WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

 1. Прибуткується вартість спеціального обладнання, що залишається установі після .закінчення НДР за договором (з одночасним списанням його забалансвого рахунка02):

у складі основних засобів (з урахуванням зносу)

у складі МШП

у складі різних матеріалів

104, 106 і ін.

221

231,234

401. 131

411 681,701,

702

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Поняття, склад і класифікація коштів спеціального фонду.

 2. Завдання та основні вимоги до організації обліку коштів спеціального фонду.

 3. Склад і відображення в обліку надходження і використання спеціальних коштів бюджетних установ.

 4. Відображення е обліку сум за дорученнями та операцій з ними.

 5. Поняття та відображення в обліку інших власних надходжень бюджетних установ.

 6. Особливості обліку депозитних сум.

 7. Охарактеризуйте порядок обліку витрат І доходів виробничих (навчальних) майстерень.

 8. Дайте характеристику обліку витрат і доходів підсобних (навчальних) сільських господарств у складі бюджетних установ.

 9. Охарактеризуйте порядок відображення в обліку науково-дослідних робіт за договорами та розрахунків із замовниками.

РОЗДІЛ 8

Звітність бюджетних установ

8.1. Склад бухгаїтерськоїзвітності бюджетних установ та її регламентація

Звітність бюджетних установ досить різноманітна і глибоко деталізована. Це мас своє об'єктивне пояснення, адже на її підставі контролюється виконання бюджетів за видатками, перевіряється доцільність витрачання бюджетних коштів відповідно до кошторисних передбачень, аналізується повнота і доцільність використання майна, своєчасність і повнота платежів, стан розрахунків і т. ін. Цим можна пояснити і те, що бухгалтерська звітність бюджетних установ суворо регламентована як зазмістом, так і за термінами подання. Для загального уявлення про склад звітності бюджетних установ наведемо її класифікацію ча складом та суб'єктами використання (рис. 8.1).

Бухгалтерська звітність бюджетних установ складається на підставі даних облікових регістрів про господарські операції з виконання кошторису доходів і видатків установи за звітний період або про стан ЇЇ коштів та розрахунків на звітну дату.

Установи та організації, що утримуються за кошти бюджету, щомісячно і щоквартально складають фінансові звіти про виконання кошторису доходів та видатків і подають їх вищим організаціям та органам Державного казначейства у терміни, передбачені нормативними документами. Так, згідно з "Порядком подання фінансової звітності", затвердженим постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, бюджетні установи подають місячний звіт про використання бюджетних

0100090000037400000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c027002b901040000002e0118001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d000000320a0e0000000100040000000000b8016f0220d307001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000180000002cc8110001000000e304000000000000040000002d010100030000000000

Рис8.1. Класифікація звітності бюджетних установ

асигнувань не пізніще 5 числа місяця, наступного за звітним, квартальний — не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, а річний — не пізніше 22 січня наступного за звітним року.

Склад місячної фінансової звітності бюджетних установ регламентовано "Інструкцією про порядок складання в 2003 році місячної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти з державною та/або місцевого бюджетів", затверджс-ною наказом ДКУ від 31.01.2003 р.№ 17.

Згідно з цією Інструкцією місячна звітігісп. бюджетних установ включає такі форми:

— № 2м "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)";

— № 2-валюта "Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України";

— № 4-1м "Звіт про надходження і використання спеціальних коштів";

— № 4-2м "Звіт про надходжеіпгя і використання сум за дорученнями";

— № 4-Зм "Звіт про депозитні суми";

— № 4-4м "Звіт про рух інших власних надходжень";

— № 4-5м "Звіт про використання субвенціЙ, одержаних з інших бюджетів";

— № 4—6м "Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)";

— № 7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ";

— № 8м "Звіт про зобов'язання бюджетних установ".

Усі форми місячної звітності складаються бюджетними установами наростаючим підсумком з початку року в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації видатків. При цьому звіт за ф. № 2м складають всі установи, які одержують кошти загального фонд}' Державного бюджету України та/або місцевих бюджетів, а звіт за ф. № 2-валюта — лише ті установи, які одержували кошти загального фонду бюджету в іноземній валюті.

Звіти за ф. № 4м складаються у розрізі видів спеціальних коштів: сум за дорученнями, депозитних еум та ін. Так, ф. № 4-ім складається установами, Ідо отримують доходи від надаїпія платних послуг, виконання робіт, реалізації продукції /а іншої діяльності відповідно до чинного законодавства і викорцс[овують їх за цільовим призначенням згідно ч кошторисом.

Звіт за ф. № 4-2м складають установи, що отримують кошти від юридичних, фізичних осіб та благодійних фондів для виконання окремих доручень згідно п затвердженим кошторисом. Звіти за ф, №4 -Зм, 4-4м, 4 5м та 4-6м складають і подають лише з. і установи, які отримують відповідні кошти.

Звіт (а ф. № 7м складають всі бюджетні установи ни підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську і кредиторську заборгованість на звітну дату, що виникла як за видатками, так і за нарахованими доходами. Звіт складають у розрізі кодів економічної і функціональної класифікації видатків.

Звіт за ф. № 8м складають всі установи, що отримують асигнування на свою діяльність з Державного бюджету України.

Квартальна фінансова звітність бюджетної установи дещо ширша порівняно з місячною і включає додатково ще такі форми;

 • № 1 "Баланс";

 • № 3 "Звіт про виконання плану за штатами і контингентами";

 • № 4-1-їведена "Зведений звіт про надходження ы використання спеціальних коштів";

 • № 4-4-зведена "Зведений звіт про рух інших власних надходжень";

 • пояснювальна записка до звіту.

Зміст і порядок складання квартальної звітпості регламентовано "Інструкцією про порядок складання в 2002 році квартальної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти з державного та/або місцевого бюджетів", затвердженою наказом ДКУ від 29.03.2002 р. № 59.

Квартальний баланс скла даєтьсяиа підставі звірених даних про залишки на рахунках аналітичного і синтетичного обліку на кінець кварталу. При цьому слід враховувати, що доходи і видатки у квартальних балансах показуються наростаючими підсумками з початку року, а всі інші статті - етапом на кінець звітного періоду. До балансу додаються довідки "Доходи загального фонду" (за рахунком 70) та "Доходи спеціального фонду" (за рахунком 71 у частині інших доходів).

Звіт за ф. № 3 характеризує показники про штати і контингенти установи. Окремі установи подають цей звіт за спеціально затвердженими формами:

- № 3-1 "Звіт про виконання плану за штатами і контингентами органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ";

 • № 3-2 "Звіт про виконання плану за штатами і контингентами установ підготовки і підвищення кваліфікації кадрів" (складається окремо за кожним кодом функціональної класифікації: за державним замовленням; за контрактами);

 • № 3-4 "Звіт про виконання плану щодо штатів і контингентів установ охорони здоров'я і соціального забезпечення";

 • № 3-19 "Звіт про виконання плану .за штатами і контингентами інших установ і закладів";

 • № 3дс "Звіт про утримання дитячих дошкільних закладів". Звіти за ф. № 4-2-зведена та № 4-4-зведепа складаються окремо з кожного виду спеціальних коштів або інших власних надходжень, але в цілому за всіма функціями. Вони подаються лише установі вищого рівня і не подаються органам Державного казначейства України.

У пояснювальній записці до квартального звіту необхідно відобразити таку інформацію:

 • основні фактори, що вплинули на виконання кошторису доходів і видатків;

 • зміни у фінансовому стані установи за звітний період;

 • заборгованість за виплатами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 • суми коштів спеціального фонд)', використані для погашення заборгованості за соціальними виплатами загального фонду;

 • одержана гуманітарна допомога;

 • суми сплачених до бюджету штрафів, їх підстави та винні особи;

 • суми субвенцій, отримані з інших бюджетів, та ін.


 
 

Цікаве

Загрузка...