WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

Міністерство освіти і науки України

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

з дисципліни "Фінансовий облік" на тему:

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації,

установи на прикладі ПСП "Маяк"

Виконав:

Керівник:

Рівне 2008

План

Вступ

  1. Організаційно-правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

  2. Організація та вимоги до первинного обліку.

  3. Аналітичний і синтетичний облік господарських операцій підприємства.

3.1. Облік активів

3.1.1 Облік необоротних активів

3.1.2 Облік оборотних активів

3.2. Облік зобов'язань

3.2.1. Облік поточних зобов'язань за товари, роботи, послуги

3.2.2. Облік розрахунків з оплати праці

3.2.3. Облік розрахунків зі страхування

3.2.4. Облік розрахунків з бюджетом

3.2.5. Облік інших поточних зобов'язань

3.3. Облік власного капіталу

3.4. Облік доходів

3.5. Облік витрат

  1. Склад та порядок формування фінансових звітів підприємства.

  2. Індивідуальне завдання.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючому суб'єкту надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції.

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.

На сьогоднішній день стало дуже важливим підняти з глибокої кризисільське господарство, яке вже декілька років занепадає. Воно сталомайже повністю збитковим. І нам, як молодим спеціалістам, потрібно йогонастільки удосконалити, щоб сільське господарство стало однією знайприбутковіших галузей нашої країни.

Для нормального функціонування підприємства, необхідна наявність визначених устаткування, транспорту, будівель і т.п.. Основні виробничі фонди, що складаються з будинків, споруджень, машин, устаткування й інших засобів праці, що беруть участь у процесі виробництва, є самою головною основою діяльності фірми. Без їхньої наявності навряд чи змогло б підприємство розпочати свою діяльність.

Раціональне й ощадливе використання основних фондів підприємства є на сьогодні однією з найактуальніших задач, що стоять перед підприємством.

Прискорення розвитку народного господарства на основі науково-технічного прогресу, перебудова та вдосконалення господарського механізму, особливо в умовах ринкової економіки підвищують вимоги до економічних методів управління. Розподіл праці, розвиток промислового виробництва дедалі настійніше вимагають розробки певних правил впровадження процесу створення готових виробів.

З економічної точки зору виробництво - це процес споживання засобів виробництва і робочої сили. Здійснення його можливе за наявності трьох елементів: засобів праці, предметів праці і самої праці, носієм якої є робоча сила. Однак присутність тільки цих елементів ще не означає, що може бути здійснений конкретний процес виробництва на конкретному підприємстві, в кожній його структурній складовій, оскільки мають бути створені певні умови такого споживання, продумана його організація і технологія.

Першою, основною умовою здійснення процесу виробництва на підприємстві повинно бути зосередження необхідних засобів виробництва і робочої сили, які споживаються в процесі виробництва, у просторі (виробничі підрозділи).

Другою умовою є відповідна побудова і регулювання самого процесу споживання (виробничий процес).

Нарешті, третя умова - управління виробничими підрозділами і виробничими процесами.

Отже, виробництво на підприємстві може бути розчленоване на три складові: виробничі підрозділи, виробничий процес і управління ними. Організувати виробничий підрозділ означає зробити його здатним випускати ту чи іншу продукцію або виконувати ту чи іншу роботу. Організація виробничого процесу - це таке розосередження в просторі і часі виконання сукупності робіт, яке забезпечує випуск готових виробів у визначеному обсязі і з визначеною періодичністю. Організація управління тим й іншим загалом передбачає успішну побудову і регулювання виробничих підрозділів і виробничих процесів.

Метою даної курсової роботи є закріплення теоретичних знань та відображення набутих практичних навичок, отриманих на приватному сільськогосподарському підприємстві "Маяк".

1. Організаційно-правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності

ПСП "Маяк" є приватним сільськогосподарським підприємством, метою якого євиробництво сільськогосподарської продукції, її переробки, зберігання і реалізації та задоволення суспільних потреб громадян, економічних та соціальних інтересів засновника та працівників підприємства.

Згідно із статутом підприємства (див. дод. 1), засновником і власником Підприємства є громадянин України Гуменюк Василь Степанович, що проживає за адресою: 34745, Рівненська область, Корецький район, с.Копитів.

Місцезнаходження ПСП "Маяк" (юридична адреса): 34745, м. Рівненська область, Корецький район, с.Річки.

Підприємство створене і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів "Про підприємництво", "Про власність", "Про підприємства в Україні", іншого чинного законодавства України.

Діяльність підприємства базується на особистій трудовій участі засновника та осіб, з котрими ним укладено трудові договори, а також договори оренди їх майнових і земельних паїв, у відповідності з чинним законодавством України.

Головною метою діяльності ПСП "Маяк" є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.

Предметом діяльності ПСП "Маяк є:

1. Товарне виробництво, заготівля, переробка, зберігання, транспортування і реалізаціяпродукції птахівництва та іншої сільськогосподарської продукції.

2. Закупка сільськогосподарської продукції, худоби, товарно-матеріальних цінностей, у томучислі у населення за готівку, або шляхом товарообміну на взаємовигідних умовах.

3. Виробництво і реалізація будівельних матеріалів та виробів з них, товарів народного споживання.

4. Виконання будівельних, будівельно-монтажних, ремонтних, транспортних та інших робіт, надання послуг населенню та суб'єктам підприємницької діяльності.

5. Оптова, роздрібна, фірмова торгівля товарами власного виробництва та виробництва іншихпідприємств і фірм.

6. Надання побутових послуг населенню (будівельні, ремонтні, обробіток ґрунту, ритуальні, послуги зв'язку, прокат, оренда технічних засобів, консультації, рекламна діяльність, надання кредитів.

7. Ремонт та технічне обслуговування сільськогосподарської техніки, машин та обладнання.

8. Перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

9. Розробка та освоєння технологій по переробці сировини відходів власного виробництва, корисних копалин, тощо.

10. Діяльність по підвищенню вимог до якості продукції та зміцненню експортного потенціалу України.

11. Забезпечення взаємовигідних контактів на комерційній основі.

12. Організація громадського харчування з правом відкриття відповідних закладів.

13. Зовнішньоекономічна діяльність відповідно до перерахованих напрямів, згідно з чинним законодавством України.

14. Інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

Підприємство є юридичною особою згідно з законодавством України, має самостійний баланс, власні основні і оборотні кошти, печатку та штамп зі своїм найменуванням, інші реквізити.

Для забезпечення мети та предмету своєї діяльності ПСП "Маяк" має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права та інші обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді. Підприємство має право здійснювати інвестування інших виробників.

Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями підприємства.

ПСП "Маяк" може бути засновником або членом асоціацій, консорціумів, корпорацій, інших об'єднань, господарських товариств, кооперативів, спілок підприємств з виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, а також несільськогосподарських підприємств та організацій, в тому числі, за участі іноземних партнерів, брати участь у створенні комерційних банків, бути акціонером.

ПСП "Маяк" може створювати філії та представництва, які наділяє основними засобами та обіговими коштами, що належать підприємству. Керівництво діяльністю здійснюється особами, що призначаються засновником підприємства.

Підприємство створене на невизначений термін.

Згідно із "Наказом про облікову політику" (див. дод. 6) і приймаючи до уваги те, що сільськогосподарське підприємство відповідає вимогам звичайного (не малого) підприємства, сплачує фіксований податок, передбачає обчислювати собівартість сільськогосподарської продукції тощо, то:


 
 

Цікаве

Загрузка...