WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування - Курсова робота

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування - Курсова робота

На субрахунку 652 ''Розрахунки iз соціального страхування'' обліковуються розрахунки збору на обов'язкове соціальне страхування з органами соціального страхування. Нарахування зазначених зборів проводиться у встановлених відсотках згідно з чинним законодавством.

За дебетом субрахунку 652 записуються суми нарахованої допомоги працівникам у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, iншi виплати за рахунок коштiв збору на обов'язкове соціальне страхування, а також суми перерахованих зборів.

За кредитом субрахунку 652 записуються суми нарахованих зборів на обов'язкове соціальне страхування та суми, що надiйшли в рахунок погашення заборгованостi.

На субрахунку 653 ''Розрахунки із страхування на випадок безробіття'' обліковуються розрахунки збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

За дебетом субрахунку 653 обліковуються суми перерахованого збору, а за кредитом відображається суми нарахованого збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

На субрахунку 654 ''Розрахунки з інших видів страхування'' обліковуються розрахунки з інших видів страхування.

За дебетом субрахунку 654 обліковуються суми перерахованих страхових внесків, а за кредитом відображаються суми нарахованих страхових внесків.

66 ''Розрахунки з оплати праці''

Розрахунки з працiвниками із заробiтної плати, допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, зi студентами, аспiрантами i учнями із стипендiй та iнших подiбних виплат облiковуються на рахунку 66 ''Розрахунки з оплати праці'', який розподiляється на субрахунки:

661 ''Розрахунки iз заробітної плати'';

662 ''Розрахунки зі стипендiатами'';

663 ''Розрахунки з працiвниками за товари, проданi в кредит'';

664 ''Розрахунки з працiвниками за безготiвковими перерахуваннями на рахунки з вкладiв у банках'';

665 ''Розрахунки з працiвниками за безготiвковими перерахуваннями внескiв за договорами добровiльного страхування'';

666 ''Розрахунки з членами профспiлки безготiвковими перерахуваннями сум членських профспiлкових внескiв'';

667 ''Розрахунки з працiвниками за позиками банкiв'';

668 ''Розрахунки за виконавчими документами та iнші утримання'';

669 ''Iншi розрахунки за виконанi роботи''.

На субрахунку 661 ''Розрахунки із заробітної плати'' облiковуються розрахунки з працiвниками, що перебувають i не перебувають у штаті установ за всiма видами заробiтної плати, премiями, допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

На суму нарахованої заробітної плати і допомоги здійснюється запис у кредит субрахунку 661 і дебет відповідних субрахунків класу 8 ''Витрати''.

Виплачена заробітна плата записується в дебет субрахунку 661 і кредит субрахунку 301 ''Каса в національні валюті''.

На субрахунку 662 ''Розрахунки зі стипендiатами'' обліковуються розрахунки із стипендiй з учнями, студентами й аспiрантами.

На суми нарахованих стипендiй проводиться запис у кредит субрахунку 662, а в дебет цього субрахунку записуються суми проведених утримань, виданих i не одержаних у строк стипендiй.

На субрахунку 663 ''Розрахунки з працiвниками за товари, проданi в кредит'' облiковуються суми, утриманi із заробiтної плати за дорученнями-зобов'язаннями працiвникiв за товари, продані в кредит торговельними органiзацiями.

На субрахунку 664 ''Розрахунки з працiвниками за безготiвковими перерахуваннями на рахунки з вкладiв у банках'' облiковуються суми, утриманi із заробiтної плати працiвникiв на пiдставi письмової заяви окремо кожного працiвника, що виявив бажання перерахувати заробiтну плату за безготiвковим розрахунком на поточний рахунок в установі банку.

На субрахунку 665 ''Розрахунки з працiвниками за безготiвковими перерахуваннями внескiв за договорами добровiльного страхування'' облiковуються суми, утриманi із заробiтної плати за дорученнями працiвникiв у сплату страхових платежiв за договорами добровiльного страхування шляхом безготiвкових розрахункiв.

На субрахунку 666 ''Розрахунки з членами профспiлки безготiвковими перерахуваннями сум членських профспiлкових внескiв'' облiковуються утриманi iз заробiтної плати за заявами працівників членськi профспiлковi внески при безготiвковiй системi розрахункiв з профспiлковими органiзацiями.

На субрахунку 667 ''Розрахунки з працiвниками за позиками банкiв'' облiковуються суми, утриманi із заробiтної плати працівників за зобов'язаннями iндивiдуального позикодержателя на погашення позики, одержаної в установi банку у вiдповiдностi з чинним законодавством.

На субрахунку 668 ''Розрахунки за виконавчими документами та iнші утримання'' облiковуються суми, утриманi iз заробiтної плати, стипендiй i пенсiй за виконавчими листами та iншими документами.

На субрахунку 669 ''Iншi розрахунки за виконанi роботи'' облiковуються розрахунки за сумами гонорару, що виплачуються позаштатному складу (композиторам, артистам, авторам т. ін) за роботи i виступи за договорами i разовими замовленнями.

У кредит субрахунку 669 записуються суми нарахованих гонорарів, при цьому дебетуються відповідні субрахунки класу 8 ''Витрати''. Утримання сум з гонорару записується за дебетом субрахунку 669.

67 ''Розрахунки за іншими операціями і кредиторами''

На рахунку 67 ''Розрахунки за іншими операціями і кредиторами'' обліковуються розрахунки установи за іншими операціями з розподілом на субрахунки:

671 ''Розрахунки з депонентами'';

672 ''Розрахунки за депозитними сумами'';

673 ''Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями'';

674 ''Розрахунки за спеціальними видами платежів'';

675 ''Розрахунки з іншими кредиторами''.

На субрахунку 671 ''Розрахунки з депонентами'' облiковуються операцiї за розрахунками з депонентами - суми заробiтної плати i стипендiй, якi не одержанi працiвниками та стипендiатами в установлений термiн.

У дебет субрахунку 671 записуються також суми депонентської заборгованостi, строк позовної давностi яких минув i які пiдлягають унесенню в доходи вiдповiдних бюджетів. При цьому кредитується субрахунок 642 ''Інші розрахунки з бюджетом''.

На субрахунку 672 ''Розрахунки за депозитними сумами'' ведеться облiк депозитних сум.

У кредит субрахунку 672 записуються суми, що надійшли на ім'я установи від фізичних та/або юридичних осіб. При цьому дебетується субрахунок рахунку 30 або субрахунки 315 ''Поточні рахунки для обліку депозитних сум'', 325 ''Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум''. Перерахування сум за належністю здійснюється за дебетом субрахунку 672.

На субрахунку 673 ''Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями'' ведеться облiк операцiй, проведених за коштами, одержаними на видатки за окремими дорученнями.

За кредитом субрахунку 673 записується надходження сум, призначених на виконання окремих доручень. Виконані окремі доручення супроводжуються записом за дебетом субрахунку 673.

На субрахунку 674 ''Розрахунки за спеціальними видами платежів'' ведуться розрахунки: з батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах; за навчання дітей в музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; з працівниками за формений одяг; за харчування дітей в інтернатах при школах.

На суму отриманих коштів кредитується субрахунок 674, нарахування сум здійснюється за дебетом субрахунку 674.

На субрахунку 675 ''Розрахунки з іншими кредиторами'' ведуться розрахунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком.

Суми отриманих матеріальних цінностей записуються за кредитом, а перераховані кошти за відповідні матеріальні цінності та надані послуги записуються за дебетом субрахунку 675.

68 ''Внутрішні розрахунки''

Внутрішні розрахунки, що виникають у процесi виконання кошторисiв мiж вищестоящими розпорядниками коштiв i пiдвiдомчими їм установами, облiковуються на рахунку 68 ''Внутрiшнi розрахунки'', який розподiляється на субрахунки:

681 ''Внутрішні розрахунки за загальним фондом'';

682 ''Внутрішні розрахунки за спеціальним фодом''.

На субрахунку 681 ''Внутрішні розрахунки за загальним фондом'' нижчестоящi розпорядники коштiв облiковують суми загального фонду, одержані вiд вищестоящих розпорядникiв коштiв. Вищестоящi розпорядники коштiв на цьому субрахунку облiковують суми проведеного перерахування із загального фонду пiдвiдомчим установам.

На субрахунку 682 ''Внутрішні розрахунки за спеціальним фодом'' нижчестоящi розпорядники коштiв облiковують суми спеціального фонду, одержані вiд вищестоящих розпорядникiв коштiв. Вищестоящi розпорядники коштiв на цьому субрахунку облiковують суми проведеного перерахування із спеціального фонду пiдвiдомчим установам.

Субрахунки рахунку 68 використовуються як нижчестоящими, так i головними розпорядниками коштiв.


 
 

Цікаве

Загрузка...