WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) - Курсова робота

Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) - Курсова робота

Дипломна робота виконана на 85 аркушах і складається із введення, трьох глав, висновків, списку використаної літератури і 222додатків.

У введенні обґрунтований вибір теми дипломної роботи й актуальність проблеми, визначені мета й завдання дослідження, об'єкт, методи й інформаційна база дослідження.

У першому розділі розглядається загальна структура Почетненської сільської ради, уточнюється джерело її фінансування, законодавча база, на основі якої працює сільрада.

У другому розділі розкривається специфіка ведення бухгалтерського обліку і звітності в бюджетній установі, описується програмне забезпечення сільради для ведення бухгалтерського обліку й звітності.

У третьому розділі розкриваються питання організації контролю доходів і витрат бюджетної установи.

У висновку приводяться основні висновки й рекомендації з результатів проведеного дослідження.

При виконанні дипломної роботи використано 35 джерел, що вібрали в себе науковий досвід учених, який перетворив закономірності бухгалтерського обліку в бухгалтерські стандарти, відповідно до яких працює протягом багатьох років не одне покоління бухгалтерів і фінансистів.

  1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ВИТРАТ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

1.1 Економічна сутність, класифікація і завдання обліку доходів і витрат установи

Бухгалтерський облік доходів і витрат бюджетної установи являє собою впорядковану систему збору, реєстрації й узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання установи і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного й документального обліку всіх господарських операцій.

До специфічних особливостей бухгалтерського бюджетного обліку можна віднести:

1) контроль виконання кошторису доходів і витрат,

2) виділення в обліку касових і фактичних витрат,

3) організація обліку в розрізі статей бюджетної класифікації,

4) строга відповідність обліку й звітності вимогам нормативних документів.

Основним принципом бюджетного фінансування є надання державним (місцевим) бюджетом коштів безповоротно, тому що бюджетні установи не мають своїх доходів для зворотності зазначених засобів.

Наступним принципом є одержання установами засобів не під, а в міру фактичного виконання завдань плану з урахуванням правильності використання раніше виданих коштів.

Третій принцип - строго цільове використання бюджетних засобів для фінансування певних витрат, передбачених планом діяльності установи. Цільове використання засобів дозволяє здійснювати систематичний контроль за діяльністю бюджетних установ. Причому при фінансуванні дотримується строгий режим економії у витраті державних засобів.[14,18]

Основними завданнями бухгалтерського обліку доходів і витрат бюджетної установи є:

-формування повної і достовірної інформації про діяльність бюджетної установи і її майнового положення;

-забезпечення інформацією, необхідною внутрішнім і зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності для контролю за дотриманням законодавства України при здійсненні бюджетною установою господарських операцій і їхньою доцільністю, наявністю й рухом майна й зобов'язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами;

-запобігання негативних результатів господарської діяльності бюджетної установи і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості.[21,41]

Основними функціями ведення бухгалтерського обліку бюджетної установи є:

-бюджетна установа веде бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій шляхом подвійного запису на взаємозалежних рахунках бухгалтерського обліку, включених у робочий план рахунків бухгалтерського обліку. Дані аналітичного обліку повинні відповідати оборотам і залишкам по рахунках синтетичного обліку;

-всі господарські операції й результати інвентаризації підлягають своєчасній реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких пропусків або вилучень;

-підставою для запису в облікових регістрах є первинні облікові документи, які повинні складатися в момент здійснення господарських операцій або безпосередньо після її закінчення й містити обов'язкові реквізити;

-бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій бюджетною установою ведеться в національній валюті України - гривнях;

-бухгалтерський облік витрат бюджетної установи ведеться організацією безупинно з моменту її реєстрації до реорганізації або ліквідації. [ 15, 29]

Щоб бюджетна установа виконувала свої функції, згідно з Положенням або Уставом, їй в першу чергу необхідний план, у якому повинні бути певні доходи, які вона може одержати протягом бюджетного періоду і відповідні витрати, які будуть здійснені на утримання установи, для здійснення своїх повноважень.

Кошторис бюджетних установ - основний плановий документ, що надає повноваження бюджетній установі щодо одержання доходів і здійснення витрат, визначає обсяг і напрямок коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій і досягнення цілей, певних на рік відповідно до бюджетних призначень.

Слід зазначити, що, згідно Бюджетного кодексу України, фінансування з двох бюджетів заборонено. Витрати установи обмежуються обсягом запланованих доходів. [3, с.9]

Кожний показник кошторису бюджетної установи підтверджується розрахунками економічного обґрунтування доцільності її фінансування, а також правильним розподілом відповідно до економічної класифікації витрат.

При формуванні кошторисів повинні виконуватися вимоги щодо першочергового забезпечення бюджетними коштами витрат на оплату праці (з нарахуваннями) і господарський зміст, а також дотримуватися твердого режиму економії бюджетних коштів.[22, с.18-19]

Будь-який кошторис складається із двох частин: 1 частина "Доходи" і ІІ частина "Витрати".

У свою чергу й доходи та витрати складаються із загального й спеціального фондів. До загального фонду кошторису бюджетної установи можна віднести кошти, які надходять від сплати податків, зборів, надання послуг і від вищестоящої установи для утримання установи і витрачаються відповідно до певних видів основної діяльності. До спеціального фонду кошторису включаються кошти, які надходять від сплати податків, зборів, надання послуг, які передбачені законом України про державний бюджет, і витрачаються за рахунок цих надходжень на конкретну мету.

Доходи бюджетної установи - це кошти, отримані установою від:

1. Надання платних послуг;

2. Виконання робіт;

3. Реалізації продукції;

4. Продажу необоротних активів (крім будинків і споруджень);

5.Суми надлишків матеріалів, виявлених під час проведення інвентаризації;

6. Списання дебіторської заборгованості;

7. Засобів на виконання окремих доручень;

8. Інші власні надходження: кошти, які фактично надійшли від вищестоящої установи;

9. Коштів, які надійшли безпосередньо на ім'я установи (наприклад, благодійна допомога), субвенції, отримані з бюджету іншого рівня.

Особливістю бюджетної класифікації витрат бюджетної установи, затвердженої Міністерством фінансів України від 25.12.2000 № 348 є чітке розмежування витрат по економічній ознаці з детальним поділом засобів по їхніх предметних ознаках (зарплата, нарахування на зарплату, всі види господарської діяльності).

Для здійснення господарської діяльності, Почетненська сільська рада використовує наступні коди економічної класифікації витрат ( далі - КЕКВи):

Оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110).

Ця категорія включає оплату праці всіх працівників бюджетних установ (організацій) і/або притягнутих за трудовими угодами відповідно до встановлених посадових окладів або розцінок. Величина оплати праці відображається без нарахувань на фонд оплати праці , які враховуються по коду 1120. У КЕКВ цієї категорії також входить встановлена чинним законодавством одноразова грошова допомога у зв'язку з виходом на пенсію.

Ця категорія містить у собі:

- код 1111 - заробітну плату по встановлених окладах, ставкам або розцінкам всіх штатних працівників; оплату праці із трудових угод; надбавку за вислугу років; доплату за ранг, надбавки і доплати обов'язкового характеру (оплати нічних змін, позаурочних годин, за науковий ступінь, за використання в роботі знань іноземних мов і т.п.); надбавки, які носять стимулюючий характер; премії (всі види преміальних виплат); щомісячну довічну плату науковцям; матеріальну допомогу, у тому числі на випадок нещасного випадку, хвороби, оздоровлення і в інших випадках за рішенням адміністрації установи відповідно до діючого законодавства.

Нарахування на заробітну плату (код 1120).

Ця категорія містить в собі нарахування на фонд оплати праці бюджетних установ у т.ч.:


 
 

Цікаве

Загрузка...