WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) - Курсова робота

Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) - Курсова робота

У бухгалтерському обліку запаси з по балансовій вартості. Суми ПДВ, сплачені при одержанні запасів, не зараховуються у вартість запасів, а відносяться на фактичні витрати сільради.

Облік запасів ведеться матеріально-відповідальними особами у книзі складського обліку запасів по найменуваннях, сортах, кількості. Працівники бухгалтерії періодично здійснюють звірку з фактичної наявності запасів у книзі й даними бухгалтерського обліку. Для цього вони щомісяця надають у бухгалтерію реєстр видаткових і прибуткових документів.

Видача запасів здійснюється згідно Наказу Міністерства статистики України від 21.06.96.№193 "Про затвердження типових форм первинних облікових документів по обліку сировини й матеріалів". Зокрема , видача запасів оформлюється накладною видачі матеріалів, що затверджується Головою Почетненської сільради.

Надходження продуктів харчування систематизується в накопичувальній відомості по надходженню продуктів харчування - меморіальному ордері № 11 ( додаток 83), а дані про витрату - у накопичувальну відомість по використанню продуктів харчування № 12 ( додаток 84).

Списання з балансу сільради малоцінних і швидкозношуваних предметів, що стали непридатними, здійснюється на підставі актів списання, які складаються постійно діючою комісією, призначуваною головою сільради. В них вказуються дані, що характеризують запаси: найменування, матеріал виготовлення, рік придбання, кількість і вартість. Детально вказуються причини списання й спосіб знищення непридатних запасів.

Таблиця 2.7

Кореспонденція рахунків по обліку запасів

Найменування операції

Дебет

Кредит

Оплата запасів

675

321,324

Оприбуткування запасів

234,238

675

видача запасів на поточні потреби відповідно до відомості видачі матеріалів

802

234,238

Оплата МШП

675

321,324

Оприбуткування МШП

221

411

Списання МШП

411

221

У бухгалтерії облік запасів ведеться в кількісному й сумарному вимірах по найменуваннях запасів, у розрізі матеріально відповідальних осіб. Слід зазначити, що додатково облік запасів установи може здійснюватися по номенклатурних номерах ( що складається з 7-ми знаків: перші три - субрахунки, четвертий - підгрупу, три останні - порядкові номери предмета в підгрупі).

Для аналітичного обліку запасів бухгалтерією й матеріально-відповідальними особами застосовуються:

- книга кількісно-сумарного обліку (ведеться по видах, кількості й вартості);

- книга обліку складського обліку запасів, оборотні й накопичувальні відомості.

Аналітичний облік запасів, придбаних за рахунок засобів спеціального фонду, ведеться по тимі ж обліковим регістрам, але окремо від операцій за рахунок засобів загального фонду.

Облік операцій по вибуттю й переміщенню малоцінних і швидкозношуваних предметів відбиваються в накопичувальній відомості про вибуття й переміщення малоцінних і швидкозношуваних предметів Форма № 439 (бюджет) - меморіальний ордер № 10. ( додаток 85).

Вибуття й переміщення інших запасів (крім малоцінних і швидкозношуваних предметів) відбиваються в меморіальному ордері №13( додаток 86). Підсумки по субрахунках за результатами місяця з меморіального ордера №10 записуються в книгу "Журнал -Головна" Форма № 308 (бюджет).

Далі розглянемо облік необоротних активів. Необоротні активи - це матеріальні й нематеріальні цінності, які належать установі й забезпечують її функціонування й строк корисної експлуатації яких, становить більше одного року. Строк корисної експлуатації необоротних активів встановлюється міністерствами по відомчій підпорядкованості або (якщо такі документи відсутні) установою самостійно в момент придбання активу. До основних засобів відносяться необоротні активи, вартість яких становить більше 1000гривень за одиницю (комплект).

Прийом основних засобів здійснюється згідно " Акту приймання-передачі основних засобів" типової форми № 03-1 (бюджет) ( додаток 87). Надходження основних засобів супроводжується відкриттям інвентарних карток їхнього обліку, присвоєнням їм інвентарних номерів і проведенням необхідних записів у регістрах аналітичного обліку. Дозволяється оформлення окремих предметів безпосередньо на підставі первинних документів (накладних, рахунків-фактур і ін.). На цих документах матеріально-відповідальна особа робить запис про прийом основних засобів на відповідальне зберігання й занесення їх в інвентарний список за місцем перебування.

Всі основні засоби повинні перебувати на відповідальному зберіганні посадових осіб, призначених наказом керівника установи. З посадовими особами, відповідальними за зберігання матеріальних цінностей, укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Особи, відповідальні за зберігання основних засобів, стежать за їхньою схоронністю, ведуть інвентарні списки необоротних активів ( типова форма № 03-11 (бюджет)). У випадку зміни відповідальної особи здійснюється інвентаризація необоротних активів, що перебуває на її зберіганні, про що складається приймально-здавальний акт. Акт затверджується керівником установи.

Основні засоби відбиваються в бухгалтерському обліку й звітності по первісній вартості. Зміна первісної вартості основних засобів виробляється у випадках індексації їхньої балансової вартості відповідно до діючого законодавства, а також дообладнування й часткової ліквідації відповідних об'єктів.

Слід зазначити, що зміна вартості основних засобів після проведення індексації не є підставою для переводу їх на інший субрахунок, а також не є додатковим доходом. Установи проводять щорічну індексацію балансової вартості груп основних засобів відповідно до індексу інфляції року й відповідно до порядку, передбаченою підпунктом 8.3.3 Закони України " Про оподаткування прибутку підприємства".

Облік всіх основних засобів ведеться в повних гривнях, без копійок. Сума копійок, сплачених за придбані основні засоби, відноситься відразу на витрати установи. Витрати на капітальний ремонт на збільшення вартості основних засобів не відносяться. Суми ПДВ, а також витрати по найманню транспорту для перевезення необоротних засобів, які сплачуються при одержанні (покупці) основних засобів, не враховуються у вартісті основних засобів і ставляться на статтю витрат на придбання цих засобів. На основні засоби бюджетних установ амортизаційні нарахування не нараховуються, а нараховується знос.

Основні засоби, отримані й передані безоплатно у встановленому законом порядку, а також вибуття основного засобу, відбиваються в обліку по балансовій вартості. По основних засобах, що були в експлуатації, обов'язково вказується сума нарахованого зносу.

Для прийому об'єктів необоротних активів наказом керівника створюється комісія, що складає акт у двох екземплярах: один - для установи, що здає, інший - для установи, що приймає. Акт затверджується керівником установи. Для оформлення прийому декількох об'єктів однотипних необоротних активів, що мають однакову вартість, дозволяється складання загального акту прийому.

Основні засоби, що стали непридатними, підлягають списанню відповідно до Типової інструкції про порядок списання основних засобів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України і Міністерства економіки України від 02.12.97р. № 126/137.

Для оформлення списання основних засобів, що стали непридатними, застосовується: акт про списання основних засобів у бюджетних установа( типова форма № 03-3 ( бюджет) ( додаток 88), акт про ліквідацію транспортних засобів ( типова форма № 03-4 ( бюджет), акт на списання виключеної з бібліотеки літератури в бюджетних установах ( типова форма № 03-5 (бюджет). Зазначені акти складаються постійно діючою комісією.

До складу комісії обов'язково включають працівника бухгалтерії й інших посадових осіб (на розсуд керівника установи), призначуваної розпорядженням по сільраді. Інвентаризація проводиться в присутності особи, на яку покладена відповідальність за схоронність необоротних активів. Розбирання й демонтаж основних засобів до затвердження актів на їхнє списання не допускаються .

Деталі й вузли списаних основних засобів, виготовлених із застосуванням дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, а також з кольорових металів і не використовуваних для потреб установи, підлягають здачі спеціалізованим підприємствам України, які здійснюють прийом і переробку відходів і лома дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів.

Суми, отримані установою від продажу основних засобів ( крім будинків і споруджень), а також від продажу матеріалів з розібраних окремих об'єктів основних засобів, залишаються в розпорядженні установи із правом подальшого їхнього використання на ремонт, модернізацію або придбання нових основних засобів того ж призначення. При цьому кошти від реалізації й розбирання основних засобів, придбаних за рахунок позабюджетних засобів, використаються після сплати встановлених законодавством податків. Суми, отримані установами від продажу будинків і споруджень, вносяться в дохід того бюджету, за рахунок якого утримується дана установа.


 
 

Цікаве

Загрузка...