WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

Загальногосподарські витрати ,пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства, відображаються на рахунку 92 Адміністративні витрати.

Адміністративними є витрати, пов'язані з обслуговуванням виробництва й управлінням них у масштабі всього підприємства.

До адміністративних витрат відносяться :

 • загальні та корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

 • витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого адміністративного персоналу;

 • витрати на утримання основних засобів, оренда, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, охорона;

 • винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські);

 • витрати на зв'язок;

 • амортизація нематеріальних активів;

 • витрати на врегулювання спорів у судових органах;

 • податки, збори, й інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

 • плата за розрахунково – касове обслуговування та інші послуги банків, інші витрати адміністративного призначення.

За дебетом рахунку відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом – їх списання на рахунок 79 Фінансові результати. Аналітичний облік адміністративних витрат ведеться в розрізі статей витрат або за економічними елементами витрат.

Первинними документами при відображенні накопичення адміністративних витрат є накладна, рахунок, авансовий звіт, ВКО, рахунок бухгалтерії тощо. Списання адміністративних витрат на фінансові результати оформлюється довідкою бухгалтерії.

Загальна методика побудови обліку адміністративних витрат полягає в наступному : на першому етапі формуються елементи витрат – матеріальні витрати, витрати на оплату праці тощо, а на другому відбувається їх списання на фінансові результати – у фінансовому обліку. Для потреб управління визначається можливість отримання інформації про витрати за ознаками прямого або непрямого відношення до відповідного виду продукції, центру відповідальності, за функціями, що виконуються адміністративним персоналом або за іншою ознакою.

Облік витрат на збут

Витрати на збут включають наступні витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

 • витрати матеріалів для пакування товарів на складах;

 • витрати на оплату праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам, які забезпечують збут;

 • витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

 • витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

 • витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів , робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

 • витрати на транспортування, страхування товарів, транспортно – експедиційні послуги та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів);

 • витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування ;

 • інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, робіт, послуг.

Первинними документами при відображенні накопичення витрат на збут є накладна, рахунок, ВКО, рахунок бухгалтерії тощо. Списання витрат на збут на фінансові результати оформлюється довідкою (рахунком) бухгалтерії.

Загальна методика обліку витрат на збут за елементами аналогічна методиці обліку адміністративних витрат. Тобто на першому етапі формуються елементи витрат, на другому проводиться списання їх на фінансові результати. Для потреб управління – визначається можливість прямого або непрямого віднесення витрат на відповідний вид продукції, отримання інформації щодо витрат окремих центрів відповідальності тощо. Крім того, доцільно окремо виділяти маркетингові витрати ,пов'язані з вивченням і стимулюванням попиту на продукцію, інші витрати з упакування, складування, транспортування, утримання торгового персоналу тощо.

У зв'язку з тим, що витрати на збут впливають на фінансовий результат, доцільно для потреб управління проводити розподіл цих витрат між окремими видами реалізованої продукції. У такому випадку витрати можуть розподілятися наступним чином :

А) витрати загального характеру – між видами реалізованої продукції

Б) транспортні витрати (якщо їх питома вага є значною) – за видами реалізованої продукції.

Для розподілу витрат на збут у бухгалтерії складають довідку – розрахунок або відомість розподілу, де вказують види реалізованої продукції, її виробничу собівартість

Облік витрат, пов'язаних зі збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг, ведеться на рахунку 93 Витрати на збут

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат на збут, за кредитом – їх списання на рахунок 79 Фінансові результати.

Аналітичний облік витрат на збут ведеться у відомостях в розрізі статей витрат за економічними елементами.

Облік інших витрат операційної діяльності

До інших операційних витрат включаються :

 • витрати на дослідження та розробки ;

 • втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльність підприємства);

 • втрати від знецінення запасів, недостачі та втрати від псування цінностей, штрафи, пені, неустойка;

 • витрати на виплату матеріальної допомоги, утримання об'єктів соціально – культурного призначення;

 • інші витрати операційної діяльності.

Первинними документами при відображенні накопичення інших витрат операційної діяльності є накладна, акт про уцінку, інвентаризаційний опис, розрахунок (довідка) бухгалтерії тощо. Списання інших витрат операційної діяльності оформлюється довідкою бухгалтерії.

Загальна методика побудови обліку інших операційних витрат за елементами аналогічна методиці побудови витрат виробничої діяльності, адміністративних витрат або витрат на збут.

Для обліку інших витрат операційної діяльності використовують рахунок 94 Інші витрати операційної діяльності . На рахунку 94 ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, окрім витрат ,які відображаються на рахунках 90, 92, 93.

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом – їх списання на рахунок 79 Фінансові результати.

Рахунок 94 Інші витрати операційної діяльності має субрахунок 949 Інші операційні витрати.

Облік фінансових витрат

Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного капітулу підприємства. У результаті такої діяльності виникають фінансові витрати.

До фінансових витрат відносяться витрати на відсотки (за користування кредитами отриманими, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства.

Первинними документами при відображенні накопичення фінансових витрат є ВКО, виписка банку, довідка бухгалтерії тощо. Списання витрат на фінансові результати оформлюється випискою (довідкою) бухгалтерії.

Рахунок 95 Фінансові витрати, призначений для обліку витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків за користування кредитами банків, випуском, утриманням і обігом цінних паперів, нарахуванням відсотків за договорами кредитування, фінансового лізингу й інших витрат підприємства, пов'язаних із залученням позикового капіталу.

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 Фінансові результати.

Рахунок 95 має такий субрахунок 951 Відсотки за кредит, на якому ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків тощо за користування кредитами банків тощо.

Аналітичний облік ведеться за ознаками, визначеними підприємством для забезпечення потреб управління необхідною інформацією.

Облік інших витрат

Під інвестиційною діяльністю розуміють таку діяльність, яка пов'язана з придбанням і реалізацією тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат) , але не пов'язані безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать 6 собівартість реалізованих фінансових інвестицій, собівартість реалізованих необоротних активів, суми уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій, витрати на ліквідацію необоротних активів, інші витрати звичайної діяльності.

Первинними документами при відображенні накопичення інших витрат є рахунок, ВКО, виписка банку, акт на списання основних засобів, акт про уцінку, довідка бухгалтерії тощо. Списання інших витрат оформлюється довідкою (розрахунком) бухгалтерії.

Облік витрат, що виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг ведеться на рахунку 97 Інші витрати.


 
 

Цікаве

Загрузка...