WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО - Курсова робота

Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО - Курсова робота

2. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснювати за комп'ютерною формою обліку за допомогою якої збирання, передавання, систематизація та оброблення бухгалтерсько-фінансової інформації здійснюється автоматично на базі спеціально розробленого програмного забезпечення "1С:Бухгалтерія 7.7 для України" та подальша роздруківка всіх регістрів та журналів ордерів і відомостей на кінець звітного періоду та згідно з основними принципами, викладеними в П(С)БО 1.

3. Установити межу суттєвості при складанні фінансової звітності в розмірі 150 грн.

4.Активи і зобов'язання підприємства відображати у звітності лише за умови, що вони відповідають таким критеріям:

 • їхня оцінка може бути достовірно визначена;

 • існує вірогідність отримання або втрати майбутніх економічних вигод.

5. Бухгалтерський облік основних засобів здійснювати згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби".

Класифікацію основних засобів у бухгалтерському обліку здійснювати на підставі п.5 П(С)БО 7.

Первісна вартість основних засобів формується згідно з пунктами 8-15 П(С)БО 7. Амортизації підлягають всі основні засоби, крім землі. Нарахування амортизації здійснювати протягом строку корисного використання об'єкта і припиняти на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Амортизацію основних засобів у бухгалтерському обліку нараховувати із застосуванням методів, викладених у п. 26 П(С)БО 7.

Нарахування амортизації починати з місяця, наступного за тим, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання, і припиняти з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів.

Нарахування амортизації з метою оподаткування здійснювати згідно із статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22. 05. 1997 р. № 283/97-ВР. Суми амортизації визначати із застосуванням норм амортизації, встановлених п. 8.6 вищезазначеного Закону.

Об'єкт основних засобів виключати з активів у разі його продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям активу.

6. Бухгалтерський облік нематеріальних активів вести за групами згідно з П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Первісну вартість нематеріального активу формувати на підставі пунктів 11-17 П(С)БО 8.

Амортизацію всіх груп нематеріальних активів нараховувати прямолінійним методом. Наприкінці звітного року переглянути:

 • строки використання нематеріальних активів;

 • методи амортизації нематеріальних активів;

 • оцінку нематеріальних активів.

Переоцінити нематеріальний актив до справедливої вартості, якщо його балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.

7. Довгострокові фінансові інвестиції обліковувати за методом участі в капіталі. Вартість довгострокових фінансових інвестицій збільшувати на суму частки інвестора у прибутку асоційованої компанії та зменшувати на суму одержаних дивідендів.

8. Відстрочені податкові активи визнавати в тому випадку, якщо податок на прибуток, визначений згідно з обліковою політикою, є меншим за суму податку на прибуток, визначеного згідно з чинним законодавством.

9. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є вид запасів (найменування або група).

Первісну вартість запасів, придбаних за плату, визначати за собівартістю запасів згідно з пунктом 9 П(С)БО 9 "Запаси".

Первісну вартість запасів, виготовлених на підприємстві, визначати згідно з П(С)БО 16 "Витрати".

Не включати до первісної вартості запасів витрати, втрати та нестачі, перелічені в пункті 14 П(С)БО 9.

У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності запаси підприємства відображати за меншою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

При відпусканні запасів у виробництво, продаж або іншому вибутті здійснювати оцінку запасів за методами:

 • ідентифікованої собівартості;

 • середньозваженої собівартості;

 • ФІФО;

 • ЛІФО;

 • нормативних витрат;

 • ціни продажу.

До всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується лише один із методів оцінки запасів.

Запаси, що належать підприємству, обліковувати на відповідних рахунках бухгалтерського обліку класу 2 "Запаси".

Матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання, переробку, комісію, обліковувати на рахунках класу 0 "Позабалансові рахунки".

10. Малоцінні та швидкозношувані предмети, що належать до необоротних активів, обліковувати на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи". На вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать до необоротних активів, нараховувати знос і обліковувати його на рахунку 132 "Знос інших необоротних активів".

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що належать до запасів, обліковувати на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію, списувати з балансу на рахунки обліку витрат. Для забезпечення збереження зазначених предметів в експлуатації організувати належний контроль і оперативний облік у кількісному вираженні за місцями експлуатації протягом строку їхнього фактичного використання.

11. Дебіторську заборгованість відображати в балансі за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу. Чисту реалізаційну вартість визначати як різницю між сумою дебіторської заборгованості та резервом сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів за продукцію, товари встановити в розмірі 5% від загальної суми такої заборгованості.

12. Згідно з П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" грошовими коштами вважати готівку, кошти на рахунках у банках і депозити на вимогу. Грошові кошти обліковувати на відповідних рахунках класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи".

13. Наперед сплачені суми орендної плати, передплати періодичних видань, плати за рекламні послуги та інші витрати, що віднесені до наступних періодів, обліковувати у складі витрат майбутніх періодів.

14. Відстрочені податкові зобов'язання визнавати в тому випадку, якщо податок на прибуток, обчислений згідно з чинним законодавством, є меншим за податок на прибуток, визначений згідно з обліковою політикою підприємства.

15. Доходи визнавати та оцінювати згідно з П(С)БО 15 "Дохід".

16. Класифікацію та визнання витрат здійснювати згідно з П(С)БО 16 "Витрати".

17. До виробничої собівартості продукції включати:

 • прямі витрати;

 • виробничі накладні витрати.

18. Постійні виробничі накладні витрати розподіляти на одиницю продукції, виходячи з нормальної виробничої потужності виробничого обладнання.

19. Витрати, що не пов'язані з операційною діяльністю і не включаються до собівартості реалізованої продукції, відносити до витрат звітного періоду.

20. Витрати, що пов'язані з операційною діяльністю і не включаються до собівартості реалізованої продукції, кваліфікувати згідно з П(С)БО 16 "Витрати".

21. Доходи і витрати включати до "Звіту про фінансові результати" і на підставі принципів нарахування та відповідності відображати в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності в тих періодах, яких вони стосуються.

22. Затвердити систему оплати праці згідно з Колективним договором підприємства.

23. Оподаткування здійснювати згідно з чинним законодавством України.

24. У разі прийняття нових законодавчих актів або внесення змін (доповнень) у чинні П(С)БО вносити відповідні зміни (доповнення) до цього наказу.

Відповідальність за внесення таких змін і доповнень покласти на головного бухгалтера підприємства.

Директор __________ ___________________

  1. Загальний журнал господарських операцій по обліку розрахунків з вітчизняними покупцями та замовниками за 4 квартал 2008 року

Документ

Зміст

Дебет

Кредит

Сума

Кількість

Оказ. услуг Аф-0000027

Основная деятельность

<...>Налог на рекламу 0.5%

703

6414

64,50

Оказ. услуг Аф-0000027

Станіславська торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000027 (01.10.08)

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плак. 0,85х1,45

361

703

15 544,50

Оказ. услуг Аф-0000027

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плак. 0,85х1,45

20 %

703

6415

2 580,00

Оказ. услуг Аф-0000027

Основная деятельность

<...>

Налог на рекламу 0.5%

703

6414

20,20

Оказ. услуг Аф-0000027

Станіславська торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000027 (01.10.08)

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плакатів 1,2х1,8м

361

703

4 868,20

Оказ. услуг Аф-0000027

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плакатів 1,2х1,8м

20 %

703

6415

808,00

Оказ. услуг Аф-0000029

Основная деятельность

<...>

Налог на рекламу 0.5%

703

6414

26,00

Оказ. услуг Аф-0000029

Європейські будівельні технології ТзОВ

Оказ. услуг Аф-0000029 (01.10.08)

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плак. 0,85х1,45 з 01 09

361

703

6 266,00

Оказ. услуг Аф-0000029

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плак. 0,85х1,45 з 01 09

20 %

703

6415

1 040,00

Оказ. услуг Аф-0000029

Основная деятельность

<...>

Налог на рекламу 0.5%

703

6414

28,28

Оказ. услуг Аф-0000029

Європейські будівельні технології ТзОВ

Оказ. услуг Аф-0000029 (01.10.08)

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плакатів 1,2х1,8м з 01.

361

703

6 815,48

Оказ. услуг Аф-0000029

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плакатів 1,2х1,8м з 01.

20 %

703

6415

1 131,20

Прих. накл. Аф-0000040

ОС, НМА, др. необор. мат. активы20 %

Радамант Груп

Договор Аф-0000026 (06.11.08)

6415

631

417,91

Прих. накл. Аф-0000040

ОС, НМА, др. необор. мат. активыСкроллер

Радамант Груп

Договор Аф-0000026 (06.11.08)

1521

631

2 089,56

2,000

Прих. накл. Аф-0000028

Запасы

20 %

Пластікс Україна ТОВ

Договор Аф-0000004 (25.01.08)

6415

631

200,56

Прих. накл. Аф-0000028

Запасы ОфісАкрил TD-Plex 3х3050х2050 мм (экскрудированый, проАф-0000028 (06.10.08)Пластікс Україна ТОВДоговор Аф-0000004 (25.01.08)

201

631

969,46

2,000

Прих. накл. Аф-0000028

Запасы

Основная деятельность

Прочие прямые затраты

Пластікс Україна ТОВ

Договор Аф-0000004 (25.01.08)

23

631

33,33

Банк. выписка Аф-0000091

Основная деятельность

Услуги банков

Західінкомбанк

92

311

2,00

Банк. выписка Аф-0000091

Коммунальный налог

Західінкомбанк

6414

311

20,40

Банк. выписка Аф-0000091

Пластікс Україна ТОВ

Договор Аф-0000004 (25.01.08)

Західінкомбанк

631

311

1 203,35

Банк. выписка Аф-0000092

Основная деятельность

Услуги банков

Західінкомбанк

92

311

2,00

Банк. выписка Аф-0000092

Промприлад ВАТ

Договор Аф-0000007 (21.11.07)

Західінкомбанк

631

311

3 320,77

Банк. выписка Аф-0000092

Західінкомбанк

Форекссервіс

Договор Аф-0000014 (28.05.08)

311

361

1 807,02

Банк. выписка Аф-0000092

Форекссервіс

Договор Аф-0000014 (28.05.08)

Без НДС

643

6415

301,17

Банк. выписка Аф-0000092

Західінкомбанк

Станіславська торгова компанія ТОВ

Договор Аф-0000006 (09.11.07)

311

361

5 000,00

Банк. выписка Аф-0000093

Основная деятельность

Услуги банков

Західінкомбанк

92

311

1,00

Банк. выписка Аф-0000093

Рітас

Договор Аф-0000023 (16.10.08)

Західінкомбанк

631

311

1 266,00

Прих. накл. Аф-0000031

Запасы

Рітас

Договор Аф-0000023 (16.10.08)

Рітас

Договор Аф-0000023 (16.10.08)

6441

631

211,00

Прих. накл. Аф-0000031

Запасы

Офіс

Клей ПВА унів. 19 кг

Аф-0000031 (13.10.08)

Рітас

Договор Аф-0000023 (16.10.08)

201

631

1 055,00

10,000

Банк. выписка Аф-0000094

Західінкомбанк

Станіславська торгова компанія ТОВ

Договор Аф-0000006 (09.11.07)

311

361

10 000,00

Банк. выписка Аф-0000095

Основная деятельность

Услуги банков

Західінкомбанк

92

311

7,00

Банк. выписка Аф-0000095

Безработица с сотрудника

Західінкомбанк

653

311

15,34

Банк. выписка Аф-0000095

Фонд Соц. страх. от несчастного случая

Західінкомбанк

656

311

20,55

Банк. выписка Аф-0000095

Безработица с фонда з/п

Західінкомбанк

653

311

39,87

Банк. выписка Аф-0000095

 1. предел

 2. Західінкомбанк

651

311

61,35

Банк. выписка Аф-0000095

2 предел

Західінкомбанк

652

311

69,75

Банк. выписка Аф-0000095

Західінкомбанк

6411

311

349,27

Банк. выписка Аф-0000095

Пенсионный с фонда з/п

Західінкомбанк

651

311

1 018,34

Банк. выписка Аф-0000096

Західінкомбанк

Станіславська торгова компанія ТОВ

Договор Аф-0000006 (09.11.07)

311

361

5 000,00

Банк. выписка Аф-0000096

Західінкомбанк

Європейські будівельні технології ТзОВ

Договор Аф-0000018 (27.06.08)

311

361

5 000,00

Ввод в экспл. Аф-0000002

Осн. Средства

Офіс

Призматрон № 1

Призматрон № 1

109

1521

31 667,50

1,000

Ввод в экспл. Аф-0000002

Осн. Средства

Офіс

Призматрон № 2

Призматрон № 2

109

1521

31 666,67

1,000

Ввод в экспл. Аф-0000002

Осн. Средства

Офіс

Призматрон № 3

Призматрон № 3

109

1521

31 667,50

1,000

Ввод в экспл. Аф-0000002

Осн. Средства

Офіс

Опора к Призматронам

Опора к Призматронам

109

1521

30 503,34

1,000

Банк. выписка Аф-0000097

Основная деятельность

Услуги банков

Західінкомбанк

92

311

3,00

Банк. выписка Аф-0000097

Пенсионный с фонда з/п

Західінкомбанк

651

311

151,07

Банк. выписка Аф-0000097

Конвест ПП

Договор Аф-0000016 (10.06.08)

Західінкомбанк

631

311

39 604,00

Прих. накл. Аф-0000039

Запасы

20 %

Радамант Груп

Договор Аф-0000026 (06.11.08)

6415

631

396,72

Прих. накл. Аф-0000039

Запасы

Офіс

Бетон М300

Аф-0000039 (20.10.08)

Радамант Груп

Договор Аф-0000026 (06.11.08)

201

631

1 983,60

4,500

Модерн. необ. акт. Аф-0000001

Опора к Призматронам

Опора к Призматронам

Офіс

Бетон М300

Аф-0000039 (20.10.08)

1522

201

1 983,60

4,500

Модерн. необ. акт. Аф-0000001

Опора к Призматронам Опора к ПризматронамОфісАрматура 10 мм кл.А500С Ст3пс 12мАф-0000020 (05.09.08)

1522

201

1 530,20

0,239

Модерн. необ. акт. Аф-0000001

Опора к Призматронам

Офіс

Опора к Призматронам

Опора к Призматронам

109

1522

3 513,80

Операция 7

Основная деятельность

Налоги и обяз. Платежи

Пенсионный с фонда з/п

948

651

151,07

Банк. выписка Аф-0000098

Основная деятельность

Услуги банков

Західінкомбанк

92

311

23,56

Банк. выписка Аф-0000098

Каса основна

Західінкомбанк

301

311

2 617,58

Выплата ЗП Аф-0000011

Выплата з/п за Сентябрь 2008 г. (100%)

Победінська Н. М.

01.09.08

Каса основна

661

301

2617,58

Банк. выписка Аф-0000099

Західінкомбанк

Європейські будівельні технології ТзОВ

Договор Аф-0000018 (27.06.08)

311

361

5 000,00

Прих. накл. Аф-0000038

Запасы

20 %

Румата ТзОВ

Договор Аф-0000008 (10.04.08)

6415

631

16,00

Прих. накл. Аф-0000038

Запасы

Румата ТзОВ

Договор Аф-0000008 (10.04.08)

Румата ТзОВ

Договор Аф-0000008 (10.04.08)

6441

631

11,90

Прих. накл. Аф-0000038

Запасы

Офіс

Папір ксероксний Maestro

Аф-0000038 (23.10.08)

Румата ТзОВ

Договор Аф-0000008 (10.04.08)

22

631

116,50

5,000

Прих. накл. Аф-0000038

Запасы

Офіс

Файли

Аф-0000038 (23.10.08)

Румата ТзОВ

Договор Аф-0000008 (10.04.08)

22

631

23,00

2,000

Банк. выписка Аф-0000100

Основная деятельность

Услуги банков

Західінкомбанк

92

311

61,00

Банк. выписка Аф-0000100

Ів-Фр. дистанція електропостачання

Договор Аф-0000025 (30.10.08)

Західінкомбанк

631

311

590,87

Банк. выписка Аф-0000101

Західінкомбанк

Європейські будівельні технології ТзОВ

Договор Аф-0000018 (27.06.08)

311

361

5 000,00

Услуги стор. орг. Аф-0000027

20 %

Промприлад ВАТ

Договор Аф-0000007 (21.11.07)

6415

631

527,50

Услуги стор. орг. Аф-0000027

Основная деятельность

Оренда приміщення

Промприлад ВАТ

Договор Аф-0000007 (21.11.07)

23

631

500,00

Услуги стор. орг. Аф-0000027

Основная деятельность

Оренда приміщення

Промприлад ВАТ

Договор Аф-0000007 (21.11.07)

23

631

2 137,50

Услуги стор. орг. Аф-0000028

20 %

Промприлад ВАТ

Договор Аф-0000007 (21.11.07)

6415

631

48,50

Услуги стор. орг. Аф-0000028

Основная деятельность

Оренда приміщення

Промприлад ВАТ

Договор Аф-0000007 (21.11.07)

23

631

216,52

Услуги стор. орг. Аф-0000028

Основная деятельность

Оренда приміщення

Промприлад ВАТ

Договор Аф-0000007 (21.11.07)

23

631

25,98

Ввод в экспл. Аф-0000003

Осн. Средства

Офіс

Скроллер №1

Скроллер

109

1521

1 044,78

1,000

Ввод в экспл. Аф-0000003

Осн. Средства

Офіс

Скроллер №2

Скроллер

109

1521

1 044,78

1,000

Модерн. необ. акт. Аф-0000002

Скроллер №1

Скроллер

Основная деятельность

Прочие прямые затраты

1522

23

3 614,99

Модерн. необ. акт. Аф-0000002

Скроллер №1

Офіс

Скроллер №1

Скроллер

109

1522

3 614,99

Модерн. необ. акт. Аф-0000003

Скроллер №2

Скроллер

Основная деятельность

Прочие прямые затраты

1522

23

3 614,99

Модерн. необ. акт. Аф-0000003

Скроллер №2

Офіс

Скроллер №2

Скроллер

109

1522

3 614,99

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Терещенко С. В.

01.10.08

23

661

310,87

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Терещенко С. В.

01.10.08

23

661

322,08

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Терещенко С. В.

01.10.08

1 предел

661

652

3,16

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Терещенко С. В.

01.10.08

Безработица с сотрудника

661

653

3,16

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Терещенко С. В.

01.10.08

1 предел

661

651

12,66

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Терещенко С. В.

01.10.08

661

6411

92,10

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Сенич М. Я.

01.10.08

23

661

310,87

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Сенич М. Я.

01.10.08

23

661

322,08

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Сенич М. Я.

01.10.08

1 предел

661

652

3,16

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Сенич М. Я.

01.10.08

Безработица с сотрудника

661

653

3,16

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Сенич М. Я.

01.10.08

1 предел

661

651

12,66

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г. Сенич М. Я.01.10.08

661

6411

92,10

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата общепроизв. Персонала

Якубовська А. О.

01.10.08

92

661

810,00

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Якубовська А. О.

01.10.08

2 предел

661

652

8,10

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Якубовська А. О.

01.10.08

Безработица с сотрудника

661

653

4,05

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Якубовська А. О.

01.10.08

2 предел

661

651

16,20

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Якубовська А. О.

01.10.08

661

6411

117,25

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Хомик О. В

01.10.08

92

661

930,00

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Хомик О. В.

01.10.08

2 предел

661

652

9,30

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Хомик О. В.

01.10.08

Безработица с сотрудника

661

653

4,65

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Хомик О. В.

01.10.08

2 предел

661

651

18,60

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Хомик О. В.

01.10.08

661

6411

134,62

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата общепроизв. Персонала

Победінська Н. М.

01.10.08

92

661

730,00

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата общепроизв. Персонала

Победінська Н. М.

01.10.08

92

661

47,86

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Победінська Н. М.

01.10.08

2 предел

661

652

7,78

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Победінська Н. М.

01.10.08

Безработица с сотрудника

661

653

3,89

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Победінська Н. М.

01.10.08

2 предел

661

651

15,56

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Победінська Н. М.

01.10.08

661

6411

112,59

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Безработица с фонда з/п

23

653

16,46

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г. Основная деятельность

Зарплата общепроизв. Персонала

Безработица с фонда з/п

92

653

20,64

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Безработица с фонда з/п

92

653

12,09

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Пенсионный с фонда з/п

23

651

420,28

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата общепроизв. Персонала

Пенсионный с фонда з/п

92

651

527,17

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Пенсионный с фонда з/п

92

651

308,76

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Фонд Соц. страх. от несчастного случая

23

656

8,48

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата общепроизв. Персонала

Фонд Соц. страх. от несчастного случая

92

656

10,64

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Фонд Соц. страх. от несчастного случая

92

656

6,23

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Фонд Соцстрах

23

652

18,99

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата общепроизв. Персонала

Фонд Соцстрах

92

652

23,82

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Фонд Соцстрах

92

652

13,95

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Коммунальный налог

92

6414

8,50

Услуги стор. орг. Аф-0000029

Юніверсал Сервіс-Україна ТОВ

Договор Аф-0000013 (19.05.08)

Юніверсал Сервіс-Україна ТОВ

Договор Аф-0000013 (19.05.08)

6441

631

2 766,00

Услуги стор. орг. Аф-0000029

Налог на рекламу 0.5%Юніверсал Сервіс-Україна ТОВДоговор Аф-0000013 (19.05.08)

6414

631

69,15

Услуги стор. орг. Аф-0000029

Основная деятельность

Оренда приміщення

Юніверсал Сервіс-Україна ТОВ

Договор Аф-0000013 (19.05.08)

23

631

1 200,00

Услуги стор. орг. Аф-0000029

Основная деятельность

Оренда приміщення

Юніверсал Сервіс-Україна ТОВ

Договор Аф-0000013 (19.05.08)

23

631

8 260,00

Услуги стор. орг. Аф-0000029

Основная деятельность

Оренда приміщення

Юніверсал Сервіс-Україна ТОВ

Договор Аф-0000013 (19.05.08)

23

631

4 370,00

Услуги стор. орг. Аф-0000030

20 %

Львівська Залізниця

Договор Аф-0000027 (19.11.08)

6415

631

90,72

Услуги стор. орг. Аф-0000030

Налог на рекламу 0.5%

Львівська Залізниця

Договор Аф-0000027 (19.11.08)

6414

631

2,27

Услуги стор. орг. Аф-0000030

Основная деятельность

Прочие прямые затраты

Львівська Залізниця

Договор Аф-0000027 (19.11.08)

23

631

453,60

Услуги стор. орг. Аф-0000031

Основная деятельность

Оренда приміщення

ЖБК-12

Услуги стор. орг. Аф-0000031 (31.10.08)

23

361

500,00

Спис. ТМЦ Аф-0000013

Основная деятельность

Прочие прямые затраты

Офіс

Клей ПВА унів. 19 кг

Аф-0000031 (13.10.08)

23

201

1 055,00

10,000

Начисл. износа Аф-0000013

Основная деятельностьАмортиз. произв. ОС, НМА и др.Біг-Борд з бетонною подушкою

23

131

1309,84

Финансовые результаты Аф-0000019

Закрытие общепроизводственных затрат (счет 91)

Основная деятельность

Амортиз. произв. ОС, НМА и др.

903

23

27791,88

Финансовые результаты Аф-0000020

Определение финансового результата

Основная деятельность

703

791

27 796,00

Финансовые результаты Аф-0000020

Определение финансового результата

Основная деятельность

791

903

21 791,88

Финансовые результаты Аф-0000020

Определение финансового результата

Основная деятельность

Зарплата общепроизв. персонала

791

92

2 170,13

Финансовые результаты Аф-0000020

Определение финансового результата Основная деятельностьОсновная деятельностьЗарплата произв. персонала

791

92

1 279,53

Финансовые результаты Аф-0000020

Определение финансового результата

Основная деятельность

Основная деятельность

Услуги банков

791

92

99,56

Финансовые результаты Аф-0000020

Определение финансового результата

Основная деятельность

Основная деятельность

Налоги и обяз. платежи

791

948

151,07

1 401 794,54


 
 

Цікаве

Загрузка...