WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Попередній фінансовий аналіз підприємства - Курсова робота

Попередній фінансовий аналіз підприємства - Курсова робота

Зміст

Вступ

1. Попередній фінансовий аналіз підприємства

1.1 Аналіз активів підприємства

1.2 Аналіз пасивів підприємства

2. Аналіз фінансової стійкості

3. Аналіз ліквідності балансу

4. Аналіз фінансових результатів

5. Аналіз коефіцієнтів рентабельності та ділової активності

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання. Активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України.

У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і підприємств-партнерів.

Фінансовий стан є найважливішою характеристикою надійності підприємства та його ділової активності, гарантом ефективної реалізації економічних інтересів як самого підприємства, так і його партнерів.

Саме тому в об'єктивній оцінці фінансового стану зацікавлені всі суб'єкти ринкових відносин. Інформацію для такої оцінки може надати лише аналіз. Для цього кожен аналітик повинен знати методику та оволодіти прийомами аналізу фінансового стану.

Під фінансовим станом розуміють здатність (спроможність) підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Метою аналізу фінансового стану є досягнення стабільності та ефективності функціонування підприємства і обґрунтування його фінансової стратегії. Для виконання поставленої мети аналіз фінансового стану має вирішити наступні завдання:

  • дати оцінку відповідності між господарськими ресурсами та джерелами їх формування, тобто оцінити структуру балансу;

  • вивчити стан та ефективність використання необоротних активів;

  • визначити раціональність розміщення та ефективність використання оборотних активів;

  • оцінити стан розрахунків з діловими партнерами (дебіторами та кредиторами);

  • проаналізувати ефективність використання власного капіталу та виявити резерви його збільшення;

  • оцінити доцільність отримання та ефективність використання кредитів банку;

  • визначити рівень платоспроможності підприємства та шляхи її підвищення;

  • оцінити показники фінансової стійкості підприємства, їх динаміку та відповідальність їх оптимальним значенням;

  • виявити резерви зміцнення фінансового стану, обґрунтувати короткострокове та довгострокове прогнозування фінансової стійкості підприємства.

Саме це і є метою даної курсової роботи. Об'єктом же дослідження є підприємство з фінансовою звітністю - ''Питома вага розділів балансу(у відсотках)''(табл.1) та ''Фінансові результати''(табл.2).

1. Попередній фінансовий аналіз підприємства

1.1 Аналіз активів підприємства

Отже, під фінансовим станом підприємства розуміють ступінь забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності, а також своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями. У ньому знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства з управління фінансовими ресурсами. Отже, дамо характеристику фінансових ресурсів підприємства, від яких залежить його загальний фінансовий стан. Для цього розглянемо його фінансову звітність, що подана нам у вигляді табл.1 і табл.2.

Табл.1 Питома вага розділів балансу(у відсотках)(%)

Показники балансу

На початок періоду

На кінець періоду

Показники балансу

На початок періоду

На кінець періоду

Активи

Пасиви

І.Необоротні активи

52

48

Ι. Власний капітал

56

50

ІІ. Оборотні активи

ΙΙ. Довгострокові зобов'язання

1

2

2.1.Запаси

24

18

2.2.Грошові кошти

10

4

ΙΙΙ. Поточні зобов'язання

43

48

2.3.Дебіторська заборгованість

14

30

Баланс

100

100

Баланс

100

100

За умовою нам дано наступне:

Підсумок балансу на початок періоду: 1991*N/2 (де N – № варіанту) =1991*13/2=12941.5тис. грн.

На кінець періоду рівний: 2316*N/2=2316*13/2=15054 тис. грн.

На базі вище вказаних даних(розрахунків) відповідно до питомої ваги кожного з показників балансу (табл.1) знаходжу їх абсолютні величини(тис. грн.) ,а також зміни відносно початку періоду, і вношу до табл.3 і табл.4. Вони, а також дані табл.2 є джерелами інформації для проведення аналізу фінансового стану підприємства.

Дані табл.2. знаходимо наступним чином :

Оскільки податок на додану вартість становить 20% від доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) , то сума податку становить:

На початок періоду :14579.5*0.2=2915.9 тис. грн.

На кінець періоду: 15925*0.2=3185 тис. грн.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг),ЧД, знаходимо за формулою: Дохід від реалізації продукції – Податок на додану вартість. Отже,

На початок періоду: ЧД=14579.5-2915.9=11663.6 тис. грн.

На кінець періоду: ЧД=15925-3185=12740 тис. грн.

Валовий прибуток знаходимо наступним чином: Чистий дохід від реалізації продукції – Собівартість реалізації продукції. Тому, його сума становить:

На початок періоду: 11663.6-8385=3278.6 тис. грн.

На кінець періоду: 12740-12350=390 тис. грн.

Фінансові результати від операційної діяльності (П)=(Валовий прибуток + Інші операційні доходи) – (Адміністративні витрати + Витрати на збут + Інші операційні витрати).

Звідси На початок періоду П=(3278.6+3) – (260+572+10)=2439.6 тис грн.

На кінець періоду П=(390+2) – (325+624+8)= - 565 тис. грн.

Всі результати розрахунків вносимо до табл.2.

Табл.2 Фінансові результати

Показники фінансових результатів

Значення показника на початок періоду, тис. грн.

Значення показника на кінець періоду, тис. грн.

1.Дохід (виручка ) від реалізації продукції, Д

2243*0.5*N = 14579,5

2450*0.5*N =15925

2. Податок на додану вартість

2915.9

3185

3. Чистий дохід (виручка ) від реалізації продукції (робіт, послуг),ЧД

11663.6

12740

4. Собівартість реалізації продукції (робіт, послуг )ЧД

1290*0.5*N = 8385

1900*0.5*N = 12350

5. Валовий прибуток або збиток

3278.6

390

6. Інші операційні доходи

3

2

7. Адміністративні витрати

200*0.1*N = 260

250*0.1*N = 325

8. Витрати на збут

220*0.2*N = 572

240*0.2*N = 624

9. Інші операційні витрати

10

8

10. Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток або збиток) П

2439.6

-565

Табл.3 Активи підприємства

Актив

Абсолютні величини, тис. грн.

Відносні величини

Зміни

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

В абсолютних величинах, тис. грн.

У відносних величинах

1.Необоротні активи

6729.58

7225.92

52

48

496.34

-4

2.Оборотні активи

6211.92

7828.08

48

52

1616.16

+4

2.1.Запаси

3105.96

2709.72

24

18

-396.24

-6

2.2.Грошові кошти

1294.15

602.16

10

4

-691.99

-6

2.3.Дебіторська заборгованість

1811.81

4516.2

14

30

2704.39

+16

Баланс

12941.5

15054

100

100

2112.5


 
 

Цікаве

Загрузка...