WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів - Курсова робота

Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів - Курсова робота

14. Гордієнко О.І. Економічний контроль за збереженням і використанням матеріальних ресурсів //Аграрний форум-2007: Матеріали науково – практичної конференції молодих вчених, присвяченої 30-й річниці заснування Сумського національного аграрного університету (4 -6 квітня 2007 р., Суми, Україна).- Суми: ВТД "Університетська книга", 2007.- Ч.2.- 543 с.

15. Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственніх и торговіх предприятиях: Учебное пособие.- К.: А.С.К.,2000.- 624 с

16. Грачова Р.Є. Енциклопедія бухгалтерського обліку, К.:"Галицькі контракти", -2004р.-с.18, с.215

17. Дерев'яненко С. "Методи прискореної амортизації в умовах ринку" //Вісник податкової служби України, 1998р., №14,-с.47

18. Економічний аналіз: Навчальний посібник/ За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф.Бутинця.- Житомир: ПП "Рута", 2003, с.-680

19. Закон України "Про контрольорську діяльність" від 22.04.1993 р. №3125-ХІІ.

20. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 р. № 283/97 – ВР.

21. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 р. №1264-ХІІ.

22. Закон України '' Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні '' від 16.07.1999 р. № 996-ХІV.

23. Закон України "Про екологічну експертизу" від 9.02.1995 р. №45/95–ВР.

24. Закон України "Про охорону праці" від 21.11.2002 р. № 229-ІV.

25. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.1999р. №1105-XIV.

26. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник.- К.: МАУП, 2001.-с.152.

27. Коцупатрий М. "Облік затрат на ремонти основних засобів" // Все про бухгалтерський облік, 1998р., №63,-с.3

28. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи контролю.- К.:Каравела, 2006. - 310 с.

29. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навчальний посібник.- К.: КНЕУ,2004. –с.365.

30. Лещо Ш.Ш. Роздуми про новий порядок амортизаційних відрахувань// Все про бухгалтерський облік, 1996.-№24.-с.8.

31. Лещо Ш.Ш. Каким мне видится учет основних средств в Украине // Все о бухгалтерском учете, 1997.- №30.-с.8.

32. Назаренко И. Документальное оформление операций по учету основных средств // Все о бухгалтерском учете, №31,-2006г.

33. Національні стандарти в бухгалтерському обліку: Навчальний посібник // За ред.Доцента Михайлова М.Г.- К.: Вища освіта, 2002.- 482 с.

34. Новодворський В.Д. Оцінка основних засобів// Бухгалтерський облік і контроль, 1996.-№8.-с.17.

35. Новый план счетов: обязательное внедрение в 2000 году // Бухгалтерский учет и контроль.- 2000.- № 1.- 96 с.

36. Нормативно-методичні матеріали "Бухгалтерський облік та податкова звітність".-К:2002.

37. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах.:К."Вища освіта",- 2003р.

38. Павлюк І."Бухгалтерський облік реалізації і переробки основних засобів" // Бухгалтерський облік і контроль.-2006.№4.с.32

39. Павлюк І."Зміни в бухгалтерському обліку зменшення по відповідній корисності основних засобів" // Бухгалтерський облік і контроль.-05-№12.с.21.

40. Палій В.Ф. Нові підходи в обліковій політиці відображення основних засобів// Економіка АПК, 1997.- №4.- с.16.

41. Пантелейчук Л."Формирование учетной политики- важный этап работы предприятия" с.8

42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92, із змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. № 304 та від 25.11.2002 р. № 989.

43. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. Навчальний посібник. – К.: Знання.2004.-с.454.

44. Скляниченко Є. Знову про новий порядок амортизації// Все про бухгалтерський облік, 1996.- №46.-с.7.

45. Сопко В.В., Шило В.П., "Організація і методика проведення контролю", Київ.- 2006, 575 с.

46. Сук Л. "Облік основних засобів" // Бухгалтерія в сільскому господарстві, 2003р.,№15-13с.

47. Ткачук К.Н. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання, доповнене та перероблене.- К.: Основа, 2006 -448 с.

48. Усач Б.Ф.,"Контроль". Навчальний посібник.- К. 2002- 222 с.

49. Царенко О.М., Несветов О.О., Кадацький М.О. "Основи екології та економіка природокористування". Суми 2001 р.

50. Церетелі Л. "Бухгалтерський облік основних фондів і нематеріальних активів".// вісник податкової служби України, 1998р..№18, 18 с.

51. Шуремов Е.А. "Комплектирование бухгалтерии вычислительными средствами MS EXCEL" // Бухгалтер и компьютер.-2000.-№3.-с.19

52. Ярошенко І.Ф. Безпека життєдіяльності в інженерних рішеннях: Навчальний посібник – Суми. Видавництво "Довкілля", 2003.- 390 с.

Додаток А

Схема записів в регістрах по обліку основних засобів

Первинні документи

Інвентарні картки Опис інвентарних Журнал-ордер

ф. № ОЗ-6, ОЗ-9 карток ф. № ОЗ-7 ф. № 13 с.г.

Картка обліку Аналітичні дані до

руху основних засобів рахунків 10 журналу- Головна книга

ф. № ОЗ- 8 ордера ф. № 13

Баланс

Додаток Б

"___"__________________200_р.

__________________________ Типова форма № ОЗ-6 Затверджено наказом

підприємство, організація Мінстату України від 29.12.95 №352

Ідентифікаційний Код за УКУД

код ЄДРПОУ

ІНВЕНТАРНА КАРТКА №_____

обліку основних засобів

Бухгалтерський запис (акт, накладна)

Первісна вартість усіх об'єктів

дата

номер

16

17

18

Інвентарний №

№цеху де знаходиться об'єкт

_______________________________________________________

повне найменування і призначення об'єкта

_____________________________________________________________

найменування заводу – виготовлювача

_____________________________________________________________

модель, тип, марка

_____________________________________________________________

вид надходження

_____________________________________________________________

метод і дата переоцінки

_____________________________________________________________

внутрішнє переміщення об'єкта

_____________________________________________________________

інформація про висновки приймальної комісії, підпис

_____________________________________________________________

зміни після таких операцій

_____________________________________________________________

розмір витрат

Цех,

відділ, дільниця, лінія

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Первісна (балансова) вартість

Код

рахунку і об'єкта аналітичного обліку для віднесення амортизаційних відрахувань

норми амортизаційних відрахувань на

повну відбудову

капітальний ремонт

1

2

3

4

5

6

7

Норма амортизаційних відрахувань

Поправочний коефіцієнт

Устаткування

Акт про введення в експлуатацію

Первісна (балансова) вартість

на повну відбудову

на капітальний ремонт

вид

код

дата

номер

8

9

10

11

12

13

14

15

Номер

Сума зношення після переоцінки 200_ або за документ придбання

Рік випуску,

побудови

Дорогоцінні метали

Вибуло (передано)

Інвентарний

заводський

паспортна

найменування

вид

маса

бухгалтер. запис (акт, накладна)

Причина вибуття (переміщення)

дата

номер

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29


 
 

Цікаве

Загрузка...