WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

За дебетом рахунку 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" відображається надходження сільськогосподарської продукції, за кредитом – вибуття сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.

На цьому рахунку обліковують продукцію, одержану від власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, яка призначена для продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання (видачі й продажу працівникам, передачі в невиробничу сферу, наприклад в дитячі садки, їдальні тощо); продукцію, яка призначена для споживання в тваринницьких підрозділах як корми або для виробництва кормів у кормоцехах; продукцію, яка вирощена для годівлі худоби, наприклад зелену масу, корм, плоди тощо, а також побічну продукцію та відходи, одержані при доведенні товарної продукції та насіння до належних кондицій; насіння та посадкового матеріалу, включаючи саджанці, призначені для закладання та ремонту власних насаджень. Аналітичний облік продукції сільськогосподарського виробництва ведеться за видами продукції.

3.2. Облік зобов'язань

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання розкриті у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання". Загальне поняття зобов'язань визначено у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", у відповідності до якого зобов'язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Зобов'язання виникає при отриманні активу, укладанні підприємством невідмовної угоди про придбання відповідного активу.

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

В бухгалтерському обліку зобов'язання поділяються на:

• довгострокові;

• поточні;

• забезпечення;

• непередбачені зобов'язання.

Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та якщо до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.

Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення зобов'язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разі порушення певних умов, пов'язаних з фінансовим станом позичальника), умови якої порушені, вважається довгостроковим, якщо:

• позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслідок порушення;

• не очікується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язання.

Поточні зобов'язання включають:

• короткострокові кредити банків;

• поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;

• короткострокові векселі видані;

• кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги;

• поточну заборгованість: з одержаних авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, із внутрішніх розрахунків;

• інші поточні зобов'язання.

Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.

Склад кредиторської заборгованості та її відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у звітності наведено у таблиці 3.7.

Таблиця 3.7.

Відображення кредиторської заборгованості на рахунках бухгалтерського обліку та у звітності ПСП "Маяк"

Склад кредиторської заборгованості

Рядок балансу

Рахунки бухгалтерського обліку

Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

501,502,503,504

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

505,506,511,512,521,522, 523

Відстрочені податкові зобов'язання

460

54

Інші довгострокові зобов'язання

470

531,532,55

Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

601,602,603,604,605,606

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

611,612

Короткострокові векселі видані

520

621,622

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

631,632

Поточна заборгованість за розрахунками:

- з авансів одержаних

540

681

- з бюджетом

550

641,643,644

- з позабюджетних платежів

560

642

- зі страхування

570

651,652,653,654,655

- з оплати праці

580

661,662

- з учасниками

590

671,672

- із внутрішніх розрахунків

600

682, 683

Інші поточні зобов'язання

610

684, 685

Зобов'язання можуть мати юридичну силу внаслідок укладених угод або статутних вимог (кредиторська заборгованість за отримані товари, роботи, послуги). Погашаючи зобов'язання, підприємство віддає засоби (ресурси), що втілюють у собі економічні вигоди, з метою задоволення претензій кредитора. Погашення існуючого зобов'язання може здійснюватись шляхом сплати грошових коштів, передачі інших активів, надання послуг, заміни даного зобов'язання іншим, перетворення зобов'язання на капітал. Борг може бути анульованим, коли боржник офіційно на законній підставі або за згодою кредитора звільняється від прийнятих на себе зобов'язань. Списання (анулювання) зобов'язань не призводить до зменшення ресурсів платника, але збільшує прибуток підприємства і сприяє виникненню зобов'язань з оподаткування.

У балансі ПСП "Маяк" (див. дод. 35) відображені лише поточні зобов'язання, оскільки довгострокові зобов'язання не виникають в ході здійснення господарських операцій. А саме в IV розділі балансу "Поточні зобов'язання" відображається кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

3.2.1. Облік поточних зобов'язань за товари, роботи, послуги

Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержанні товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги ПСП "Маяк" використовує рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". На кредиті рахунку 63 відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, на дебеті – її погашення, списання тощо.

Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" має такі субрахунки:

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками",

632 "Розрахунки з іноземними постачальниками",

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату.

Кореспонденція по рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" наведена у таблиці 3.8.

Таблиця 3.8.

Кореспонденція по рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" ПСП "Маяк"

Зміст операції

Кореспондуючий рахунок

1

2

3

Операції по дебету рахунку

1

Погашення заборгованості за товари, роботи, послуги шляхом:

- перерахування коштів з рахунку в банку

31 "Рахунки в банках"

- передачі векселя, одержаного від покупців

34 "Короткострокові векселі одержані"

- взаємозаліку (бартер)

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

- перерахування коштів за рахунок короткострокової позики банку

60 "Короткострокові позики"

- видачі короткострокового векселя

62 "Короткострокові векселі видані"

2

Списання заборгованості, строк позовної давності по якій минув

74 "Інші доходи"

Операції по кредиту рахунку

1

Належить постачальникам і підрядчикам за:

- придбані (споруджені) основні засоби

15 "Капітальні інвестиції"

1

2

3

- виробничі запаси

20 "Виробничі запаси"

- молодняк тварин та тварин на вирощуванні і відгодівлі

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

- малоцінні предмети

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

- товари

28 "Товари"

- виконані роботи, надані послуги

80 "Матеріальні витрати" 23 "Виробництво"

2

Відображення податкового кредиту по податку на додану вартість

64 "Розрахунки за податками й платежами"

3

Відображення кредиторської заборгованості за виконані роботи, надані послуги:

- з ремонту техніки

91 "Загально виробничі витрати"

- з опалення, освітлення, охорону

92 "Адміністративні витрати"

- з аудиту, експертної оцінки, зв'язку

92 "Адміністративні витрати"


 
 

Цікаве

Загрузка...