WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України (ласт № 1/11-1076 від 2 квітня 2002 р.)

В. Я. Плаксієнко, доктор економічних наук, професор;

В. О. Гуня, кандидат економічних наук, професор.

П. Й. Атамас. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навчальний посібник.— Центр навчальної літератури, 2003,— 284 с.

І5ВК 966-8253-49-3

Відповідно до програми дисципліни розглядаються проблеми організації та методики обліку основних господарських операцій з виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, наводиться характеристика нового плану рахунків, форм облікових регістрів і балансу, порядок закриття рахунків і визначення результатів виконання кошторису. Розглядається облік фінансування, грошових коштів, доходів і видатків загального та спеціального фондів, необоротних активів, .запасів, розрахунків і .зобов'язань. Окремий розділ присвячено характеристиці звітності бюджетних установ та порядку її складання і подання.

Враховано всі зміни в обліку станом на 1 липня 2003 р.

Розраховано на студентів спеціальності Облік і аудит", може бути корисним бухгалтерам бюджетних установ і організацій.

ББК 65.1152

П.Й. Атамас. 2003

С1 Дніпропетровський університет

економіки та права. 2003Центр навчальної літератури. 2003

ЗМІСТ

Передмова З

Розділ 1. Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних

установах 5

1.1. Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами та особливості його організації5

 1. Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету10

 2. історія розвитку бюджетного обліку 15

 3. Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків 18

 4. Кошториси доходів і видатків бюджетних установ22

 5. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ 25

 6. Форми бухгалтерського обліку та облікові регістри в бюджетних установах 36

1.8. Бухгалтерський баланс бюджетної установи46

Питання для самоперевірки 50

Розділ 2. Облік фінансування, грошових коштів, доходів і видатків

загального фонду 52

 1. Основні принципи і методи фінансування бюджетних установ 52

 2. Облік фінансування за відомчою структурою58

 3. Обпік фінансування через органи Державного казначейства. 63

 4. Облік операцій на поточних (бюджетних) рахунках у банках та реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства69

 5. Облік касових і фактичних видатків73

 6. Облік касових операцій82

 7. Облік операцій з іноземною валютою89

2.8.Облік інших грошових коштів 93

Питання для самоперевірки 97

Розділ 3. Облік розрахунків з оплати праці, соціального страхування

і стипендій.. 98

 1. Організація і завдання обліку1 праці та заробітної плати в бюджетних у станових 98

 2. Облік чисельності та складу працівників і використання робочого часу103

 1. Документальне оформлення і порядок нарахування зарплати, різних доплат і надбавок та виплат з розрахунку середньої зарплати!06

 2. Відрахування із зарплати. Порядок оформлення та аналітичного обліку розрахунків з працівниками з оплати праці111

 1. Синтетичний облік зарплати і пов'язаних з нею розрахунків 114

 2. Облік розрахунків за стипендіями 117

Питання для самоперевірки 119

Розділ 4. Облік розрахунків з бюджетом та різними дебіторами і кредиторами 121

 1. Оподаткування бюджетних установ та облік розрахунків за платежами в бюджет 121

 2. Облік розрахунків з підзвітними особами126

 3. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків 131

 4. Облік розрахунків у порядку планових платежів134

 5. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами136

 6. Облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів538

 7. Інвентаризація розрахунків та порядок списання простроченої заборгованості139

Питання для самоперевірки 142

Розділ 5. Облік необоротних активів 143

 1. Поняття, класифікація та оцінка основних засобів бюджетних установ143

 2. Документальне оформлення руху основних засобів та інших необоротних активів146

 3. Синтетичний облік надходження та оприбуткування основних засобів151

 4. Аналітичний та інвентарний облік основних засобів159

 5. Облік зносу основних засобів 163

 6. Облік ремонту і модернізації основних засобів166

 7. Облік вибуття і списання основних засобів 168

5.5. Облік нематеріальних активів 173

5.9. Інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 178

Питання для самоперевірки 187

Розділ 6. Облік матеріалів, продуктів харчування, медикаментів тамалоцінних і швидкозношуваних предметів ...188

 1. Поняття, класифікація та оцінка матеріальних цінностей бюджетних установ : ..188

 2. Завдання та організація обліку матеріальних цінностей 190

 3. Документальне оформлення надходження та вибуття матеріалів 192

 4. Облік матеріалів за місцем їх надходження та зберігання (складський облік)198

 5. Аналітичний облік матеріалів у бухгалтерії 202

 6. Синтетичний облік виробничих запасів і господарських матеріалів

205

б. 7. Особливості обліку медикаментів і перев'язувальних засобів 210

 1. Облік продуктів харчування у медичних закладах214

 2. Облік тварин на вирощу ванні і відгодівлі218

6.10. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 223

6.11. Інвентаризація матеріальних запасів та відображення в обліку її результатів227

Питання для самоперевірки 231

Розділ 7. Облік доходів і видатків спеціального фонду 233

 1. Склад, класифікація і завдання обліку коштів спеціального фонду.. 233

 2. Облік спеціальних коштів, 235

 3. Облік сум за дорученнями240

 4. Облік інших власних надходжень та інших доходів бюджетних установ244

 5. Облік депозитних сум247

 6. Облік витрат і доходів виробничих (навчальних) майстерень. 248

 7. Облік підсобних (навчальних) сільських господарств251

 8. Облік науково-дослідних робіт за господарськими договорами та розрахунків із замовниками253

Питання для самоперевірки 257

Розділ 8. Звітність бюджетних установ 258

 1. Склад бухгалтерської звітності бюджетних установ та її регламентація ...258

 2. Податкова і соціальна звітність бюджетних установ263

 3. Статистична звітність263

 4. Закриття рахунків, порядок складання і подання річної бухгалтерської звітності 267

Питання для самоперевірки 271

Література 272

Додаток 275

ПЕРЕДМОВА

Бухгалтерський облік виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ суттєво відрізняється від обліку господарської діяльності підприємств виробничої сфери, що зумовлено самою специфікою їх діяльності: вони працюють не заради отримання прибутку, а для задоволення соціальних, культурнихта інших потреб суспільства. Діяльність цих установ фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, які надаються їм безповоротно. У бюджетній сфері практично відсутні госпрозрахункові відносини, не обчислюється собівартість послуг, які надаються у більшості випадків безкоштовно. Бюджетні установи не мають статутного капіталу, а всі їхні активи с державною власністю. До бюджетної сфери належать установи різних галузей і видів діяльності, що зумовлює необхідність враховувати специфіку їхньої діяльності (освіта, охорона здоров'я, культура, наука, управління тощо). Починаючи з 2000 р. в бюджетній сфері відбулися значні зміни щодо організації обліку: впроваджено облік за новим планом рахунків, удосконалено облікові регістри та форми звітності, змінено порядок закриття рахунків та складання звітності і т. ін. Все це зумовлює необхідність спеціальної підготовки фахівців з обліку в бюджетних установах.


 
 

Цікаве

Загрузка...