WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

3.1.2.Облік оборотних активів

3.1.2.1. Облік касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами

У процесі господарської та іншої діяльності підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання при здійсненні угод, що оформлюються і закріплюються договорами .Відносини між підприємствами, які виникають внаслідок кругообігу господарських засобів, називаються розрахунками.

Згідно з П(С)БО 4 Звіт про рух грошових коштів під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках в банках і депозити до запитання.

Готівкові кошти – це грошові знаки національної валюти України – банкноти та монети.

Платежі готівкою підприємств, підприємців, фізичних осіб за реалізовану продукцію(товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями , які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна, називаються готівковими розрахунками.

Розрахунки можуть здійснюватися не тільки в готівковій, але й в безготівковій формі.

Безготівкові розрахунки – це перерахування грошових коштів з рахунку підприємства – платника на рахунок підприємства – отримувача. Фінансовим посередником у цих розрахунках виступає банк, який надає послуги своїм клієнтам – підприємствам.

Порядок безготівкових розрахунків суворо регламентований законодавством. Здійснення розрахункових операцій через банк знижує потребу в готівці, сприяє концентрації в банку вільних грошових коштів для кредитування, забезпечує їх збереження і ефективніше використання, оптимізує й прискорює грошовий обіг держави.

Основними завданнями бухгалтерського обліку грошових коштів і розрахунків є :

 • правильна організація, своєчасне і законне проведення безготівкових і готівкових розрахункових операцій;

 • своєчасне та правильне документування операцій з руху грошових коштів і розрахунків;

 • забезпечення збереження грошових коштів і цінних паперів у касі підприємства;

 • контроль за витрачанням грошових коштів;

 • своєчасне та точне ведення розрахунків з дебіторами та стягнення заборгованості;

 • періодичне проведення інвентаризацій грошових коштів і дебіторської заборгованості.

Каса підприємства – це місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів.

Грошовими документами вважаються документи, які знаходяться в касі підприємства.

Завідує касою касир, який несе відповідальність за збереженість грошових коштів, цінних паперів та інших цінностей, які зберігаються в касі.

Підприємство може зберігати тільки в межах ліміту залишку готівки, тобто граничної суми розміру готівки, яка може залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня і встановлюється установою банку або самостійно визначається підприємством.

Гроші, здані до банку або інкасаторам, але не зараховані на поточний рахунок, є грошовими коштами в дорозі.

Понадлімітні залишки готівки в касі підприємства визначаються прямим розрахунком за кожен робочий день шляхом порівняння залишку готівки в касі суб'єкта господарювання на кінець дня з встановленим йому обслуговуючою установою банку (або самостійно визначеним ) лімітом залишку готівки в касі, незалежно від того, здійснювалися в цей день касові операції чи ні.

У випадку, якщо для підприємства ліміт залишку готівки в касі не встановлено, вся наявна в його касі не встановлено, вся наявна в його касі на кінець дня (крім розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян) вважається понадлімітною, і повинна здаватися до банку.

Рахунок 30 Каса призначений для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів у касі підприємства.

Рахунок 30 Каса має такий субрахунок :

301 Каса в національній валюті.

За дебетом рахунку 30 Каса відображається надходження грошових коштів до каси підприємства, за кредитом – виплата (витрачання) готівки.

З метою реалізації функції управління облік повинен бути організований таким чином, щоб у будь – який момент часу можна було визначити платоспроможність підприємства, від слідкувати залишки готівки, а також рух і напрями її використання. Облікова інформація необхідна управлінцям для:

- аналізу руху та напряму грошових коштів підприємства в попередніх періодах;

- визначення мінімальної необхідної потреби в грошових коштах для здійснення поточної господарської діяльності;

- коригування потоку платежів для зменшення максимальної і середньої потреби в грошових коштах;

- забезпечення ефективного використання тимчасово вільних грошових коштів;

- забезпечення прискорення оборотності грошових коштів;

- побудова ефективних систем контролю за рухом грошових коштів підприємства;

- мінімізація втрат грошових коштів від інфляції .

Рахунок 33 Інші кошти призначений для узагальнення інформації про наявність і рух грошових документів та про кошти в дорозі.

Рахунок 33 має такий субрахунок :

333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті

За дебетом рахунка 33 Інші кошти відображається надходження грошових документів до каси підприємства та коштів в дорозі, за кредитом – вибуття грошових документів і списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

На субрахунку 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті обліковуються грошові кошти, внесені до кас банків, ощадних кас чи кас поштових відділень для зарахування на рахунки в банку, але ще не зараховані за призначенням. За дебетом рахунку відображаються здані до банку суми, за кредитом – суми, зараховані на поточні рахунки.

Облік руху грошових коштів на рахунках в банках

Фінансовим посередником у безготівкових розрахунках виступає банк, який надає послуги своїм клієнтам – підприємствам.

Банк, у якому відкрито рахунки підприємств, організацій, установ, фізичних осіб – СМП, банків та їх установ, фізичних осіб, та який здійснює для них на договірних засадах будь – яку операцію чи послуг, передбачених Законом України "Про банки та банківську діяльність", називається обслуговуючим.

При здійсненні безготівкових розрахунків застосовуються поточні рахунки.

Поточний рахунок – це рахунок, який відкривається в уповноважених установах банків підприємствами всіх видів і форм власності, а також їх відокремленими підрозділами для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України як в національній, так і в іноземній валюті.

Для здійснення операцій на поточному рахунку до банку подаються документи, форми яких затверджені НБУ.

Надані до банку документи повинні мати наступні реквізити : назву, номер поточного рахунку, ідентифікаційні коди підприємства – відправника та підприємства – отримувача грошових коштів, число, місяць, рік виписки. Якщо будь – який реквізит не заповнений або заповнений з порушенням вимог, то банк не має права приймати такий документ до виконання.

Платіжне доручення є розпорядженням обслуговуючому банку про перерахування визначеної суми на рахунок іншого підприємства, оформленим на спеціальному бланку.

Виписка банку – це документ, який видається банком підприємству та відображає рух грошових коштів на поточному рахунку.

Рахунок 31 Рахунки в банках призначений для обліку наявності та руху грошових коштів, які знаходяться на рахунках в банку, і які можуть бути використані для поточних операцій. Він активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів – грошових коштів і має такі субрахунки :

311 Поточні рахунки в національній валюті;

312 Поточні рахунки в іноземній валюті.

Аналітичний облік за рахунком може вестися за видами рахунків, відкритих у банківських установах. Він повинен надавати можливість щоденно визначати залишки грошових коштів на рахунках в банках, їх рух за певний період, виявляти накопичення грошових коштів понад мінімальної потреби для розміщення його у високоліквідних активах.

Субрахунок 311 Поточні рахунки в національній валюті призначений для обліку коштів у національній валюті, які знаходяться на поточному рахунку в банку.

Субрахунок 312 Поточні рахунки в іноземній валюті призначений для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів в іноземній валюті.

Журнал господарських операцій

№ з. п.

Зміст

Кореспонденція

Дебет

Кредит

1

Одержано готівку в погашення :

 • заборгованості від покупців в оплату раніше відвантаженої продукції, товарів, послуг

 • винної особи, підзвітних осіб, працівників в погашення раніше виданих відсоткових позик

30

30

36

37

2

Передано гроші з операційної каси в касу підприємства

30

30

3

Одержано кошти з банку в касу

30

31

4

Перераховано кошти для придбання або продажу іноземної валюти

33

31

5

Одержано в касу :

 • довгострокову позику

 • короткострокову позику

30

30

50

60

6

Повернуто зарплату, надлишково видану працівникам

30

66

7

Одержано готівкою:

 • виручку від продажу товарів

 • штрафи, пені, неустойки за невиконання господарських договорів

 • дивіденди від інших підприємств

30

30

30

70

71

73

8

Оплачено готівкою витрати на монтаж або ремонт основних засобів

15

30

9

Передано гроші з каси до банку

31

30

10

Зараховано на поточний рахунок виручку, що була в інкасатора

31

33

11

Передано гроші інкасатору

33

30

12

Видано готівкою безвідсоткову позику працівнику

37

30

13

Проведено передоплату за газети, журнали

39

30

14

Погашено готівкою :

 • заборгованість перед постачальниками та підрядниками

 • заборгованість перед фондами соціального страхування та перед Пенсійним фондом

63

65

30

30

15

Виплачено заробітну плату працівникам підприємства

66

30

16

Оплачено готівкою витрати

91,92,93,94,95,97

30,33

17

Одержано довгострокову позику банку на поточний рахунок

31

50

18

Одержано короткострокову позику банку

31

60

19

Повернуто з бюджету на рахунок підприємства грошові кошти

31

64

20

Повернуто кошти з фондів соціального страхування на рахунок підприємства

31

65

21

Одержано доходи майбутніх періодів

31

69

22

Зараховано на рахунок в банку :

 • виручку від реалізації продукції

 • суми отриманих дивідендів

31

31

70

74

23

Повернуто передоплату покупцям

36

31

24

Повернуто банку довгострокову позику

50

31

25

Проведено розрахунки з постачальниками, іншими кредиторами за раніше надані послуги

63,68

31

26

Погашено заборгованість перед бюджетом

64

31

27

Сплачено збори до фондів соціального страхування

65

31

28

Оплачено витрати грошовими коштами з поточного рахунку

91,92,93,94,97

31


 
 

Цікаве

Загрузка...