WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО - Курсова робота

Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО - Курсова робота

3.4 Баланс ТОВ "АФЕНИ" за 4 квартал 2008 року

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

-Залишкова вартість

010

-Первісна вартість

011

-Знос

012

Незавершене будівництво

020

Основні засоби

-Залишкова вартість

030

78,2

199,9

-Первісна вартість

031

82,5

220,8

-Знос

032

(4,3)

(20,9)

Довгострокові фінансові інвестиції:

-Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-Інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

78,2

199,9

II. Оборотні активи

Запаси:

-Виробничі запаси

100

25,2

6,2

-Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

-Незавершене виробництво

120

-Готова продукція

130

-Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари , роботи, послуги:

-Чиста реалізаційна вартість

160

22,4

-Первісна вартість

161

22,4

-Резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками

-З бюджетом

170

2,7

13,0

-За виданими авансами

180

-З нарахованих доходів

190

-Із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0,4

8,2

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

-В національній валюті

230

0,7

1,9

-В іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

1,3

38,2

Усього за розділом II

260

30,3

89,9

III. Витрати майбутніх періодів

270

БАЛАНС

280

108,5

289,8

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

42,0

492,9

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(11,7)

(11,2)

Неоплачений капітал

360

(11,9)

(289,0)

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

18,4

192,8

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов`язання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобов`язання

450

Відстрочені податкові зобов`язання

460

Інші довгострокові зобов`язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов`язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов`язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

87,3

68,5

Поточні зобов`язання за розрахунками:

-з одержаних авансів

540

-з бюджетом

550

1,3

26,5

-з позабюджетних платежів

560

-зі страхування

570

0,4

0,7

-з оплати праці

580

0,7

1,3

-з учасниками

590

-із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов`язання

610

0,3

Усього за розділом IV

620

90,1

97,0

V. Доходи майбутніх періодів

Усього за розділом V

630

БАЛАНС

640

108,5

289,8


 
 

Цікаве

Загрузка...