WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості організації і методики аудиту акціонерних товариств - Курсова робота

Особливості організації і методики аудиту акціонерних товариств - Курсова робота

За даними аналітичного обліку до рахунку "Статутний капітал" аудитор перевіряє своєчасність і достовірність записів про зміни прав власності у разі ведення реєстру власників цінних паперів на підприємстві. Досліджується викуп акцій власної емісії та їх подальше використання, співвідношення ціни викупу та номінальної вартості акцій, емісійний доход, облік і використання його.

  1. Аудит основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу.

Перевірка обліку основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу (амортизації) проводиться за даними бухгалтерського обліку на відповідних рахунках. Перевірка включає:

 • наявність власних та орендованих основних засобів, достовірність їх оцінки;

 • відповідність аналітичного і синтетичного обліку основних засобів чинному законодавству;

 • правильність відображення в обліку та звітності результатів індексації основних засобів, їх надходження, реалізації, ліквідації та іншого вибуття, ремонту основних засобів, інвентаризації.

Належна увага приділяється аудитором перевірці правильності нарахування зносу (амортизації) основних засобів, забезпечення незмінності застосування методів протягом звітного періоду, відповідність обліку зносу та амортизації чинному законодавству. При аудиті нематеріальних активів визначають їх склад, достовірність та повноту оцінки їх, правильність відображення в обліку надходжень, зносу (амортизації), реалізацію та інше вибуття.

Одночасно аудитор за даними бухгалтерського обліку перевіряє правильність відображення в обліку сум податку на додану вартість, сплачених за придбані та введені в експлуатацію основні засоби і нематеріальні активи.

  1. Облік фінансових вкладень

Облік фінансових вкладень – аудитор перевіряє:

 • їх склад та структуру;

 • формування балансової вартості придбаних цінних паперів, визначає витрати на їх придбання;

 • джерела придбання цінних паперів і відображення в обліку коштів, використаних на фінансові вкладення;

 • правильність зберігання цінних паперів; оплату послуг депозитаріїв; наявність депозитарного договору;

 • правильність документального оформлення і відображення в обілку операцій з цінними паперами;

 • достовірність визначення і відображення в обліку фінансових результатів від реалізації цінних паперів;

 • повноту сплати державного мита за операції з цінними паперами.

  1. Облік товарно-матеріальних цінностей.

В процесі контролю аудитор має визначити:

 • доцільність методів оцінки цінностей та забезпечення застосування їх упровдож звітного періоду;

 • відповідність обліку чинному законодавству за видами (товари, матеріали, паливо, запасні частини та ін.);

 • правильність відображення сум податку на додану вартість, сплачених постачальникам;

 • правильність відображення в обліку і звітності дооцінки та уцінки залишків матеріальних запасів, надходження їх;

 • нарахування зносу, використання, реалізації та вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів.

  1. Облік коштів і розрахунків.

Аудитор перевіряє дотримання чинного законодавства при веденні обліку таких операцій:

 • касових, контроль залишків грошей у касі, дотримання нормативів касової готівки;

 • облік коштів на розрахунковому, валютному та інших рахунках у банку;

 • реальність дебіторської та кредиторської заборгованості, дотримання строків позовної давності;

 • розрахунків по заробітній платі;

 • розрахунків з підзвітними особами, бюджетом, позабюджетними фондами і соціальним страхуванням;

 • розрахунків з засновниками та учасниками;

 • внутрішньовідомчих і внутрішньогосподарських розрахунків та зовнішньоекономічної діяльності.

  1. Облік позичкових коштів.

Аудитор перевіряє:

 • структуру позичкових коштів (власних та залучених);

 • наявність та причини непогашеної в строк заборгованості за позиками банків;

 • правильність обліку короткострокових та довгострокових кредитів та інших зобов'язань;

 • види облігацій, мета випуску, терміни погашення та їх додержання;

 • обгрунтованість обліку витрат, пов'язаних з емісією облігацій;

 • доцільність використання коштів, одержаних від емісії облігацій відповідно до зареєстрованої інформації;

 • стан обліку іменних облігацій, своєчасність реєстрації зміни їх власників;

 • джерела виплати відсотків за облігаціями та їх погашення (викуп).

  1. Облік реалізації товарів та готової продукції, фінансових результатів та використання прибутку.

Аудитор досліджує відповідність чинному законодавству та нормативним актам:

 • оцінку готової продукції, товарів та їх облік;

 • методи обліку реалізації готової продукції і товарів та забезпечення незмінності дотримання цих методів протягом звітного періоду;

 • достовірність даних про виручку (валовий доход) від реалізації продукції (робіт, послуг);

 • обчислення та сплату до бюджету податку на додану вартість, акцизного збору, надання та використання пільгового обороту, підтвердження пільг, правильність складання декларацій з оподаткування;

 • розрахунців фактичної собівартості реалізованої продукції та результатів від її реалізації;

 • достовірність результату від іншої реалізації та його структура;

 • склад позареалізаційних доходів і витрат, їх обгрунтованість;

 • облік зовнішньоекономічних операцій (купівлі – продажу, бартерних, з давальницькою сировиною та ін.);

 • сплати митних зборів, мита, податку на додану вартість, акцизного збору та інших платежів, пов'язаних з веденням зовнішньоекономічної діяльності;

 • ведення консолідованого балансу;

 • правильність визначення балансового та оподаткованого прибутку;

 • розподіл прибутку згідно зі статутом та рішенням загальних зборів акціонерів;

 • аналіз показників прибутковості – прибуток на одну акцію, дивіденди на одну акцію;

 • облік і покриття збитків минулого року, наявність та використання прибутків минулого року.

  1. Облік фондів та їх використання.

Аудитор досліджує:

 • наявність спеціальних та цільових фондів, їх формування та використання згідно з чинним законодавством;

 • правильність відображення в обліку і звітності курсових різниць від операцій з іноземною валютою;

 • склад і правильність утворення резервів за рахунок собівартості;

 • облік і використання коштів цільового фінансування.

  1. Стан бухгалтерського обліку і звітності,

Аудитор вивчає:

 • форму ведення бухгалтерського обліку;

 • відповідність бухгалтерського обліку і звітності законодавству та нормативним актам;

 • матеріали річної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків – відображення їх результатів у балансі фінансової звітності щодо нормативних актів;

 • адекватність показників балансу і фінансової звітності даним бухгалтерського обліку, заснованому на суцільному і безперервному документуванні господарських складання фінансової та статистичної звітності і подання її за призначенням.

Висновок – аудитор складає згідно з Нормативом № 13 "Аудиторський висновок", затвердженим Аудиторською палатою України.при підтвердженні консолідованої звітності обов'язково вказується, які філії перевірялися, прізвища та ініціали аудиторів, підтвердження їх правомочності на заняття аудиторською діяльністю.


 
 

Цікаве

Загрузка...