WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

Облік витрат на реалізацію продукції і сировини ПСП "Маяк" наведено в наступній таблиці:

Таблиця 3.18.

Витрати на реалізацію продукції і сировини ПСП "Маяк"

Зміст господарської операції

Дт

Кт

1

Реалізовано у звітному періоді готової продукції Відображена сума ПДВ

361

701

701

641

2

Списана собівартість реалізованої продукції

901

26

3

Списана собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат

791

901

4

Списаний дохід на фінансовий результат

701

791

На рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" ведеться облік виробничих накладних витрат на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного й допоміжного виробництва, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування. Цей рахунок не застосовується підприємствами торгівлі.

За дебетом рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" відображається сума визнаних витрат, за кредитом — щомісячне, за відповідним розподілом, списання на рахунки 23 "Виробництво" та 90 "Собівартість реалізації". Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами і статтями (видами) витрат.

На рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

За дебетом рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

До загальногосподарських витрат, зокрема, належать витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов'язкових платежів)Аналітичний облік ведеться за статтями витрат.

Облік адміністративних витрат ПСП "Маяк" відображено в таб. 3.19:

Таблиця 3.19.

Відображення адміністративних витрат на рахунках бухгалтерського обліку ПСП "Маяк"

Найменування операції

Бухгалтерський запис

1

2

3

4

Дт

Кт

1

Нараховано заробітну плату адміністрації

92

66

2

Виконані відрахування на обов'язкове

соціальне страхування

92

65

3

Відображено витрати на службові

відрядження управлінського персоналу

92

372

4

Нараховано орендну плату, комунальні

послуги, ремонт сторонніх організацій, послуги зв'язку, охорони, аудиторські, юридичні послуги (аналітичний облік буде

організовано за видами витрат) Відображено суму ПДВ, включену у вартість послуг на субрахунку 644, якщо нарахуванню послуг передувала передоплата, або на субрахунку 641, якщо нарахування послуг перша подія

92

644

685

685

5

Нарахована амортизація обладнання для офісу

92

131

6

Нараховано амортизацію програмного забезпечення

92

133

7

Нараховано податки, збори й обов'язкові

платежі:

- ПДВ

- податок на прибуток

- податок з власників транспортних засобів

- податок на землю

- податок з доходів фізичних осіб

92

92

92

92

92

92

64

641.1

641.2

641.4

641.5

641.7

8

Списано матеріали на ремонт офісу

92

201

9

Розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банку

92

311, 685

10

Віднесено суму адміністративних витрат на зменшення фінансового результату від основної діяльності

791

92

  1. Склад та порядок формування фінансової звітності підприємства

ПСП "Маяк" складає та подає річну фінансову звітність (крім зведеної та консолідованої) згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 986-XIV та Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою КМ України від 28.02.2000 № 419, органам, до сфери управління яких воно належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством — іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики, щодо використання бюджетних асигнувань, одержаних із державного бюджету, — органам Державного казначейства, а щодо використання асигнувань, одержаних з місцевих бюджетів, — фінансовим відділам місцевих органів виконавчої влади не пізніше 20 лютого наступного за звітним року.

Конкретні терміни подання фінансової звітності для державних сільгосппідприємств у межах зазначеного вище терміну встановлює Міністерство аграрної політики України. Фінансову річну звітність подають до Мінагрополітики у такому складі:

• баланс (форма № 1);

• звіт про фінансові результати (форма № 2);

• звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

• звіт про власний капітал (форма № 4);

• примітки до фінансової звітності (форма № 5). Також передбачено і статистичну звітність, а саме:

Заповнюючи форми № 1-5, ПСП "Маяк" керується положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказами Міністерства фінансів України та Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.01 №132.

Щоб забезпечити достовірність показників фінансових звітів, перед їх складанням ПСП "Маяк" проводить інвентаризацію активів і зобов'язань — перевіряє і документально підтверджує їх наявність, стан та оцінку.

Виконують це згідно з Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 № 69. Інвентаризують усі активи та зобов'язання підприємства (у тому числі й ті, що йому не належать і обліковуються на позабалансових рахунках), крім майна, цінностей, коштів і зобов'язань, інвентаризацію яких проводили після 1 жовтня звітного року.

Особливості інвентаризації грошових коштів у касі підприємства викладено в Положенні про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженому постановою Правління НБУ від 19.02.01 № 72.

Форма № 1 "Баланс підприємства". Показники на початок звітного періоду переносять із річного звіту за минулий рік (графа 4).

Основні засоби, прийняті у фінансову оренду, обліковують на Балансі орендаря, а в операційну — на позабалансових рахунках.

До статті "Виробничі запаси" потрапляє вартість активів, облік яких ведуть на рахунках 20 "Виробничі запаси" і 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети".

У статті "Товари" показують вартість товарів, придбаних для наступного продажу, без торгових націнок.

У статтях "Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків" і "Поточні зобов'язання з внутрішніх розрахунків" учасники спільної діяльності без створення юридичної особи відображають дебіторську або кредиторську заборгованість у рамках спільної діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...