WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) - Курсова робота

Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) - Курсова робота

1.Головний бухгалтер повинен мати вищу економічну освіту, стаж роботи із спеціальності в державній службі або в органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менш ніж 5 років або на керівних посадах в інших сферах не менш ніж 10 років.

2.Зобов'язаний знати практику застосування законодавчих і нормативних актів, що регулюють діяльність відділу; державну політику у відповідній сфері керування; основи економіки, організації праці й керування; порядок документального оформлення в бухгалтерському обліку облікових показників; методи економічного аналізу; цивільне право; трудове, фінансове і господарське законодавство; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці й протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері.

3. Головний бухгалтер:

3.1.Керує діяльністю бухгалтерії, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює і контролює їхню роботу.

3.2.Забезпечує виконання покладених на відділ завдань по організації бухгалтерського обліку в сільраді й контролює відповідність правилам його ведення.

3.3.Здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю в підвідомчих установах.

3.4.Керує розробкою й впровадженням методів дотримання державної й фінансової дисципліни.

3.5.Організує облік бюджетних асигнувань, необоротних активів, МШП, запасів, грошових документів, схоронність первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності й своєчасною подачею їх в архів.

3.6.Планує й складає проект кошторисів доходів і витрат сільради й здійснює контроль за їхнім виконанням. Складає бюджетний запит на наступний рік по сільраді.

3.7.Забезпечує контроль за відбиттям на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, наданням оперативної інформації, складанням і здачею у встановлений термін звіту про виконання кошторисів доходів і витрат в органи державного казначейства, районному фінансовому управлінню.

3.8.Робить контроль за законністю, своєчасністю і правильністю оформлення документів, використанням фонду оплати праці, установленням посадових окладів, дотриманням фінансової дисципліни, правильністю нарахування й перерахування в Державний, місцевий бюджети податків і інших платежів, дотриманням установлених правил проведення інвентаризації грошових, необоротних матеріальних активів, запасів, розрахунків і платіжних зобов'язань.

3.9.Забезпечує організацію проведення економічного аналізу виконання кошторису доходів і витрат сільради.

3.10.Бере участь в обробці архівних документів відділу.

3.11.Систематично підвищує кваліфікацію, вивчаючи інструктивні матеріали й чинне законодавство.

3.12.Дотримує правил внутрішнього розпорядку й техніки безпеки в сільраді.

4. Головний бухгалтер має право перевіряти в підвідомчих установах, сторонніх організаціях і підприємствах дотримання у встановленому порядку фінансової дисципліни. Вносити пропозиції по вдосконаленню бухгалтерського обліку й звітності. Жадати від посадових осіб установ і організацій усунення виявлених порушень установленого порядку.

Відповідно до Закону України " Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XІ у Почетненській сільській раді щорічно затверджується облікова політика й графік документообігу. Наприклад, розпорядженням по Почетненській сільській раді № 8 від 14.01.2007р., затверджена облікова політика, що включає наступні положення:

1.1. Доручити забезпечення й ведення бухгалтерського обліку в Почетненській сільській раді бухгалтерії.

1.2. Головному бухгалтерові:

а) забезпечити дотримання встановлених єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку, складання й подання у встановлений термін фінансової звітності;

б) організувати контроль за відбиттям на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

в) брати участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з недостачею й відшкодуванням втрат від недостач, крадіжок або псування активів;

г) забезпечити належний контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних засобів.

1.3. Керуватися в роботі наказом Державного казначейства України від 27.07.2000р. № 68 "Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ і порядку їх складання" по застосуванню меморіально-ордерної системи обліку.

1.4. Для повної й реальної картини здійснюваних операцій і їхніх результатів дозволити головному бухгалтерові застосовувати додаткову систему субрахунків і регістрів аналітичного обліку. В облікових регістрах підчищення й необумовлені виправлення тексту й цифрових даних не допускаються.

Помилки в облікових регістрах виправляються коректурним способом, т.б неправильний текст і/або цифри закреслюються, і над ними приводиться правильний текст і/або цифри. Закреслювання здійснюється однією рисою так, щоб можна було прочитати виправлене.

Виправлення помилки повинне бути обговорене написом "виправлене" і підтверджено підписом осіб, які підписали цей регістр, із вказівкою дати виправлення.

Виправлення помилки минулих років оформляються бухгалтерською довідкою, де приводиться зміст помилки, сума й кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку якої виправляються помилки.

1.5. Затвердити правила документообігу і технологію обробки облікової інформації в Почетненській сільській раді. (додаток 64).

1.6. Становити щомісяця меморіальні ордери й інші облікові регістри до 01 числа наступного місяця.

1.7. Дані меморіальних ордерів, інших облікових регістрів і додаткових довідок після ретельної перевірки, відбивати головним бухгалтером у Головній книзі, що є підставою для складання балансу. Після обробки меморіальні ордери, облікові регістри й довідки повинні бути підписані головним бухгалтером із вказівкою дати підпису.

1.8. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.

1.9. Неухильно дотримувати вимог по дотриманню порядку оформлення первинних документів і строку надання їх до обліку з покладанням відповідальності за порушення вимог бухгалтерського обліку, несвоєчасне складання первинних документів і невірогідність відбитих у них.

1.10. Для забезпечення вірогідності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності проводити інвентаризації активів і зобов'язань відповідно до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів , документів і розрахунків, затвердженої наказом Державного казначейства України від 30.10.1998р. № 90.

1.11. Установити строки проведення інвентаризації:

- матеріальних цінностей - щорічно;

- бланків суворої звітності - щокварталу;

- коштів у касі - щокварталу;

- основних фондів і нематеріальних активів - щорічно за станом на 1 листопада;

- у випадку зміни матеріально відповідальних осіб або виявлення розкрадань (недостач) - відповідно в момент зміни або факту виявлення розкрадання (недостач).

1.12. для здійснення інвентаризації й прийняття рішень по її результатах щорічно створювати постійно діючу інвентаризаційну комісію.

2. Облікову політику проводити по наступних принципах:

2.1. Вносити зміни в облікову політику у випадках зміни вимог Міністерства фінансів України, Державного казначейства України й інших органів, введення нових Положень, що забезпечують більш достовірне відбиття господарських операцій.

2.2. До прочих необоротних матеріальних активів (терміном служби більше одного року) відносити активи, відмінні від основних засобів (на підставі класифікації, представленої в Інструкції з обліку основних засобів і інших необоротних активів бюджетних організацій), вартісна оцінка яких не більше 1000 грн.

2.3. Нарахування зносу основних засобів і інших необоротних активів бюджетних установ робити відповідно до Інструкції по обліку основних засобів і інших необоротних активів бюджетних організацій, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000р. № 64.

2.4. Проводити переоцінку об'єктів необоротних активів у тому випадку, коли вартість необоротних активів (за даними бухгалтерського обліку) істотно відрізняється від справедливої вартості на дату складання балансу.

2.5. Облік запасів оборотних активів у матеріальній формі ведеться відповідно до Інструкції по обліку запасів бюджетних установ", затвердженої наказом Державного казначейства України від 08.12.2000р. № 125. Запаси враховуються по місцю їхнього відповідального зберігання й у бухгалтерії.

2.7. Забезпечити відповідність показників кошторисів доходів і витрат сільської ради доцільності запланованих витрат, правильності їхнього розподілу відповідно до економічної класифікації, відповідності законодавчим документам.

2.8. Дотримуватися жорсткого режиму економії бюджетних коштів. Не допускати перевитрати кошторисних асигнувань по кодах економічної класифікації. Забезпечувати ефективне й раціональне використання приміщень і комп'ютерної техніки, що перебувають на балансі сільради, а також їхня схоронність. Підсилити контроль за доцільністю й тривалістю міжміських телефонних переговорів, здійснюваних співробітниками сільради.


 
 

Цікаве

Загрузка...