WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом — збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" має такі субрахунки:

441 "Прибуток нерозподілений"

442 "Непокриті збитки"

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

На субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений" відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку. На субрахунку 442 "Непокриті збитки" відображаються непокриті збитки, що спостерігається на ПСП "Маяк". Їх списання слід здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо. На субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді.

Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з відповідними рахунками з обліку активів та зобов'язань.

Таблиця 3.14.

Порядок відображення операцій на рахунку 44 "Нерозпреділений прибуток (збиток)" на ПСП "Маяк"

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Відображення результату

господарської діяльності

791

792

793

794

441

2

Нараховані дивіденди

443

671

3

За рахунок прибутку збільшено

пайовий капітал

443

41

4

Відображення результату

господарської діяльності

442

791

792

793

794

5

Збільшення вартості запасів при зміні методу оцінки вибуття запасів

201, 202, 203, 204, 205, 207, 208

441

6

Зменшення вартості запасів при зміні методу оцінки вибуття запасів

442

20, 22

7

Виправлення помилки, що виникла в наслідок помилкового списання запасів

20

441

3.4. Облік доходів

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу.

ПСП "Маяк" використовує такі субрахунки:

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

702 "Дохід від реалізації товарів"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

За кредитом субрахунків 701-703 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); суми, які отримуються підприємством на користь комітента, принципала; повернуті перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премії); результат зміни резервів незароблених премії (у страхових організаціях).

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством.

Дохід (виручка) від реалізації продукції визначається в разі наявності всіх нижче наведених умов:

  • покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

  • сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

  • є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства;

  • витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Таблиця 3.15.

Порядок відображення операцій по рахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" ПСП "Маяк"

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Відображено дохід (виручку) від реалізації продукції

361

701

2

Відображено нарахування ПДВ

701

641.5

3

Відображено одержання авансу в рахунок оплати продукції

311

681

4

Відображено надходження від первинного розміщення акцій власної емісії

311

46

Особливість визнання доходу пов'язаного з наданням послуг полягає в тому, що він визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:

  • можливості достовірної оцінки доходу;

  • імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;

  • можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

  • можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Таблиця 3.16.

Порядок відображення операцій по рахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" ПСП "Маяк"

Зміст

Дебет

Кредит

Відображено дохід (виручка) від надання послуг

361

703

Відображено нарахування ПДВ

703

641

Відображена собівартість реалізованих послуг

903

23

Відображено отримання грошей від замовника

311

361

3.5. Облік витрат

Рахунки класу 9 Витрати діяльності застосовуються для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та витрати на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". За дебетом рахунків цього класу відображаються суми витрат, за кредитом — списання суми витрат у кінці звітного року або щомісяця на рахунок 79 "Фінансові результати". Клас 9 "Витрати діяльності" плану рахунків бухгалтерського обліку включає такі синтетичні рахунки:

90 "Собівартість реалізації"

91 " Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут витрати"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

95 "Фінансові витрати"

96 "Втрати від участі в капіталі"

97 "Інші витрати"

98 "Податки на прибуток"

99 "Надзвичайні витрати"

ПСП "Маяк" використовує такі рахунки згідно робочого плану рахунків.

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" призначено для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

За дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації" відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), за кредитом - списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках облікувитрат звітного періоду - 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Кореспонденція рахунків ПСП "Маяк" по витратам на виготовлення продукції наведена в таблиці 3.17:

Таблиця 3.17.

Кореспонденція рахунків по витратам на виготовлення продукції ПСП "Маяк"

1

Відображена собівартість сировини, витраченої на виготовлення продукції

23

201

2

Відображені витрати на оплату праці працівників, які виготовляють продукцію

23

661

3

Відображені нарахування на зарплату (для підприємств які не є платниками фіксованого податку)

23

651,652 ,653

4

Відображена сума амортизації загальновиробничого обладнання

91

131

5

Списання (згідно з розрахунком підприємства):

• змінних загальновиробничих витрат

23

91

• постійних розподілених загальновиробничих витрат

91

23

• постійних нерозподілених загальновиробничих витрат

901

91

6

Оприбуткована готова продукція

26

23


 
 

Цікаве

Загрузка...