WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування - Курсова робота

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування - Курсова робота

На субрахунку 351 ''Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослiднi роботи'' облiковуються аванси, одержанi вiд замовникiв у рахунок виконання науково-дослiдних робiт за договорами.

Суми отриманих авансів записуються за кредитом субрахунку 351 і дебетом 313 ''Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів'' або 323 ''Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів''.

За дебетом субрахунку 351 і кредитом 634 ''Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті'' записуються суми авансів, що зараховані при оплаті рахунків.

36 ''Розрахунки з різними дебіторами''

На рахунку 36 ''Розрахунки з різними дебіторами'' обліковуються розрахунки бюджетної установи з різними дебіторами з розподілом на субрахунки:

361 ''Розрахунки в порядку планових платежів'';

362 ''Розрахунки з підзвітними особами'';

363 ''Розрахунки з відшкодування завданих збитків'';

364 ''Розрахунки з іншими дебіторами''.

На субрахунку 361 ''Розрахунки в порядку планових платежів'' обліковуються розрахунки з постачальниками в порядку планових платежів, коли умовами угоди передбачена сплата не за окремими операціями, а шляхом періодичного перерахування в певні строки і в установлених розмірах.

На субрахунку 362 ''Розрахунки з підзвітними особами'' обліковуються розрахунки з працівниками установи за виданий аванс на господарські видатки або видатки на відрядження.

На субрахунку 363 ''Розрахунки із відшкодування завданих збитків'' обліковуються суми недостач i крадiжок коштiв та матерiальних цiнностей, суми збиткiв за псування матерiальних цiнностей, вiднесенi на рахунок винних осiб, та iншi суми, що пiдлягають утриманню в установленому порядку.

На субрахунку 364 ''Розрахунки з іншими дебіторами'' обліковуються розрахунки з іншими дебіторами установи.

Сума авансу записується за дебетом субрахунків рахунку 36, на суму отриманих цінностей або наданих послуг проводиться запис у кредит субрахунку рахунку 36.

Клас 4. Власний капітал

Рахунки класу 4 ''Власний капітал'' застосовуються для обліку фондів та визначення результатів виконання кошторисів установи, а також сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів за поточний рік.

40 ''Фонд у необоротних активах''

На субрахунку 401 ''Фонд у необоротних активах за їх видами'' облiковуються вкладення у фонд основних засобiв, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів (з урахуванням зносу), що перебувають у безпосередньому розпорядженнi установи.

Вартість придбаних необоротних активів супроводжується записом за дебетом субрахунку класу 1 ''Необоротні активи'' та кредитом субрахунків класу 3 ''Кошти, розрахунки та інші активи'' та класу 6 ''Поточнi зобов'язання''. Водночас проводиться другий запис за кредитом субрахунку 401 та дебетом відповідного субрахунку класу 8 ''Витрати''.

При безоплатному отриманні необоротних активів проводиться запис у кредит субрахунків 401 і відповідного субрахунку рахунку 13 ''Знос необоротних активів'' і в дебет відповідних субрахунків класу 1 ''Необоротні активи''.

При вибутті, ліквідації і безоплатній передачі необоротних активів дебетуються субрахунок 401 і відповідний субрахунок рахунку 13 ''Знос необоротних активів'' (на суму зносу) і кредитуються відповідні субрахунки класу 1 ''Необоротні активи''.

41 ''Фонд у малоцінних та

швидкозношуваних предметах''

На субрахунку 411 ''Фонд у малоцiнних та швидкозношуваних предметах за їх видами'' обліковується вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що перебувають у безпосередньому розпорядженнi установи і термін експлуатації яких не перевищує один рік.

Вартість придбаних малоцінних і швидкозношуваних предметів записується в кредит субрахунку 411 і в дебет відповідного субрахунку класу 8 ''Витрати''. На суму малоцінних і швидкозношуваних предметів, що вибули з експлуатації проводиться запис у дебет субрахунку 411 і в кредит субрахунку 221 ''Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації''.

Залишок на субрахунку 411 повинен дорівнювати сумі залишків на субрахунку 221 ''Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації''.

42 ''Результати виконання бюджетів''

Для визначення результатiв виконання сiльських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів призначено субрахунок 421 ''Результати виконання сiльських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів''.

Результати виконання бюджетів визначаються пiсля закiнчення року. У кредит субрахунку 421 записуються залишки на субрахунку 731 ''Доходи бюджетів'' i кредитовий оборот за субрахунком 691 ''Кошти, переданi й отримані''. У дебет субрахунку 421 записуються залишки за субрахунком 803 ''Видатки сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів'' i дебетовий оборот за субрахунком 691 ''Кошти, переданi й отримані''.

Кредитовий залишок за субрахунком 421 на кiнець року визначає результати виконання сiльського, селищного, міського (міст районного підпорядкування) бюджету.

43 ''Результати виконання кошторисів''

Рахунок 43 ''Результати виконання кошторисів'' передбачений для визначення результату установи від надання державних послуг, реалізації продукції, надання інших послуг відповідно до кошторису установи, як за загальним, так і за спеціальним фондами, за результатами року.

Рахунок розподіляється на субрахунки:

431 ''Результат виконання кошторису за загальним фондом'';

432 ''Результат виконання кошторису за спеціальним фондом''.

44 ''Результати переоцінок''

Рахунок 44 ''Результати переоцінок'' застосовується для відображення результатів переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів. Він розпорідяється на субрахунки:

441 ''Переоцінка матеріальних активів'';

442 ''Інша переоцінка''.

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

Клас 5 призначений для обліку зобов'язань установи, які не виникають у процесі звичайної діяльності, не є характерними для установи і погашення яких відбудеться після завершення поточного бюджетного року.

50 ''Довгострокові позики''

На рахунку 50 ''Довгострокові позики'' обліковуються суми довгострокових позик, одержані установами, з розподілом на субрахунки:

501 ''Довгостроковi кредити банків'';

502 ''Відстрочені довгостроковi кредити банків'';

503 ''Інші довгостроковi позики''.

На субрахунку 501 ''Довгостроковi кредити банків'' обліковуються суми довгострокових кредитiв, одержанi в установах банкiв у національній та іноземній валюті у вiдповiдностi з чинним законодавством, термін сплати яких настане в наступні бюджетні роки.

На субрахунку 502 ''Відстрочені довгостроковi кредити банків'' обліковуються суми відстрочених довгострокових кредитiв, одержаних в установах банкiв.

На субрахунку 503 ''Інші довгостроковi позики'' обліковуються суми інших довгострокових позик, одержаних установою у вiдповiдностi з чинним законодавством.

51 ''Довгострокові векселі видані''

На субрахунку 511 ''Видані довгострокові векселі'' ведеться облік векселів, виданих установою згідно з нормативно-правовими актами України і термін сплати яких установлено в наступні роки.

52 ''Інші довгострокові фінансові зобов'язання''

На субрахунку 521 ''Інші довгострокові фінансові зобов'язання'' ведеться облік випущених облігацій та інших позикових коштів (крім тих, що обліковуються на субрахунках рахунку 50 ''Довгострокові позики''), на які нараховуються відсотки.

Клас 6. Поточні зобов'язання

Облік зобов'язань установи, що виникають протягом звичайної її діяльності, тобто при виконанні кошторису доходів та видатків, і погашення яких очікується протягом поточного бюджетного року, ведеться на субрахунках класу 6 ''Поточні зобов'язання''.

60 ''Короткострокові позики''

На рахунку 60 ''Короткострокові позики'' обліковуються суми короткострокових позик, одержаних у відповідності з чинним законодавством з розподілом на субрахунки:

601 ''Короткостроковi кредити банків'';

602 ''Відстрочені короткостроковi кредити банків'';

603 ''Інші короткостроковi позики'';

604 ''Прострочені позики'';

605 ''Короткостроковi позики з бюджету''.

На субрахунку 601 ''Короткостроковi кредити банків'' обліковуються суми короткострокових кредитiв, одержаних установою в банках в національній та іноземній валюті у вiдповiдностi з чинним законодавством.

На субрахунку 602 ''Відстрочені короткостроковi кредити банків'' обліковуються суми короткострокових кредитiв, одержаних в установах банкiв у національній та іноземній валюті, які були відстрочені.

На субрахунку 603 ''Інші короткострокові позики'' обліковуються суми короткострокових позик, які були одержані установою з бюджету, банків чи інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті.

На субрахунку 604 ''Прострочені позики'' обліковуються суми прострочених позик, що були одержані з бюджету, в установах банкiв, в інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті у вiдповiдностi з чинним законодавством.


 
 

Цікаве

Загрузка...