WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

Дебетовий залишок на рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" входить до статті "Інша поточна дебіторська заборгованість".

Показники рядків 012, 032, 162, 350, 360, 370 (при збитках) Балансу наводять в дужках як такі, що вираховують.

У статті "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)" підприємство показує суму нерозподіленого прибутку або в дужках — суму непокритих збитків.

Форма № 2 "Звіт про фінансові результати". Звіт заповнюють відповідно до вимог, викладених у П(С)БО 3. Графа 4 "За попередній період" переносять із річного звіту за попередній рік (графа 3).

Розділ І "Фінансові результати"

Дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображають у рядку 010 за принципом відвантаження незалежно від термінів одержання грошових коштів (чи їх еквівалентів) від покупців (замовників) і без вирахування із доходів сум наданих знижок, повернення проданих товарів і непрямих податків (ПДВ, акцизний збір тощо).

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначають за П(С)БО 1 "Витрати", а реалізованих товарно-матеріальних цінностей — за П(С)БО 9 "Запаси". Суми фіксованого сільськогосподарського податку на підставі Методичних рекомендацій протягом року належать до загальновиробничих витрат, а в кінці року розподіляють на собівартість продукції пропорційно площі зайнятих сільськогосподарських угідь. До собівартості не включають адміністративні витрати, а також витрати на збут, відображені в окремих рядках Звіту про фінансові результати.

До статті "Інші операційні доходи" потрапляють доходи від реалізації виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, від операційної оренди, операційних курсових різниць, реалізації іноземної валюти, списання кредиторської заборгованості, суми отриманих асигнувань і субсидій, штрафів, пені, недоїмок та ін.

У статті "Інші операційні витрати" відображають собівартість реалізованих виробничих запасів, іноземної валюти, втрати від знецінення запасів, виявлені недостачі і втрати від псування цінностей, визнані штрафи, пені, неустойки, витрати на утримання об'єктів соціально-культурної сфери, відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості, витрати за рахунок коштів цільового фінансування в межах, що відповідають його умовам.

У статті "Фінансові витрати" відображають витрати на сплату процентів та інші, пов'язані із залученням позикового капіталу.

Розділ II"Елементи операційних витрат"

Тут наводять елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), понесених підприємством у процесі господарської діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством.

У статті "Матеріальні затрати" записують вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва) сировини і основних матеріалів, палива, енергії, будівельних матеріалів і запасних частин, тари, допоміжних та інших матеріалів. Вартість поворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, до елементу операційних витрат не включаються.

У статті "Витрати на оплату праці" показують витрати на виплату заробітної плати, премій і заохочень відповідно до прийнятої на підприємстві системи оплати праці і стимулювання, матеріальна допомога, компенсаційні витрати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

У статті "Відрахування на соціальні заходи" наводять відрахування на пенсійне і соціальне страхування (у тому числі страхування на випадок безробіття) та інші соціальні заходи, відрахування на індивідуальне страхування персоналу.

До статті "Амортизація" потрапляє амортизація основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, нарахована згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Зверніть увагу: сума всіх витрат операційної діяльності в розділі 1 форми № 2 може відрізнятися від суми витрат за елементами операційних витрат з розділу II (зокрема, на зміну залишків незавершеного виробництва, готової продукції та напівфабрикатів власного виробництва).

Форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів". Його зміст і загальні вимоги до розкриття статей визначає П(С)БО 4. Еквівалентами грошових коштів виступають казначейські векселі, депозитні сертифікати та інші короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції.

Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій тощо) та дані про внутрішні зміни у складі грошових коштів та їх еквівалентів (наприклад, надходження коштів з банку до каси підприємства) у Звіті про рух грошових коштів не розкривають.

Форма № 4 "Звіт про власний капітал". У ньому відображають зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Власний капітал — це частка в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Порядок складання звіту регулює П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал".

У статтях "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець року" відображають суми власного капіталу, наведені в Балансі підприємства, на початок і кінець звітного періоду відповідно.

У статтях "Зміна облікової політики", "Виправлення помилок", "Інші зміни" показують суми коригувань, передбачених

П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах". Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюють шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на податок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (попереднього збитку). За цим стандартом змінами в обліковій політиці вважають зміни, що виникли внаслідок зміни статутних вимог (підприємство приватизувалося, змінило організаційно-правову форму тощо), вимог органу, який затверджує положення бухгалтерського обліку, або якщо такі зміни забезпечують достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.

Необхідність у користуванні у зв'язку з іншими змінами може виникнути, наприклад, через події, які відбудуться після дати балансу (їх перелік міститься у додатку до П(С)БО 6).

Форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності". Сюди потрапляють показники і пояснення, що забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, та інша інформація, розкриття якої передбачене відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Розкривають таку інформацію у вигляді, обраному бухгалтером письмово (таблицею, графіком тощо).

Різниця між сумою дебіторської заборгованості за Балансом, відображеною у рядках 161 і 210 (графа 4), та сумою заборгованості, відображеною у рядках 940 і 950 граф 4-6 Приміток, показує наявність заборгованості, яка не погашена більше року.

При заповненні розділу "Недостачі і втрати від псування цінностей" необхідно керуватись П(С)БО 9 "Запаси" та інструктивними матеріалами із застосування позабалансового рахунка 07 "Списані активи".

Організація фінансової звітності ПСП "Маяк" наведена в таблиці 4.1:

Таблиця 4.1.

Організація фінансової звітності ПСП "Маяк"

Форма звітності

Код

Період

Місце подання

Строки

Джерела створення (реєстри обліку)

аналітичного

синтетичного

1

2

3

5

6

7

8

Баланс

1801001

1рік

Районний відділ статистики

до 20 лютого наступного року

-

Головна книга

Звіт про рух грошових коштів

1801004

1рік

Районний відділ статистики

до 20 лютого наступного року

-

Головна книга

Звіт про фінансові результати

1801003

1рік

Районний відділ статистики

до 20 лютого наступного року

-

Головна книга

Звіт про власний капітал

1801005

1рік

Районний відділ статистики

до 20 лютого наступного року

-

Головна книга

Примітки до фінансової звітності

1801008

1рік

Районний відділ статистики

до 20 лютого наступного року

-

Головна книга

5. Індивідуальне завдання


 
 

Цікаве

Загрузка...