WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування - Курсова робота

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування - Курсова робота

81 ''Видатки спеціального фонду''

Облiк фактичних видаткiв за рахунок спеціального фонду згідно з кошторисами ведеться на рахунку 81 ''Видатки спеціального фонду'', який розподiляється на субрахунки:

811 ''Видатки за спецiальними коштами'';

812 ''Видатки за іншими власними надходженнями'';

813 ''Видатки за iншими коштами''.

На субрахунку 811 ''Видатки за спецiальними коштами'' облiковуються фактичні видатки спеціального фонду за кошторисами доходів та видатків у частині спеціальних коштів установ. При здійсненні видатків спецiальних коштiв дотримуються такого самого порядку, який встановлено щодо бюджетних коштiв. На цьому субрахунку за рiшенням головного бухгалтера можуть також облiковуватися витрати пiдсобних господарств.

На субрахунку 812 ''Видатки за іншими власними надходженнями'' облiковуються фактичні видатки спеціального фонду за кошторисами доходів та видатків у частині інших власних надходжень установ. При витрачанні інших власних надходжень дотримуються такого самого порядку, що його встановлено щодо бюджетних коштiв.

На субрахунку 813 ''Видатки за iншими коштами'' облiковуються фактичні видатки спеціального фонду кошторису доходів і видатків у частині інших коштів. При здійсненні видатків інших власних надходжень дотримуються такого самого порядку, що його встановлено щодо бюджетних коштiв.

82 ''Виробничі витрати''

Для облiку витрат на виробництво призначено рахунок 82 ''Виробничі витрати'', який розподiляється на субрахунки:

821 ''Витрати виробничих (навчальних) майстерень'';

822 ''Витрати пiдсобних (навчальних) сiльських господарств'';

823 ''Витрати на науково-дослiднi роботи за договорами'';

824 ''Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв'';

825 ''Витрати на заготiвлю i переробку матерiалiв''.

На субрахунку 821 ''Витрати виробничих (навчальних) майстерень'' обліковуються витрати на випуск готових виробiв у виробничих (навчальних) майстернях, а також видання друкованої продукції та надання послуг.

На дебет субрахунку 821 зараховуються всі витрати на виготовлення виробiв, видання друкованої продукцiї i на надані послуги.

Залишок субрахунку 821 вiдображає суму витрат незавершеного виробництва продукцiї (що знаходиться в процесi виробництва).

На субрахунку 822 ''Витрати пiдсобних (навчальних) сiльських господарств'' обліковуються витрати пiдсобних сiльських i навчально-дослiдних господарств. Облiк витрат ведеться окремо за галузями господарства (тваринництвом, рослинництвом), за їх видами. Щодо рослинництва ведеться окремо облiк витрат на рільництво, овочiвництво, садiвництво. При потребі облiк може бути органiзовано за окремими культурами (зерном, овочами, картоплею i т. ін). Щодо тваринництва облiковуються окремо витрати на велику рогату худобу, вiвчарство, свинарство і т. ін.

Усi витрати виробництва, а також витрати, що сталися внаслiдок падежу молодняка тварин, вiдносяться до дебету субрахунку 822.

На субрахунку 823 ''Витрати на науково-дослiднi роботи за договорами'' обліковуються витрати на виконання науково-дослiдних i конструкторських робiт за договорами з пiдприємствами i установами. При укладеннi договору у вартiсть робiт включаються всi видатки, пов'язанi з виконанням теми (роботи), у тому числi й витрати на придбання спецобладнання, необхiдного для проведення робiт. Спецобладнання, придбане для виконання науково-дослiдних i конструкторських робiт за господарськими договорами, облiковується в складi витрат незавершеного виробництва (за дебетом субрахунку 823).

До дебету субрахунку 823 вiдносяться всi витрати на виконання науково-дослiдних робiт. Залишок за субрахунком 823 на кiнець року може бути за незакiнченими роботами.

Фактична вартiсть виконаних науково-дослiдних робiт i зданих замовникам списується з кредиту субрахунку 823 у дебет субрахунку 723 ''Реалiзацiя науково-дослiдних робiт за договорами''.

На субрахунку 824 ''Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв'' обліковуються витрати на виготовлення рiзних експериментальних пристроїв (установок, зразків машин i приладiв, стендів для випробування) для проведення наукових дослiдiв за роботами, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету.

На субрахунку 825 ''Витрати на заготiвлю i переробку матерiалiв'' обліковуються операцiї із заготiвлi i переробки матерiалiв господарським способом (пошиття бiлизни, заготiвля палива, переробка овочiв тощо). На цьому субрахунку відображається собiвартiсть заготовлених i перероблених матерiалiв. На дебет субрахунку 825 зараховуються всi видатки, пов'язанi із заготiвлею i переробкою матерiалiв, їх вартiсть, а також видатки на доставку, зберiгання та iн. Пiсля завершення заготiвлi або переробки того чи iншого виду матерiалiв складається акт за пiдписом вiдповiдних осiб, у якому зазначаються кiлькiсть цiнностей, одержаних при переробцi або вiд заготiвлi, витрати на цi роботи та їх собiвартiсть. Акт затверджується керiвником установи i є документом, що дає право на списання з цього рахунку сум витрат після оприбуткування одержаних цiнностей за вiдповiдними рахунками.

Розділ ІІ. Позабалансові рахунки.

Клас 0. Позабалансові рахунки

На позабалансових рахунках облiковуються матеріальні цiнностi, інші активи та зобов'язання, що належать установі або перебувають у тимчасовому розпорядженні.

Для облiку зазначених цiнностей застосовуються такi забалансовi рахунки:

01 ''Орендованi необоротнi активи''. На цьому рахунку облiковуються необоротні активи, прийнятi вiд стороннiх органiзацiй за договором оренди, за вартiстю, передбаченою договором.

02 ''Активи на вiдповiдальному зберiганні''. На цьому рахунку облiковуються:

товарно-матерiальнi цiнностi, прийнятi установою на вiдповiдальне зберiгання, включаючи спецобладнання, придбане для виконання науково-дослiдних i конструкторських робiт за договорами;

товарно-матеріальні цінності, оплачені вищестоящим органом із державного та місцевих бюджетів і відвантажені установам своєї системи, які перебувають на інших бюджетах;

усі види обладнання і предмети тирів, спортивних стрільбищ, кабінетів військової дисципліни учбових закладів тощо.

04 ''Непередбачені активи і зобов'язання''. На цьому рахунку враховуються перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців. Призи, прапори, кубки враховуються на протязі всього періоду їх знаходження в даній установі.

05 ''Гарантії та забезпечення''. На цьому рахунку враховується заборгованість за учнями і студентами за не повернене ними обладнання, білизну, інструменти та інші цінності.

Списання з балансу навчального закладу матеріальних цінностей, які числяться за учнями та студентами, що вибули проводиться на підставі наказу про їх відрахування. Не повернені учнями і студентами матеріальні цінності приймаються на позабалансовий облік і до них пред'являється позов у встановленому чинним законодавством порядку.

07 ''Списані активи та зобов'язання''. На цьому рахунку облiковується заборгованість на протязі п'яти рокiв з моменту списання для нагляду за можливiстю її стягнення у разі змiн майнового стану неплатоспроможних дебiторiв та кредиторська заборгованість, яка виникла через недофінансування.

08 ''Бланки суворого обліку''. На цьому рахунку обліковуються: бланки суворого обліку, що перебувають на зберiганнi i видаються в пiдзвiт (квитанцiйнi книжки, атестати, дипломи, бланки посвiдчень тощо); бланки суворої звітності у вiдповiдностi з перелiками, затвердженими мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади. Також на цьому рахунку обліковуються путівки, отримані безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій. Путівки повинні зберігатися в касі нарівні з грошовими документами.

09 ''Призначення та зобов'язання''. На цьому рахунку сільські, селищні, міські (міст районного підпорядкування) ради обліковують суми коштів загального та спеціального фондів, планові асигнування та зобов'язання установ, що утримуються із сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.

Начальник управління методологічної

роботи по виконанню бюджету,

обліку та звітності О.О. Чечуліна


 
 

Цікаве

Загрузка...