WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках - Курсова робота

Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках - Курсова робота

- кожна така позичка надається на підставах та згідно з умовами, що діють для всіх інших членів Кредитної спілки;

- працівник керівних органів Спілки, що особисто зацікавлений у вирішенні питання, не може бути присутнім при розгляді цього питання.

17.9. Придбане під заставу майно Кредитна спілка повинна в тримісячний термін продати на аукціоні, а виручені кошти додати до Позичкового фонду.

Стаття 18. Порядок використання вільних коштів Кредитної спілки

18.1. У разі наявності в Кредитній спілці вільних коштів та відсутності незадовільненого попиту на позички Кредитна спілка має право надавати позички іншим Кредитним спілкам та асоціаціям кредитних спілок.

Стаття 19. Фінансовий рік

19.1. Фінансовий рік Кредитної спілки закінчується 31 грудня кожного року.

РОЗДІЛ 5

Загальні положення

Стаття 20. Загальні положення

20.1. Працівники Правління, Кредитного та Наглядового комітетів, а також інші працівники Кредитної спілки мають зберігати у таємниці інформацію про всі рахунки та справи членів, за винятком випадку, якщо за рішенням Правління дані про надану позичку та її сплату оголошуються у зв'язку із порушенням членом Спілки умов Кредитної угоди.

20.2. У разі припинення повноважень члена Правління, Наглядового або Кредитного комітетів, Правління своїм рішенням заповнює вакансію, призначивши одного з членів Кредитної спілки на виконання відповідних обов'язків до наступних загальних зборів.

20.3. Вся інформація про стан вкладів членів та інші документи Кредитної спілки мають бути доступними для вивчення членами Правління та Комітетів Кредитної спілки.

Стаття 21. Філії (відділення) Кредитної спілки

21.1. У разі потреби загальні збори Кредитної спілки можуть прийняти рішення про відкриття її філії (відділення) для надання послуг групам членів Спілки, що мешкають або працюють у географічній віддаленості від її офісу.

21.2. Філія Кредитної спілки не є юридичною особою, діє під керівництвом статутних органів управління Спілки, користується правами та виконує функції, передбачені для неї Положенням про філію, що затверджується Правлінням.

Стаття 22. Ліквідація Кредитної спілки

22.1. Рішення про ліквідацію Кредитної спілки може бути прийняте загальними зборами. Ліквідація Спілки проводиться відповідно до чинного законодавства.

22.2. При ліквідації Кредитної спілки кожному її членові виплачуються членські внески разом із належним доходом, а також пропорційна кількості його членських внесків частина Резервного фонду, але лише після того, як Кредитна спілка розрахується за своїми зобов'язаннями перед третіми особами.

Додаток 4

ЗАЯВА

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові засновників або їх уповноважених, представників, рік народження, місце постійного проживання, N телефону)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

подають установчі документи на реєстрацію____________________________

(назва об'єднання громадян і територія, в межах якої діє об'єднання)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Статут (положення) прийнятий_________________________________

(рік, місяць, число, назва органу, який прийняв статут)

_____________________________________________________________

Основна мета діяльності об'єднання______________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Назва та юридична адреса постійно діючого центрального статутного

органу об'єднання громадян_____________________________________

_____________________________________________________________

Прізвища засновників Підписи

Дата

Додаток 5

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене в члени Кредитної спілки "Калина". Із Статутом ознайомлений(на), повністю погоджуюсь з його положеннями і зобов'язуюсь їх виконувати.

Зобов'язуюсь сплатити вступний внесок в розмірі____________________

Домашня адреса_______________________________________________

Паспорт серія № виданий____________________

Місце роботи__________________________________________________

Посада_______________________________________________________Телефон: робочий _______________домашній___________________

Дата народження

Стать____(чол.., жін.) Сімейний стан___________

Утриманці (П. І. Б., рік народження)_____________________________________

Додаткова інформація

Дата прийняття заяви___________ Підпис________

Підпис приймаючого

Рішення кредитного комітету ___________________________________

Відмовити по причині____________________ Члена спілки_____________

№Ощадна книжка №

""р. Сума вкладу:_____

Додаток 6

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №

м. Ужгород ""________200_р.

Кредитна спілка "", надалі Спілка, в особі

Голови правління, що діє на підставі Статуту та Положень з однієї сторони, та громадянина ____ який проживає:вул.___________буд.____кв.___ Паспорт№виданий________________________________надалі Позичальник, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Спілка надає Позичальнику кредит на споживчі цілі у сумі(

.............) гривень. На термін з "........"........................ 200...року до

".......".................. .........р із сплатою............% річних (відповідно за шкалою нарахування відсотків).

2. СПІЛКА ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

  1. Видати на протязі трьох банківських днів Позичальнику позику у сумі, передбаченій цим Договором.

  2. Аналізувати кредитоспроможність Позичальника, перевіряти забезпеченість і вносити пропозиції про подальші відносини з Позичальником.

3. СПІЛКА МАЄ ПРАВО

  1. Дозволяти за клопотанням Позичальника в окремих випадках перенесення строків повернення кредиту.

  2. Проводити перевірку на місці забезпечення позичок Спілки, а в разі потреби - і попередню перевірку заставних можливостей Позичальника.

  3. У разі недотримання Позичальником умов цього Договору розірвати договір і достроково стягнути

кредит із сплатою штрафу у розмірі 2 відсотки від суми кредиту.

3.4. Нарахування та стягнення процентів за позичками, які видані індивідуальним

позичальникам, здійснюється з урахуванням таких умов:

а) проценти за кредит нараховуються щомісячно з01 числа по останнє число поточного місяця на суму основного боргу за кожен день користування позикою;

б) в разі ненадходження платежів від індивідуального позичальника у встановлені даною угодою строки, суми непогашених у строк платежів перераховуються на рахунки прострочених позичок;

в) при внесенні платежу індивідуальним позичальником, проценти нараховуються на залишки заборгованості за рахунком строкової позички відповідного індивідуального позичальника;

г) з дня перерахування простроченого платежу на рахунок прострочених позичок сплачується процент розмірі подвійної відсоткової ставки Спілки.

3.5. У випадку порушення строків повернення кредиту чи сплати відсотків за кредит Спілка достроково розриває даний договір та пред'являє суму заборгованості до сплати шляхом стягнення заборгованості через заставлене майно. Кошти, отримані від реалізації заставленого майна Спілка направляє на погашення прострочених сум: нарахованих відсотків та заборгованості по кредиту (після покриття всіх заборгованостей надлишок повертається боржнику).

4. ПОЗИЧАЛЬНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

4.1. Забезпечити повернення одержаного кредиту та сплату нарахованих відсотків до

"........".................. ........... року.

5. ПОЗИЧАЛЬНИК МАЄ ПРАВО

  1. Порушувати перед Спілкою питання про перенесення строків платежу у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього причин.

  2. Достроково погашати кредит і сплачувати відсотки за кредит шляхом перерахування коштів з

особистого вкладу, депозитного, розрахункового рахунку, переказами через пошту або готівкою. 5.3. Достроково розірвати договір, повністю повернувши одержаний кредит, включаючи відсотки за користування кредитом, повідомивши про це Спілку не пізніше за 7 днів.

6.УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

6.1. Кредит, наданий Спілкою забезпечується................................................................

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

  1. У випадку відсутності коштів у Позичальника відшкодування боргів Спілці здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку.

  2. У випадку зміни кредитної політики згідно з рішенням Верховної Ради України, Національного банку України, а також Спілкою в договір за погодженням з Позичальником вносяться в десятиденний строк відповідні зміни з моменту введення нових положень. При розбіжностях сторін Спілка пред'являє кредит до стягнення. У випадку відсутності коштів кредит виноситься на рахунок прострочених позичок з нарахуванням відсотків і пені відповідно до п.3.5.


 
 

Цікаве

Загрузка...