій працює підприємство. При аналізі фінансового стану підприємств торгівлі у першу чергу досліджуються оборотні активи, а потім необоротні. Значення та актуальність оборотних активів випливає з їх ролі у господарській діяльності підприємств. Сама назва – "оборотні" активи показує їх повноту участі у господарському обороті підприємства та зміну своєї форми: гроші – товар – гроші.

Рис.2. Зміна форм оборотних активів у процесі господарського обороту підприємства.

Схема руху оборотних активів у процесі господарської діяльності підприємства (рис.2) відображає перехід оборотних активів з грошової форми в матеріальну, а потім знову у грошову. Вона наочно показує значення якості оборотних активів, тобто їх стан, структуру, ефективність використання. Якісний стан оборотних активів характеризується їх відповідністю встановленим нормативам (за нормованими оборотними активами ); структура – відсутністю простроченої та сумнівної заборгованості; ефективність використання або ліквідність – прискоренням оборотності, ступенем ліквідності та рівнем рентабельності.

Зовнішній аналіз оборотних активів обмежений законом комерційної таємниці і не допускає оприлюднення нормативних і планових показників оборотних активів. він оперує лише узагальненими показниками публічної фінансової звітності.

Лише при внутрішньому аналізі можна виконати усю програму дослідження якості оборотних активів та вплив їх використання на фінансовий стан підприємства. В процесі внутрішньогосподарського аналізу, крім нормативів та інших показників бізнес-плану, використовують дані аналітичного бухгалтерського обліку товарів, матеріалів, запасів, готової продукції, розрахунків з дебіторами, грошових коштів та ін.

Необоротні активи включають статті, що відображають вкладення коштів в основний капітал, довготермінові інвестиції в акції та облігації, а також в нематеріальні активи.

Від того, наскільки оптимальне співвідношення оборотного та необоротного активів, скільки коштів вкладено в запаси матеріалів, а скільки їх у грошовій формі, значною мірою залежать результати виробничої та фінансової діяльності, а звідси – і фінансовий стан підприємства.

Дамо оцінку змінам, що відбулися в складі та структурі капіталу підприємства за даними табл.3.

Загальний капітал підприємства за звітний період збільшився на 2112.5 тис. грн. ,або на 16.32%, У тому числі за рахунок збільшення обсягу необоротних активів – на 496.34 тис. грн., або на 7.38%, приросту оборотних активів – на 1616.16 тис. грн., або на 26.02%. Тобто за звітний період в оборотні активи було вкладено у 3.26 рази (1616.16:496.34) більше коштів, аніж у необоротні активи.

Зміна структури активів підприємства в бік збільшення частки оборотних засобів може вказувати:

 • згортання виробничої бази;

 • викривлення результатів оцінки основних фондів унаслідок існуючого порядку їх бухгалтерського обліку;

 • відволікання частини поточних активів на кредитування споживачів товарів, робіт, послуг підприємства, дочірніх підприємств та інших дебіторів, що свідчить про фактичне відволікання частини оборотних коштів із виробничого циклу та інше.

Підвищення суми необоротних активів вказує на інвестиційну діяльність підприємства.

Після загальної оцінки динаміки складу і структури активів підприємства детально вивчимо стан, рух і причини зміни кожного виду майна: запаси, грошові кошти, дебіторська заборгованість. "Запаси" включають статті виробничих запасів, незавершеного виробництва та готової продукції.

Виробничі запаси включають сировину, матеріали для упаковки, напівфабрикати. Ця стаття може носити назву і як товарно-матеріальні цінності. Незавершене виробництво включає засоби, вкладені в товари, що знаходяться в процесі виробництва. Готова продукція може включати як реалізовані без переробки або залишки не проданої або непоставленої продукції, що знаходиться на складі.

Із даних табл. 3. видно, що запаси за звітний період зменшились з 3105.96 до 2709.72 тис. грн. ,тобто – на 396.24 тис. грн. або на 12.76%. Причинами такого зменшення можуть бути:

 • збільшення собівартості реалізації продукції;

 • зменшення попиту на продукцію;

 • згортання виробничої бази.

Під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. Під готівкою розуміють валюту України та іноземну валюту у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України. Рух грошових коштів – це надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Відповідно поступлення і вибуття коштів за визначеними видами діяльності називають грошовими потоками.

Управління грошовими потоками є одним з найважливіших напрямків діяльності фінансового менеджера. Воно включає розрахунок часу обігу грошових коштів, аналіз грошового потоку, його прогнозування, визначення оптимального рівня грошових коштів, складання їх бюджету.


 
 

Цікаве

Загрузка...