WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

3.1.1.Облік необоротних активів

До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів та послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально – культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Однією з функцій обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів є збереження майна власника в частині матеріальних активів, що забезпечується :

  • контролем за збереженням основних засобів та інших необоротних активів підприємства ;

  • правильним документальним оформленням і своєчасним відображенням в облікових регістрах надходження необоротних матеріальних активів, їх внутрішнього переміщення та вибуття ;

  • правильним обчисленням і відображенням в обліку сум амортизації;

  • контролем за витратами на утримання необоротних матеріальних активів та ефективністю їх використання;

  • встановленням строку корисного використання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;

  • встановленням ліквідаційної вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;

  • встановленням ліквідаційної вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Рух основних засобів, пов'язаний зі здійсненням господарських операцій з їх надходження, внутрішнього переміщення та вибуття оформлюють типовими формами первинної облікової документації, затвердженими наказом Мінстату України.

У балансі основні засоби відображаються за первісною вартістю.

Первісна вартість – історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Для обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів призначені балансові рахунки 1 – го класу Необоротні активи.

Рахунок 10 Основні засоби призначений для обліку господарських засобів, тобто узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів.

Рахунок 10 Основні засоби має такі субрахунки :

103 Будинки та споруди

106 Інструменти, прилади та інвентар

109 Інші основні засоби

На субрахунку 103 Будинки та споруди ведеться облік наявності та руху будівель, споруд, їх структурних компонентів і передавальних пристроїв, а також житлових будинків.

На субрахунку 106 Інструменти, прилади та інвентар ведеться облік інструментів, предметів виробничого призначення, котрі використовуються для полегшення виробничих операцій під час роботи, обладнання для охорони праці.

На субрахунку 109 Інші основні засоби ведеться облік всіх інших основних засобів, що не обліковуються на зазначених вище субрахунках.

Облік наявності та руху нематеріальних активів, прийнятих на баланс, ведеться на інвентарному балансовому рахунку 12 Нематеріальні активи, який призначений для узагальнення про наявність та рух нематеріальних активів. За дебетом цього рахунка відображається придбання або отримання в результаті розробки нематеріальних активів, а за кредитом – вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством в подальшому економічних вигод від його використання, а також сума уцінки нематеріальних активів.

Рахунок 12 Нематеріальні активи має такі субрахунки :

123 Права на знаки для товарів і послуг;

127 Інші нематеріальні активи.

Субрахунок 123 Права на знаки для товарів і послуг призначений для обліку наявності прав на знаки для товарів і послуг. На цьому субрахунку ведеться облік товарних знаків, торгових марок, фірмових назв тощо.

Субрахунок 127 Інші нематеріальні активи призначений для обліку інших нематеріальних активів, якими володіє підприємство. На цьому субрахунку ведеться облік прав на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо.

Придбані або створені нематеріальні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та терміну використання, які будуть сприяти збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.

Для відображення в бухгалтерському обліку сум амортизаційних відрахувань використовують рахунок 13 Знос (амортизація) необоротних активів, який має такі субрахунки :

131 Знос основних засобів

133 Накопичена амортизація нематеріальних активів.

На субрахунку 131 Знос основних засобів узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 Основні засоби.


 
 

Цікаве

Загрузка...