WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

 1. бухгалтерський облік на підприємстві ведеться згідно Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та плану рахунків, затвердженого Міністерством фінансів України наказом № 291 від ЗО листопада 1999 р. та діючих методичних рекомендацій Мінагрополітики;

 2. обов'язки щодо ведення обліку на підприємстві покласти на бухгалтерію господарства з

штатом працівників 3 чоловіка під керівництвом головного бухгалтера розподіл обов'язків між працівниками здійснює головний бухгалтер;

 1. облік на підприємстві ведеться за меморіально-ордерною формою обліку;

 2. первинний облік здійснюється за затвердженими формами;

 3. основні засоби беруться на облік за початковою вартістю придбання чи виготовлення або за справедливою вартістю в інших випадках надходження. Переоцінка основних засобів здійснюється при потребі згідно п.16-21 та 31-32 НП(С)БО 7 "Основні засоби";

 4. нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом, при якому враховується термін корисного використання.

Норми річних амортизаційних відрахувань до залишкової вартості:

 1. будівлі і споруди – 5 %;

 2. силові машини – 24 %;

 3. с/г машини і обладнання – 15 %;

 4. транспортні засоби – 25 %;

 5. інші основні засоби – 40 %.

 1. до малоцінних предметів відносяться об'єкти вартістю 1000 грн.; нарахування зносу на малоцінні та швидкозношувані предмети здійснюється при передачі їх в експлуатацію в розмірі 100% власності;

 2. облік матеріальних цінностей вести за загальноприйнятою методикою, використовуючи сальдовий метод та середньозважені ціни; при складанні річної фінансової звітності матеріали переоцінюються за меншою з оцінок (собівартістю придбання чи поточними цінами), те ж саме стосується готової продукції та молодняку тварин і тварин на відгодівлі;

 1. облік процесу виробництва має вестися на рахунку 23 та на рахунках класу 9 (рахунки класу 8 не використовуються) в розрізі госпрозрахункових підрозділів та існуючих об'єктів обліку;

 2. загально виробничі та інші непрямі витрати розподіляються між окремими об'єктами виробництва пропорційно всім прямим витратам без вартості основних матеріалів; витрати на утримання машинно-тракторного парку розподіляти між об'єктами обліку витрат пропорційно обсягу робіт (часу роботи) техніки;

 3. витрати на ремонт основних засобів включаються у витрати виробництва і розподіляються між окремими об'єктами виробництва пропорційно до бази, що характеризує використання відремонтованого об'єкта;

 4. поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги здійснюється за чистою реалізаційною вартістю, яка при відображенні в балансі зменшується на суму створеного резерву. Резерв сумнівних боргів створюється на підставі аналізу платоспроможності за групами дебіторської заборгованості (або за даними про заборгованість окремих дебіторів:

 5. собівартість незавершеного виробництва визначається на підставі даних аналітичного обліку (або іншим методом).

ПСП "Маяк" використовує 5 форм звітності, які включають в себе " Баланс Ф. № 1", "Звіт про фінансові результати Ф. № 2", "Звіт про рух грошових коштів Ф. № 3", "Звіт про власний капітал Ф. № 4", "Примітки до фінансової звітності Ф. № 5".

У зв'язку із внесенням змін до рахунків бухгалтерського обліку потрібно уточнити, що ПСП "Маяк" використовує рахунок 21, який за старим зразком називався "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" і за цією назвою ведеться облік (див. дод. 32). На даний момент рахунок 21 має назву "Поточні біологічні активи".

У зв'язку з повною автоматизацією ведення бухгалтерського обліку на ПСП "Маяк" господарські операції відображаються в пачках, до яких складаються меморіальні ордери. Так на підприємстві існує 15 пачок, які мають назву:

Пачка №1 "Каса (прибуток)", Пачка №2 "Каса (видаток)", Пачка №3 "Банк", Пачка №4 "Підзвітні особи", Пачка №5 "Різні рахунки", Пачка №6 "Міндобрива", Пачка №7 "Рух ВРХ", Пачка №8 "Запасні частини", Пачка №9 "Облік молока", Пачка №10 "Нарахування оплати", Пачка №11 "Нарахування податків", Пачка №12 "Склад№1",Пачка №13 "Склад№2", Пачка №14 "Склад№3", Пачка №15 "Амортизація" (див. дод. 14-27)

 1. Організація та вимоги до первинного обліку

Галузеві особливості сільського господарства суттєво впливають на організацію і технологію виробництва. А значить і на побудову бухгалтерського обліку. Провідне місце в розвитку аграрних формувань займає тваринництво, яке представлене різними видами та статевовіковими групами тварин і птиці. Молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі складає особливу групу матеріальних оборотних засобів. За економічним змістом тварини на вирощуванні та відгодівлі є незавершеним виробництвом галузі тому, що вони постійно змінюють свою масу і обов'язково оцінку. Ці зміни пов'язані з витратами на утримання тварин і їх годівлю до моменту реалізації, забою чи переведення в основне стадо. Технологічні та організаційні особливості виробництва в цій галузі значною мірою впливають на організацію обліку і контролю, як функції управління.

На сьогодні методологія обліку тварин на вирощуванні і відгодівлі регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", собівартість їх вирощування визначається за П(с)БО 16 "Витрати". Справедливою вартістю тварин на вирощуванні і відгодівлі є їх відновлювальна вартість (вартість придбання), визначена П(с)БО 19 "Об'єднання підприємств". Вказані стандарти не достатньо розкривають особливості обліку виробництва в галузі тваринництва. З удосконаленням методології обліку потребує перегляду документація з первинного обліку надходження тварин та продукції тваринницької галузі.

Визначення об'єктів оперативного контролю залежить від технології й організації виробництва в кожному підрозділі. На рівні виробничого підрозділу об'єктом контролю є відповідне робоче місце. Оператори машинного доїння щоденно контролюють надій від кожної корови, завідувач фермою – від групи корів та загалом по підприємстві. За аналогічними об'єктами доцільно здійснювати контроль за витратами кормів та матеріалів. Джерелом даних для контролю на робочому місці є первинні документи, по підрозділу – зведені.

Документування є першою подією бухгалтерського обліку, яка включає реєстрацію та фіксацію інформації про факти, операції, процеси. За принципом повного висвітлення первинними бухгалтерськими документами слід оформляти всі без винятку первинні операції, які підлягають обліку.

З метою скорочення витрат праці на заповнення первинної документації з обліку надходження та руху тварин і тваринницької продукції, а в подальшому їх опрацювання, на ПСП "Маяк" використовується Акт на оприбуткування приплоду тварин (ф. № 95) складати в одному примірнику, який на наступний день після складання передаватиметься в бухгалтерію, а замість другого примірника створюється Накопичувану відомість оприбуткування приплоду тварин (ф. № 95а) (див. дод. 32)

Крім того, в світовій практиці обліку, а в даний час і в нашій країні в молочному скотарстві використовують такий показник якості молока як вміст білка (%). Даний показник вимірюють за допомогою мілкотестера, що досить простий у використанні та не потребує особливих вмінь. Тому, я пропоную в Журнал обліку надою молока, для ведення обліку якості продукції одночасно з показником жирності молока, ввести – вміст білка. Завдяки визначенню вмісту білка в молоці можливо проконтролювати збалансованість раціонів за кормо-протеїновими одиницями та участь кожного працівника ферм у виробництві конкурентоспроможної продукції (див. дод. 31)

В кінці місяця непотрібно буде робити додаткові обчислення, а тільки перенести записи із Журналу у Розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва (див. дод. 34), де і нараховуватиметься оплата праці операторам машинного доїння за надоєне молоко.

Недосконалість документального оформлення результатів обліку в галузях тваринництва це не єдиний недолік. Значення показника собівартості продукції в умовах ринкової економіки значно зростає, він стає одним із головних показників ефективності виробничого процесу. Належна організація обліку і контролю повинна забезпечувати своєчасну і повну інформацію про наявність худоби по кожній групі, документальне оформлення її надходження та вибуття за каналами, правильне відображення результатів вирощування і відгодівлі, своєчасне проведення інвентаризації та відображення її результатів.

Облік витрат повинен будуватися так, щоб відображалися всі витрати, понесені на виробництво продукції, формування її собівартості та визначення шляхів підвищення рентабельності виробництва. Проте, вибір складу статей і порядок обліку витрат залишається за власниками підприємств .

Відповідно до П(с)БО 16 "Витрати" до собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати. Не відносяться до собівартості продукції (робіт, послуг) та списуються прямо на фінансові результати адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Отже, інші види витрат, які теж за своєю економічною суттю складають частину поточних витрат, не включаються до калькуляції, а відшкодовуються загальною сумою з виручки чи валового доходу. Проте, існує неоднозначне ставлення щодо доцільності застосування такого способу калькулювання собівартості, оскільки у вітчизняній практиці вважалося необхідним складання точних калькуляцій, що включало в себе всі грошово-матеріальні витрати (в тому числі витрати на збут, відсотки за кредит, рекламу тощо).


 
 

Цікаве

Загрузка...