WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Подвійний запис та характеристика рахунку 6 - Курсова робота

Подвійний запис та характеристика рахунку 6 - Курсова робота

План

1.1 Подвійний запис: історія виникнення та значення.

1.2 Характеристика 6 класу рахунків бухгалтерського обліку.

1.1 Подвійний запис: історія виникнення та значення.

Ще в ХVст., яке можна назвати століттям революційних перебудов у бухгалтерському обліку, францисканський монах Лука Пачолі описав метод, згідно якого:

 1. кожний рахунок поділяється на дві частини;

 2. ліва сторона рахунку носить умовну назву дебет (лат. debet –він винен), права –кредит (лат. credit –він вірить);

 3. кожна господарська операція записується двічі: по дебету одного рахунку та кредиту іншого (подвійний запис). Сума по дебету дорівнює сумі по кредиту, тобто сума балансується, звідси і баланс визначається як рівновага (фр. balance –терези);

 4. якщо рівноваги дебетової та кредитової сум немає, господарська операція відображена неправильно, необхідно шукати помилку;

 5. виходячи з основного бухгалтерського рівняння всі рахунки поділяються на активні (лат. aktivus –діяльний) та пасивні (лат. passivus –бездіяльний).

Як відомо, всі господарські операції відображаються на рахунках шляхом подвійного запису [1].

Подвійний запис –це спосіб відображення операції в дебеті одного та кредиті іншого взаємопов'язаних рахунків в однаковій сумі.

Застосування подвійного запису має об'єктивний характер та пов'язане з подвійним характером відображення господарських операцій. Необхідність подвійного запису виражається в чотирьох типах балансових змін ( табл..1)

Таблиця 1 Типи подвійного відображення змін складу майна (засобів) господарства за функціональним призначенням і джерелами утворення під впливом господарських операцій.

Тип змін стану майна (засобів) господарства

Характер змін стану майна (засобів) господарства під впливом господарських операцій

за функціональним призначенням АКТИВ

за джерелом утворення ПАСИВ

Переміщення засобів всередині господарства

+

збільшення

-

зменшення

змін немає

Заміна одного джерела іншим

змін немає

+

збільшення

-

зменшення

Залучення в господарський обіг нових засобів

+

збільшення

+

збільшення

Вибуття з господарського обігу засобів

-

зменшення

-

зменшення

В процесі здійснення господарських операцій подвійний запис відображає зміни в складі господарських засобів або їх джерел, або одночасно в складі засобів та їх джерел шляхом відображення по дебету одних та кредиту інших взаємопов'язаних рахунків на однакову суму.

Система подвійного запису [1] – це система ведення записів, в якій відображаються подвійний ефект кожної господарської операції підприємства .

Бухгалтерський облік є економіко-правовою системою суспільних відносин у межах господарюючого суб'єкта. Інтерпретацію теорії двоїстості, відображення фактів дійсності зображено у табл..2.

Таблиця 2. Балансова інтерпретація теорії двоїстості

Актив

Пасив

ЩО?

Індивідуалізовано за ознаками:

 • назва;

 • тип;

 • ґатунок;

 • розмір.

Одиниця виміру:

 • кількість;

 • якість;

 • вартість (історична собівартість).

ЧИЄ?

Персоніфіковано за ознаками права власності.

Правовідносини відповідно до Закону про власність.

1. Фізична особа

(прізвище, ім'я, по-батькові, адреса тощо)

2. Юридична особа

(назва, адреса та інші ознаки за Законом)

РАЗОМ = РАЗОМ

Значення подвійного запису.

Використання подвійного запису має важливе контрольне значення, оскільки потребує обов'язкової збалансованості (рівності) підсумків записів на рахунках. Подвійний характер у частині активу і пасиву випливає із балансового рівняння. Збалансованість досягається по закінчення кожного звітного періоду, коли підраховуються суми оборотів по дебету і кредиту всіх рахунків незалежно від їх виду. Вони повинні рівнятися між собою, нерівність свідчить про помилку, допущену в записах або підрахунках. Взаємозв'язок між рахунками, що відображають дану операцію, називаються кореспонденцією рахунків [1].

Подвійних запис сприяє контролю за рухом господарських записів та джерел їх утворення, показує, звідки вони надійшли та на які цілі були направлені. Він дозволяє перевірити економічний зміст господарських операцій та правомірність їх здійснення, розпочинаючи від окремої операції та закінчуючи відображенням в балансі. Подвійний запис забезпечує виявлення помилок в облікових записах. Кожна сума відображається по дебету та кредиту різних рахунків, тому оборот по дебету всіх рахунків повинен дорівнювати обороту по кредиту всіх рахунків. Порушення цієї рівності свідчить про допущення помилок в записах, які повинні бути виявлені та виправлені.

Правила подвійного запису для зобов'язань та капіталу однакові, але вони зовсім протилежні аналогічним правилам для активів. Це відбувається тому, що активи знаходяться в іншій частині рівняння і тому підпорядковуються протилежним правилам.

1.2 Характеристика 6 класу рахунків бухгалтерського обліку

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов'язання, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу [2].

На рахунках цього класу ведеться облік короткострокових позик, довгострокових зобов'язань, що стали поточною заборгованістю із строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, короткострокових векселів виданих, розрахунків з постачальниками та підрядниками, розрахунків з податків і платежів, розрахунки за .страхуванням, розрахунків з оплати праці, розрахунків з учасниками, а також інших розрахунків та операцій, доходів майбутніх періодів.

На окремих субрахунках синтетичних рахунків 63, 64, 65, 68 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках.

Рахунок 60 "Короткострокові позики"

На рахунку 60 "Короткострокові позики" ведеться облік розрахунків у національній і іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув.

За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик), за дебетом - сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов'язань у разі відстрочення кредитів (позик).

Рахунок 60 "Короткострокові позики" має такі субрахунки:

601 "Короткові кредити банків у національній валюті"

602 "Короткострокові кредити банків у іноземній валюті"

603 "Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті"

604 "Прострочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті"

605 "Прострочені позики в національній валюті"

606 "Прострочені позики в іноземній валюті"

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками їх погашення.

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" призначено для узагальнення інформації про стан рахунків за поточними зобов'язаннями, переведення зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" має такі субрахунки:

611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті"

612 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями її іноземній валюті"

За кредитом рахунку 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" відображається та частина довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, за дебетом - погашення поточної заборгованості, її списання тощо.

На субрахунку 611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті" ведеться облік частини довгострокових зобов'язань, заборгованість за якими виражена в національній валюті.

На субрахунку 612 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті" ведеться облік частини довгострокових зобов'язань, заборгованість за якими виражена в іноземній валюті.

Аналітичний облік ведеться за кредиторами та видами заборгованої.

Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані"

На рахунку 62 "Короткострокові векселі видані" ведеться облік за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі.

Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані" має такі субрахунки:

621 "Короткострокові векселі, видані в національній валюті"

622 "Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті"

За кредитом рахунку 62 "Короткострокові векселі видані" відображається видача векселів в забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів та в забезпечення інших операцій, за дебетом - погашення заборгованості за виданими векселями, її списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем та за строками їх погашення.

Рахунок 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

На рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги.

За кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом - її погашення, списання тощо.

Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" має такі субрахунки:

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

632 "Розрахунки з іноземними постачальниками"

На субрахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" ведеться облік розрахунків за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками та підрядниками.

На субрахунку 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками" ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги.

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату.

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами"

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" призначено для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету.


 
 

Цікаве

Загрузка...