WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування - Курсова робота

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування - Курсова робота

Нижчестоящi розпорядники коштiв у кредит цих субрахункiв записують суми, одержані вiд вищестоящих розпорядникiв коштiв.

У дебет зазначених субрахункiв записуються суми видаткiв, проведених за рiк, зменшення загального та спеціального фондів кошторису доходів та видатків згідно з чинним законодавством, суми виявлених недостач та списання, прийнятi за рахунок установи.

Головнi розпорядники коштiв у дебет вiдповiдного субрахунку рахунку 68 записують суми асигнувань пiдвiдомчих установ i видатки, проведенi для пiдвiдомчих установ за рахунок загального та спеціального фонду за кошторисом на централiзованi заходи, а в кредит - зменшення асигнувань пiдвiдомчих установ i суми видаткiв, проведенi нижчестоящими розпорядниками коштiв за рiк.

При складаннi зведеного балансу залишки за субрахунками рахунку 68 в активi балансу вищестоящої органiзацiї i за цими субрахунками в пасивi балансу пiдвiдомчих установ взаємно виключаються.

69 ''Кошти бюджетів''

На субрахунку 691 ''Кошти, переданi й отриманi'' обліковуються кошти, одержанi сiльським, селищним, міським (міст районного підпорядкування) бюджетом iз вищестоящого бюджету та переданi з цього бюджету вищестоящому бюджету (районного, міського, обласного).

Клас 7. Доходи

Доходи установи, які вона отримує за рахунок загального і спеціального фонду та сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів, облiковуються в класі 7 ''Доходи''.

70 ''Доходи загального фонду''

Облiк доходів, що у кошторисі установ відносяться до загального фонду, у головного розпорядника коштiв ведеться на рахунку 70 ''Доходи загального фонду'', який розподiляється на субрахунки:

701 ''Асигнування з державного бюджету на видатки установи та iншi заходи'';

702 ''Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи''.

У кредит субрахункiв 701-702 записуються:

суми бюджетних коштiв, що надійшли на видатки, передбачені кошторисом, згідно із затвердженим бюджетом;

суми виявлених лишкiв матерiалiв i грошей у касi, а також безоплатно одержанi матерiали.

У дебет субрахункiв 701-702 записуються:

суми вiдкликаних коштiв;

суми фактичних видаткiв, що списуються в кiнцi року на пiдставi рiчних звiтiв;

суми списаних недостач матерiалiв i безнадiйних до одержання боргiв.

71 ''Доходи спеціального фонду''

На рахунку 71 ''Доходи спеціального фонду'' обліковуються власні кошти установи на її утримання з розподілом на субрахунки:

711 ''Доходи за спецiальними коштами'';

712 ''Доходи за iншими власними надходженнями'';

713 ''Доходи за iншими коштами'';

714 ''Кошти батькiв за надані послуги'';

715 ''Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду'';

716 ''Доходи за витратами майбутніх періодів''.

На субрахунку 711 ''Доходи за спеціальними коштами'' обліковуються доходи зі спеціальних коштів, які отримує установа згідно з кошторисом доходів та видатків.

На субрахунку 712 ''Доходи за іншими власними надходженнями'' обліковуються доходи за іншими власними надходженнями, які отримує установа і витрати яких здійснюються згідно з кошторисом доходів та видатків.

На субрахунку 713 ''Доходи за iншими коштами'' обліковуються доходи за іншими коштами, які отримує установа для витрати згiдно з кошторисом доходів та видатків.

На субрахунку 714 ''Кошти батькiв за надані послуги'' облiковуються надходження за рахунок коштiв батькiв на утримання дiтей у дитячих закладах та за інші послуги, крiм шкiл-iнтернатiв.

На субрахунку 715 ''Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду'' облiковуються кошти спеціального фонду, спрямовані на покриття дефіциту бюджету.

На субрахунку 716 ''Доходи за витратами майбутніх періодів'' обліковуються суми коштів за договорами з фізичними або юридичними особами за надані послуги, що надійшли у звітному році і не використані, але які будуть витрачені в наступному році на видатки, передбачені договорами.

72 ''Доходи від реалізації продукції, виробів і

виконаних робіт''

Реалiзацiя готових виробiв i продукцiї виробничих (навчальних) майстерень, пiдсобних сiльських та навчально-дослiдних господарств, готової друкованої продукцiї, наданих послуг, а також реалiзацiя науково-дослiдних робiт за договорами облiковується на рахунку 72 ''Доходи від реалiзацiї продукцiї, виробiв i виконаних робiт'', який розподiляється на субрахунки:

721 ''Реалiзацiя виробiв виробничих (навчальних) майстерень'';

722 ''Реалiзацiя продукцiї пiдсобних (навчальних) сiльських господарств'';

723 ''Реалiзацiя науково-дослiдних робiт за договорами''.

На субрахунку 721 ''Реалiзацiя виробiв виробничих (навчальних) майстерень'' облiковується реалiзацiя готових виробiв, що випускають виробничi (навчальнi) майстернi, а також готової друкованої продукцiї i наданих послуг.

Кредитовий залишок за субрахунком 721 вiдображає суму прибутку, а дебетовий - збитки вiд реалiзацiї виробiв, друкованої продукцiї i наданих послуг.

Результати реалiзацiї пiсля закiнчення звiтного року вiдносяться на рахунок 43 ''Результати виконання кошторисів''.

На субрахунку 722 ''Реалiзацiя продукцiї пiдсобних (навчальних) сiльських господарств'' облiковується реалiзацiя продукцiї, що випускається пiдсобними сiльськими i навчально-дослiдними господарствами.

Кредитовий залишок цього субрахунку вiдображає суму прибутку, а дебетовий - збитки вiд реалiзацiї продукцiї.

Результати пiсля закiнчення року вiдносяться на рахунок 43 ''Результати виконання кошторисів''.

На субрахунку 723 ''Реалiзацiя науково-дослiдних робiт за договорами'' облiковується вартiсть виконаних i зданих науково-дослiдних i конструкторських робiт замовникам за договорами.

Списання результатiв вiд реалiзацiї науково-дослiдних i конструкторських робiт, виконаних за договорами, провадиться за закiнченими темами, якi зданi за актами замовникам.

73 ''Доходи бюджетів''

Рахунок 73 передбачений для обліку коштів сiльських, селищних i мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетiв.

На субрахунку 731 ''Доходи сiльських, селищних, мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетів'' облiковуються доходи, що надiйшли на поточний рахунок в установу банку або орган Державного казначейства на ім'я сiльської, селищної, мiської (мiст районного пiдпорядкування) рад, а також операцiї з повернення цих сум.

Клас 8. Витрати

Клас 8 ''Витрати'' застосований для обліку фактичних видатків і витрат бюджетних установ та касових видатків сiльських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.

80 ''Видатки iз загального фонду''

Облiк видаткiв з бюджету ведеться на рахунку 80 ''Видатки iз загального фонду'' з розподiлом на субрахунки:

801 ''Видатки з державного бюджету на утримання установи та iншi заходи'';

802 ''Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи'';

803 ''Видатки сiльських, селищних i мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетiв''.

На субрахунку 801 ''Видатки з державного бюджету на утримання установи та iншi заходи'' облiковуються фактичні видатки за рахунок коштів державного бюджету на утримання установ та на iншi заходи.

Видатки бюджетних коштiв проводяться у вiдповiдностi з затвердженим кошторисом.

Пiсля закiнчення року субрахунок 801 у головних розпорядникiв коштiв закривається шляхом списання проведених протягом року видаткiв у дебет субрахунку 701 ''Асигнування з державного бюджету на видатки установи та iншi заходи''. У нижчестоящих розпорядникiв коштiв списання видаткiв проводиться в дебет субрахунку 681 ''Внутрішні розрахунки за загальним фондом''.

У кінці року фактичні видатки списуються з кредиту субрахунку 801 у дебет субрахунку 431 ''Результат виконання кошторису за загальним фондом''.

На субрахунку 802 ''Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи'' облiковуються фактичні видатки, проведенi установами за рахунок коштiв, одержаних з місцевого бюджету на виконання заходiв, передбачених кошторисом даної установи.

Пiсля закiнчення року видатки із субрахунку 802 списуються у головних розпорядникiв коштiв у дебет субрахунку 702 ''Асигнування з мiсцевого бюджету на видатки установи та iншi заходи'', а у нижчестоящих розпорядникiв коштiв - у дебет субрахунку 681 ''Внутрішні розрахунки за загальним фондом''.

У кінці року фактичні видатки списуються з кредиту субрахунку 802 у дебет субрахунку 431 ''Результат виконання кошторису за загальним фондом''.

На субрахунку 803 ''Видатки сiльських, селищних i мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетiв'' облiковуються касові видатки в централiзованих бухгалтерiях сiльських, селищних i мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетах.

У дебет субрахунку 803 записуються суми проведених касових видаткiв.

У кiнцi року касовi видатки списуються з кредиту субрахунку 803 у дебет субрахунку 421 ''Результати виконання сiльських, селищних i мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетів''.


 
 

Цікаве

Загрузка...