WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

Рахунок 97 Інші витрати має один субрахунок, 977 Інші витрати звичайної діяльності, на якому відображаються витрати звичайної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 97 Інші витрати.

За дебетом рахунку 97 відображається сума визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 Фінансові результати

Облік податку на прибуток

Облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться на рахунку 98 Податок на прибуток.

За дебетом рахунку відображається нарахована сума податку на прибуток, за кредитом – включення до фінансових результатів на рахунок 79 Фінансові результати.

Рахунок 98 Податок на прибуток має такий субрахунок :

981 Податок на прибуток від звичайної діяльності, на якому ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, що визначається від прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку (незалежно від суми для цілей оподаткування).

Первинними документами при відображенні сум податку на прибуток та при списанні витрат з нарахуванням податку на прибуток на фінансові результати є довідка (розрахунок) бухгалтерії.

Журнал господарських операцій

№ з. п.

Зміст

Кореспонденція

Дебет

Кредит

1

Списано собівартість реалізованих товарів : на вартість реалізованих товарів за собівартістю

902

281

2

Віднесено собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг)

791

90

3

Нараховано знос основних засобів

92

13

4

Списано виробничі запаси на загально господарські потреби

92

20

5

Відображено витрати на службові відрядження адміністративного персоналу

92

372

6

Нараховано податки, збори й обов'язкові платежі

92

64

7

Нараховано орендну плату, відображено витрати на ремонт, здійснений сторонніми організаціями, вартість послуг зв'язку, охорони, комунальних, юридичних, консультаційних послуг

92

685

8

Списано адміністративні витрати на фінансові результати

791

92

9

Нараховано амортизацію торговельного обладнання

93

13

10

Списано пакувальні матеріали

93

20

11

Відображено витрати на службові відрядження працівників збуту

93

372

12

Акцептовано рахунок рекламного агентства за рекламу продукції, призначеної для реалізації

93

685

13

Списано витрати на збут на фінансові результати

791

93

14

Відображено витрати, пов'язані з діяльністю житлово – комунальних або обслуговуючих господарств

949

20,22,28,64,65

15

Списано інші витрати операційної діяльності на фінансові результати

791

94

16

Сплачено відсотки за користування банківським кредитом

951

30,31

17

Нараховано податок на прибуток

98

641

18

Відображено у складі фінансових результатів суму податку на прибуток від звичайної діяльності, визнану витратами звітного періоду

793

981

4. Склад та порядок формування фінансових звітів підприємства

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

  • автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників;

  • безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

  • періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу;

  • історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

  • нарахування та відповідності доходів і витрат, за якими для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів;

  • повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

  • послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

  • обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

  • превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

- єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

1. Узгодження показників форми №1 "Баланс" з рахунками

бухгалтерського обліку

Актив

Код рядка

Зміст рядка

коментарю

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

Ряд. 011-ряд.012

Первинна вартість

011

Дт 12

Знос

012

(Кт 133)

Незакінчене будівництво

020

Дт 15

1

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

Ряд.031-ряд.032

Первинна вартість

031

Дт 10 – Дт 11

2

Знос

032

(Кт 131 + Кт 132)

2

Довгострокові фінансові інвестиції:

Що враховуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

Дт 141

3

Інші фінансові інвестиції

045

Дт 142 + Дт143

3

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Дт 16

Відстрочені податкові активи

060

Дт 17

Інші необоротні активи

070

Дт 18 – Кт 19

Усього за розділом І.

080

Ряд.010+ряд.020+ряд.030+ряд.040+ряд.045+ряд.050+ряд.060+ ряд.070

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

Дт 20 + Дт 22 + Дт 25

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

110

Дт 21

Незакінчене виробництво

120

Дт 23

Готова продукція

130

Дт 26 + Дт 27

Товари

140

Дт 28

Векселі отримані

150

Дт 34

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість

160

Ряд.161-ряд.162

Первісна вартість

161

Дт 36

Резерв сумнівних боргів

162

(Дт 38)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

З бюджетом

170

Дт 641 + Дт 6421 + Дт 644

4

За виданими авансами

180

Дт 371

За нарахованими доходами

190

Дт 373

За внутрішніми розрахунками

200

Дт 682 + Дт 683

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Дт 6422 + Дт 372 + Дт 374 + Дт 375 + Дт 376 + Дт377

5

Поточні фінансові інвестиції

220

Дт 35

Кошти та їх еквіваленти:

У національній валюті

230

Дт 301 + Дт 311 + Дт 313

В іноземній валюті

240

Дт 302 + Дт 312 + Дт 314

Інші оборотні активи

250

Дт 24, 643, 331, 332

Усього за розділом ІІ

260

Ряд.100+ряд.110+ряд.120+ряд.130+ряд.140+ряд.150+ряд.160+ряд.170+ряд.180+ряд.190+ряд.200+ряд.210+ряд.220+ряд.230+ряд.240+ряд.250

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

Дт 39

Баланс

280

Ряд.080+ряд.260+ ряд.270

Пасив

Код рядка

Зміст рядка

коментарю

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

Кт 40

Пайовий капітал

310

Кт 41

Додатковий вкладений капітал

320

Кт 421 + Кт 422

Інший додатковий капітал

330

Кт 423 + Кт 424 + Кт 425

Резервний капітал

340

Кт 43

6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Кт 441 – Дт 424 – Дт 443

Неоплачений капітал

360

(Дт 46)

Вилучений капітал

370

(Дт 45)

Усього за розділом І

380

Ряд.300+ряд.310+ряд.320+ряд.330+ряд.350+ряд.360+ряд.370

ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Кт 471 + Кт 472

Інші забезпечення

410

Кт 473 + Кт 474

7

Цільове фінансування

420

Кт 48

Усього за розділомІІ

430

Ряд.400+ряд.410+ ряд.420

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Кт 501 + Кт 502 + Кт 503 + Кт 504

8

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Кт 5051 + Кт 5061 + Кт 52

9

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Кт 54

Інші довгострокові зобов'язання

470

Кт 5052 + Кт 5062 + Кт 51 + Кт 53 + Кт 55

Усього за розділом ІІІ

480

Ряд.440+ряд.450+ряд.460+ряд.470

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Кт 601 + Кт 602 + Кт 603 + Кт 604

10

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Кт 61

Векселі видані

520

Кт 62

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Кт 63

Поточні зобов'язання за розрахунками:

За отриманими авансами

540

Кт 681

З бюджетом

550

Кт 641 + Кт 6742 + Кт 643

З позабюджетних платежів

560

Кт 6422

Зі страхування

570

Кт 65

З оплати праці

580

Кт 66

З учасниками

590

Кт 67

За внутрішніми розрахунками

600

Кт 682 + Кт 683

Інші поточні зобовязання

610

Кт 605 + Кт 606 + Кт 684 + Кт 685, 644

11

Усього за розділом IV

620

Ряд.500+ряд.510+ряд.520+ряд.530+ ряд.540+ряд.550+ряд.560+ряд.570+ряд.580+ряд.590+ряд.600+ряд.610

V. Доходи майбутніх періодів

630

Кт 69

Баланс

640

Ряд.380+ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд.630


 
 

Цікаве

Загрузка...