WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

4. Одержана продукція підсобного сільського господарства

251

822

5. Оприбутковано приплід молодняка та приріст живої маси тварин на вирощуванні і відгодівлі

211

822

6. Продукція сільськогосподарського виробництва передана для використання в установі як продукти харчування

232

25]

7. Реалізована продукти сільського господарства і тварини з вирощування і відгодівлі:

за собівартістю

за вартістю реалізації 6ез ПДВ

на суму ПДВ

722 364 364

211,25] 722

641

У кінці року фінансові результати від реалізації сільськогосподарської продукції зараховуються на результати виконання кошторису

  • прибуток

  • збиток

722

432

432

722

7.8. Облік науково-дослідних робіт за господарськими договорами та розрахунків із замовниками

Наукові та науково-дослідні інститути НАН України, галузевих АН, наукові підрозділи державних вищих навчальних закладів, крім бюджетної наукової тематики, можуть виконувати науково-дослідні роботи (НДР) за договорами із замовниками та отримувати за це відповідну плату (доходи), яка планується і обліковується у складі коштів спеціального фонду. Підставою для виконання таких робіт є договір, укладений науковою установою із замовником. У договорі необхідно передбачити обсяг наукової роботи та етапи її виконання, порядок здавання виконаної роботи замовнику, вартість робіт і порядок розрахунків та інші питання, що регулюють відносини замовника і виконавця. До договору додаються: технічне завдання, протокол узгодження договірної вартості роботи, календарний план її виконання, кошторисні розрахунки, штатний розклад виконавців тощо.

Облік витрат на виконання договірних НДР ведуть позамовним методом. Кожному договору надається порядковий номер замовлення, відкривається окрема картка аналітичного обліку витрат. Облік витрат ведуть за статтями відповідно до кошторису. Основними статтями витрат на НДР є виплати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; вартість витрачених матеріалів, спеціальногообладнання і устаткування; витрати на службові відрядження; оплата робіт співвиконавців; інші прямі та накладні витрати.

До витрат на оплату праці зараховують витрати на виплат) основної та додаткової заробітної плати наукових працівників як штатних, так і працюючих за сумісництвом, а також науково-технічного та науково-допоміжного персонал}', зайнятого виконанням робіт за конкретним договором. Нарахування зарплати та її віднесення па конкретні замовлення здійснюють на підставі табеля відпрацьованого часу, підписаного науковим керівником підрозділу — виконавця робіт.

Спеціальне обладнання та устаткування для виконання НДР виготовляється безпосередньо в установі або купується у спеціалізованих постачальницьких організаціях за рахунок коштів замовника. Вартість такого устаткування повинна передбачатися у кошторисі витрат на виконання НДР. Якщо спеціальне устаткування за умовою договору або письмової згоди замовника після закінчення теми залишається у виконавця, то воно оцінюється за ціною можливого використання (справедливою вартістю) і оприбутковується у складі основних засобів, матеріалів або МШП. При цьому на вартість оприбуткованих зворотних цінностей витрати на виконання НДР не зменшуються. Названі цінності прибуткуються як безоплатно одержані.

Окрему статтю витрат становить оплата за науково-дослідні, дослідно-конструкторські, експериментальні, лабораторно-аналітичні та інші роботи, виконані сторонніми (спеціалізованими) підприємствами і організаціями, якщо такі роботи наукова установа не може виконати своїми силами або вважає недоцільними. З виконавцями цих робіт наукова установа укладає окремий договір.

До статті "Накладні витрати" відносять витрати, які на момент їх здійснення неможливо економічно доцільним методом зарахувати безпосередньо па собівартість конкретної теми. Це витрати, пов'язані з управлінням, обслуговуванням та організацією НДР установи в цілому. Такі втрати збирають (накопичують) на окремому субрахунку 826 "Витрата до розподілу" і періодично, як правило, щомісячно, розподіляють і списують на собівартість окремих замовлень (тем) пропорційно витратам на оплату праці основних виконавців.

Для обліку витрати на виконання НДР за договорами та розрахунками із замовниками та співвиконавцями планом рахунків передбачено такі субрахунки:

351 "Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи";

634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті";

723 "Реалізація науково-дослідних робіт за договорами";

823 "Витрати на науково-дослідні роботи за договорами".

Витрати, пов'язані з виконанням науково-дослідних робіт за договорами, обліковують за дебетом субрахунки 823 в кореспонденції з кредитом рахунків запасів, грошових коштів та зобов'язань. За кредитом субрахунка 823 відображають фактичну собівартість виконаних і зданих замовнику НДР у кореспонденції з дебетом субрахунка 723. Витрати з незакінчених тем до повного їх закінчення і здачі замовникам обчислюють у складі незавершеного виробництва, вартість якого оцінюють за фактичними витратами згідно з карткою аналітичного обліку витрат на замовлення (тему НДР).

Розрахунки із замовниками здійснюють, як правило, безготівковим методом. Після підписання договору замовник перераховує науковій установі аванс у розмірі 25% вартості роботи на поточний рік. За кошти цього авансу виконавець НДР здійснює поточні витрати на НДР і закуповує передбачене кошторисом спеціальне обладнання, устаткування, матеріали.

Здавання замовнику виконаних НДР проводиться в міру готовності окремих етапів (розділів), передбачених календарним планом, і оформляється спеціальним актом, який с підставою для оформлення рахунка на оплату (за мінусом відповідної частки перерахованого авансу). Оплата замовником закінчених НДР проводиться платіжним дорученням за договірноювартістю з вирахуванням раніше перераxованиx авансів і проміжних платежів.

У бухгалтерському обліку операції з виконання науково-дослідних роби бюджетними організаціями відображаються такими проведеннями (табл. 7.9).

Таблиця 7.9

Основні господарські операції з обліку виконання науково-дослідних робіт за договорами

Зміст господарської операції

Кореспо нду ючі субрахунки

Дт

Кт

1

2

3

1 . Надійшов аванс від замовника на виконання НДР за договором

313,323

351

2. Придбано спеціальне обладнання для виконання НДР за договорами

купівельна вартість (без ПДВ)

на суму ПДВ. включену в податковий кредит

на суму ПДВ. не включену в податковий кредит

203

641

823

364, 675, 631—635 364, 675, 631—635

364, 675, 631—635

1

2 '

3

3. Передано спеціальне обладнання зі складу науковому підрозділу для виконання НДР за договорами (з одночасним нарахуванням його на забалансовий рахунок 02)

823

203

4 Видано зі складу різні матеріали для виконання НДР за договорами

823

201,231,234 і ін.

5. Нарахована зарплата працівникам, зайнятим виконанням НДР, з обов'язковими нарахуваннями на соціальні заходи

823

661,651 652,653,654

6. Списані виграти на відрядження наукових працівників з виконання НДР за договорами (згідно із затвердженими авансовими звітами)

823

362

7. Перераховано співвиконавцям, залученим до виконання НДР за договорами

635

313,323

8. Прийняті виконані НДР від співвиконавців

823

635

9 Здано виконані НДР замовнику (за актом) собівартість виконаних робіт договірна вартість робіт (без ПДВ) на суму ПДВ з вартості робіт

723 634 634

823 723 641

10. Зараховано раніше одержаний аванс па виконання НДР у погашення заборгованості замовника

351

634


 
 

Цікаве

Загрузка...