WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

На субрахунку 133 Накопичена амортизація нематеріальних активів узагальнюється інформація про суму накопиченої амортизації нематеріальних активів.

Для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів призначений рахунок 15 Капітальні інвестиції, який має такий субрахунок 152 Придбання (виготовлення) основних засобів, який призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 Основні засоби.

Аналітичний облік основних засобів ведеться за об'єктами основних засобів. Об'єкт основних засобів – це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій ; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування на єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції ; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого впливу, що контролюється підприємством.

Кожному інвентарному об'єкту присвоєються інвентарний номер, який наноситься на об'єкт і вказується у відповідних первинних документах та реєстрах з обліку об'єктів основних засобів.

Облік ведеться також за видами основних засобів, місцями їх експлуатації, матеріально – відповідальними особами.

Порушення встановлених вимог ведення інвентарного обліку ускладнює процес обробки документів в бухгалтерії і перешкоджає отриманню оперативної, повної, достовірної, неупередженої і точної інформації про наявність і рух основних засобів.

Управління основними засобами – це процес спостереження, фіксації, відтворення та впливу на основні засоби з метою найбільш ефективного їх використання в діяльності підприємства. Основною метою управління основними засобами є забезпечення умов вчасного оновлення, модернізації і підвищення ефективності їх використання. Управління основними засобами передбачає наступне : забезпечення вчасного оновлення та модернізації основних засобів в процесі їх використання ; визначення розміру потреб в прирості основних засобів; забезпечення підвищення ефективності використання основних засобів ; формування оптимальної структури джерел фінансування основних засобів.

Бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечувати отримання наступних основних даних, які необхідні для успішного управління підприємством : загальна балансова вартість всіх основних засобів; балансова вартість окремих видів основних засобів; вартість придбаних, збудованих, ліквідованих, переданих, списаних і переоцінених протягом звітного періоду об'єктів основних засобів; суму зносу основних засобів ; суму витрат на створення основних засобів; вартість повністю зношених основних засобів; непередбачені прибутки або збитки в результаті продажу або ліквідації основних засобів; вартість основних засобів.

Отже, успішне вирішення завдань управління необоротними матеріальними активами та обґрунтування інвестиційної політики в цій частині вимагає достовірного бухгалтерського обліку необоротних матеріальних активів і всебічного використання облікової інформації.

Порядок відображення надходження основних засобів в бухгалтерському обліку та формування їх первісної вартості залежить від того, яким чином і на яких умовах вони придбані. Застосування різних видів вартості при оцінці основних засобів, що надходять на підприємство, зумовлено можливими різноманітними шляхами надходження основних засобів.

Порядок проведення переоцінки основних засобів встановлено П(с)БО 7 Основні засоби. Згідно з П(с)БО 7 переоцінку об'єкта основних засобів можна проводити за умови, що його залишкова вартість (за даними бухгалтерського обліку) суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. Підприємство має право самостійно визначати межу суттєвості і приймати рішення щодо доцільності проведення переоцінки. Частота проведення переоцінки залежить від коливань справедливої вартості основних засобів. Величину суттєвості доцільно встановлювати окремо для кожної групи основних засобів у Наказі про облікову політику підприємства з метою дотримання принципу послідовності. Переоцінка основних засобів проводиться за рішенням керівництва та оформлюється наказом підприємства. У випадку переоцінки об'єкта основних засобів здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. Операції з переоцінки основних засобів включають операції зі збільшення первісної вартості об'єкта основних засобів та їх зносу – до оцінку, та операції зі зменшення первісної вартості об'єкта основних засобів та їх зносу – уцінку. Переоцінена сума первісної вартості та зносу об'єкта основних засобів визначається відповідно як добуток первісної вартості або зносу та індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкту, який переоцінюється, на його залишкову вартість. Якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної вартості (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта.

Облік витрат на утримання та експлуатацію основних засобів можуть бути спрямовані на : поліпшення стану об'єкта для продовження строку корисної експлуатації та (або) підвищення продуктивності нормативних показників його функціонування, підтримання об'єкта в робочому стані для збереження або відновлення майбутніх економічних вигод, що очікуються.

Якщо з будь – яких причин основний засіб не відповідає ознакам активу, то приймається рішення про його списання.

Основний засіб списується з балансу при :

  • продажу за плату в порядку реалізації майна;

  • передачі за договором дарування стороннім юридичним та фізичним особам;

  • списання внаслідок морального або фізичного зносу;

  • ліквідації при аваріях, стихійних лихах та інших надзвичайних ситуаціях, викликаних екстремальними умовами.

  • у зв'язку з реконструкцією та новим будівництвом;

  • передачі у вигляді внеску до статутного капіталу інших підприємств;

  • з інших причин.

Під впливом часу, сил природи та в процесі експлуатації основні засоби поступово зношуються. Вони втрачають свої первинні фізичні властивості, знижуються їх техніко – експлуатаційні можливості, в результаті зменшується реальна балансова вартість основних засобів. Виділяють моральний і фізичний знос основних засобів, а також знос під дією сил природи.

Згідно з П(С)БО 7, амортизація – це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, протягом строку корисного використання активу. Вона відображає процес поступового списання вартості об'єкта протягом часу його корисного функціонування та забезпечує дотримання принципу нарахування та відповідності доходів та витрат. Знос основних засобів – сума амортизації об'єкта основних засобів з початку його корисного використання. Об'єктом амортизації є вартість основних засобів за винятком землі та незавершених капітальних інвестицій.

Журнал господарських операцій

№ з. п.

Зміст

Кореспонденція

Дебет

Кредит

1

Відображено вартість основних засобів за договором постачання

152

63

2

Відображено суму ПДВ

641

63

3

Відображено суму консультаційних, посередницьких, транспортних послуг та інших витрат пов'язаних з придбанням основних засобів

152

685

4

Відображено суму ПДВ

641

685

5

Зараховано об'єкт до складу основних засобів

10

152

6

Відображено суму дооцінки (уцінки) зносу основного засобу

10

131

7

Передано нематеріальні активи (за залишковою вартістю)

377

12

8

Нараховано амортизацію по нематеріальних активах, які виконуються :

  • в офісі

  • на складі

- на об'єктах соціально – культурного призначення

92

93

949

133

133

133

9

Списано суму нарахованого зносу нематеріальних активів, який передається в обмін на інший подібний об'єкт нематеріальних активів

133

12

10

Списано знос реалізованих інструментів

131

106

11

Передано МШП строком служби менше 12 міс до експлуатації

93

22


 
 

Цікаве

Загрузка...