WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

ПСП "Маяк" використовує 5 форм звітності, які включають в себе " Баланс Ф. № 1", "Звіт про фінансові результати Ф. № 2", "Звіт про рух грошових коштів Ф. № 3", "Звіт про власний капітал Ф. № 4", "Примітки до фінансової звітності Ф. № 5".

У зв'язку з повною автоматизацією ведення бухгалтерського обліку на ПСП "Маяк" господарські операції відображаються в пачках, до яких складаються меморіальні ордери. Так на підприємстві існує 15 пачок.

Первинний облік здійснюється за затвердженими формами. Основні засоби беруться на облік за початковою вартістю придбання чи виготовлення або за справедливою вартістю в інших випадках надходження. Переоцінка основних засобів здійснюється при потребі згідно п.16-21 та 31-32 НП(С)БО 7 "Основні засоби".

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів ПСП "Маяк" використовує рахунок 10 "Основні засоби".

Основна частка запасів ПСП "Маяк" припадає на тварини на вирощуванні, облік яких ведеться на 21 рахунку, який призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух: тварин, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без ставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих від населення для реалізації.

Виявили, що у балансі ПСП "Маяк" відображені лише поточні зобов'язання, оскільки довгострокові зобов'язання не виникають в ході здійснення господарських операцій. А саме в IV розділі балансу "Поточні зобов'язання" відображається кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

На ПСП "Маяк" використовується відрядна форма оплати праці, тобто в основу розрахунку заробітної плати береться кількість виконаної роботи і розцінка за її одиницю.

ПСП "Маяк" використовує безавансовий порядок розрахунків з оплати праці за першу половину місяця. У цьому випадку на підприємстві замість планового авансу працівникам нараховують заробітну плату за першу половину місяця за фактично виконану роботу, вироблену продукцію чи фактично відпрацьований час.

В першому розділі пасиву балансу ПСП "Маяк" відображено записи по таких статтях, як "Пайовий капітал", "Інший додатковий капітал" та "Нерозподілений прибуток (збиток)".

Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" ПСП "Маяк" використовує для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та витрати на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

ПСП "Маяк" складає та подає річну фінансову звітність (крім зведеної та консолідованої) згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 986-XIV та Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою КМ України від 28.02.2000 № 419, органам, до сфери управління яких воно належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством — іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики, щодо використання бюджетних асигнувань, одержаних із державного бюджету, — органам Державного казначейства, а щодо використання асигнувань, одержаних з місцевих бюджетів, — фінансовим відділам місцевих органів виконавчої влади не пізніше 20 лютого наступного за звітним року.

Заповнюючи форми № 1-5, ПСП "Маяк" керується положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказами Міністерства фінансів України та Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.01 №132.

Отже, виконання даної курсової роботи дало нам змогу вивчити:

 1. організацію та вимоги до первинного обліку підприємства;

 2. рахунки, на яких ведеться облік основних засобів, запасів, зобов'язань, власного капіталу, доходів та витрат;

 3. економічну сутність, класифікацію та ознаки зобов'язання в бухгалтерському обліку;

 4. відображення у фінансовій звітності основних показників господарської діяльності підприємства.

Навчились:

 1. характеризувати об'єкти, що обліковуються на рахунках класу 5 та 6;

 2. класифікувати зобов'язання;

 3. відкривати аналітичні рахунки для обліку зобов'язань;

 4. відображати зобов'язання в облікових регістрах та фінансової звітності;

Список використаної літератури

  1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-XIV.

  2. П(С)БО 2 "Баланс"

  3. П(С)БО 11 "Зобов'язання"

  4. Альбом бухгалтерських проводок. – Харків. Фактор 2005р.

  5. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник/за ред. Ф.Ф. Бутинця – 6 видання, Житомир, 2005р.

  6. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування, затверджені Головним управлінням Державного казначейства України 10.12.99 року № 114.

  7. Інструкція "Про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ", затверджена Наказом Державного казначейства України 10.07.2000 № 61 з подальшими змінами й доповненнями.

  8. Облік на виробничих і торговельних підприємствах.- Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський – К.: А.С.К., 2002.

  9. Бухгалтерський облік – Партин Г.О. – 2000р.

  10. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.

  11. Джога Р.Т., Свірко С.В., Сінельник Л.М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах / За заг. Ред. Р. Т. Джоги. – К.: КНЕУ, 2003.

  12. Фінансовий облік – Чебан Т.Н. – 2001

  13. Білоус О.С., Вовк В.М., Федорович Р.В.Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства: методичний аспект. – Тернопіль: Астон, 2005 – 224 с.

  14. Канцуров О.О., Михайлов М.Г., Паригін К.О., Томчук О.Ф. Облік в сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами. – Київ., 2000. – 218 с.

  15. Конспект лекцій з дисципліни "Бухгалтерський облік в галузях народного господарства" для студентів V курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050.106 "Облік і аудит" / Упор. С.О. Левицька – Рівне: РДТУ, 2001.

Додатки

  1. Статут ПСП "Маяк"

  2. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

  3. Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ

  4. Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

  5. Посадова інструкція

  6. Наказ "Про облікову політику.

  7. Графік документообороту

  8. Колективний договір

  9. Звіт з праці

  10. Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин

  11. Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку

  12. Податкова декларація з податку на додану вартість

  13. Звіт "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності"

  14. Меморіальний ордер №1

  15. Меморіальний ордер №2

  16. Меморіальний ордер №3

  17. Меморіальний ордер №4

  18. Меморіальний ордер №5

  19. Меморіальний ордер №6

  20. Меморіальний ордер №7

  21. Меморіальний ордер №8

  22. Меморіальний ордер №10

  23. Меморіальний ордер №11

  24. Меморіальний ордер №12

  25. Меморіальний ордер №13

  26. Меморіальний ордер №14

  27. Меморіальний ордер №15

  28. Первинні документи з обліку ОЗ

  29. Первинні документи з відпуску нафтопродуктів

  30. Первинні документи з обліку запчастин

  31. Первинні документи з обліку молока

  32. Первинні документи з обліку тваринництва

  33. Первинні документи про рух продукції рослинництва

  34. Первинні документи з нарахування і виплати заробітної плати

  35. Квартальна фінансова звітність


 
 

Цікаве

Загрузка...