WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

Бухгалтер по заробітній платі займається нарахуванням заробітної плати працівникам та пов'язаних із нею утриманнями, а також іншими розрахунковими операціями.

До обов'язків бухгалтера касира входить виконання операцій з прийому, обліку та зберігання коштів і цінних паперів з обов'язковим дотриманням правил, що забезпечують їх збереження. Одержувати за оформленими відповідно до встановленого порядком документами кошти і цінні папери в банку. Здійснювати виплату працівникам підприємства заробітної плати, премій,оплату витрат на відрядження та інших витрат. Вести касову книгу, на підставі прибуткових та видаткових документів звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів з книжковим залишком, складати касову звітність.

В плановому відділі працює головний економіст та економіст по цінах.

Економічний відділ у своїй діяльності керується положенням "Про економічний відділ ВАТ "Рівненський ЦУМ'',законодавчими та нормативними документами з економічних питань, постановами Міністерства праці та соціальної політики України,та інше.

Економічний відділ займається проведенням економічних аналізів і розрахунків, розробляє і впроваджує заходи з прискорення темпів зростання продуктивності праці, ефективного використання потужностей,матеріальних і трудових ресурсів підприємства, контролює правильність застосування тарифних ставок і розцінок при нарахуванні заробітної плати працівникам підприємства.

2.Організація та вимоги до первинного обліку

Бухгалтерський облік здійснює суцільне й безперервне спостереження за господарськими процесами і відображає його в документах, які складають на кожну господарську операцію.

Будь-яка господарська діяльність відображається в бухгалтерському обліку способом суцільного і безперервного документування всіх господарських операцій, які здійснюють на підприємстві. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996–ХІV, затверджений 16.07.99 р. та "Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку", затверджене наказом МФУ № 88 від 24 травня 1995 р. визначають порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку та вимоги щодо складання документів. Відображення об'єктів обліку у первинних бухгалтерських документах називається документацією.

Документ — це безперечне письмове свідчення про здійснення господарської операції або письмове розпорядження на право її здійснення. Термін "документ" походить від латинського documentum і буквально означає свідоцтво, доказ. У теорії і практиці під документом розуміють матеріальний носій, на якому зафіксована інформація за допомогою різних засобів і способів.

Бухгалтерський документ — це документ певної форми і змісту, що містить інформацію про господарську операцію та юридично підтверджує факт її здійснення або розпорядження на право її проведення.

Первинний документ — це документ, який складено безпосередньо в процесі ведення господарської операції або відразу після її завершення.

Дані первинних бухгалтерських документів є основою первинної облікової інформації, а первинна документація — першим етапом облікового процесу.

Зведений обліковий документ — це документ, складений на підставі декількох первинних документів для використання їх для контролю та впорядкування оброблення даних.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:

  • назву документа (форми);

  • дату і місце складання;

  • назву підприємства, від імені якого складено документ;

  • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

  • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення;

  • особисті підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Залежно від характеру операцій і технології опрацювання облікової інформації до первинних документів можуть бути внесені й інші додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства; номер документа; підстава для здійснення операцій; дані про документ, що засвідчує особу одержувача, тощо.

Документи складаються на бланках типових форм, затверджених Державним комітетом статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами та відомствами України, або виготовлених самостійно бланках, які повинні обов'язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм. Головною складовою документа є інформація. Інформація може бути недокументальною — не закріпленою, та документальною — закріпленою на відповідному носії (папері, магнітній стрічці, дискеті, лазерному диску тощо), який призначений для її зберігання та передавання в просторі та часі.

Матеріальний об'єкт, спеціально призначений для запису, зберігання та передачі інформації, називають матеріальним носієм або носієм інформації.

Нижче наведено перелік типових форм які використовують на ВАТ "Рівненський ЦУМ''для документації господарських явищ і процесів (табл.2.1.).

Таблиця 2.1

Перелік форм первинної облікової документації ВАТ "Рівненський ЦУМ"

Код форми

Назва форми

1

2

 1. ОБЛІК ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВА

Ф № П-1

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу

Ф № П-2

Особова картка

Ф № П-5

Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу

Ф № П-6

Наказ (розпорядження) про надання відпустки

Ф № П-13

Табель обліку використання робочого часу

 1. ОБЛІК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Ф № П-53

Платіжна відомість

 1. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Ф № КО-1

Прибутковий касовий ордер

Ф № КО-2

Видатковий касовий ордер

Ф № КО-3

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

Ф № КО-4

Касова книга

 1. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

Ф № 807

Авансовий звіт

 1. ОБЛІК БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Код 0401002

Платіжне доручення

 1. ОБЛІК МАТЕРІАЛІВ

Ф № М-2

Доручення

Ф № М-3

Журнал реєстрації виданих доручень

Ф № М-4

Прибутковий ордер

Ф № М-8

Лімітно-забірна картка (на одне найменування матеріалу та багаторазовий відпуск)

Ф № М-9

Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску двох-п'яти найменувань матеріалів )

Ф № М-11

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

Ф № М-12

Картка складського обліку матеріалів

Ф № М-14

Відомість обліку залишків матеріалів на складі

Ф № М-19

Матеріальний звіт

Ф № М-21

Інвентаризаційний опис

Ф № М-22

Акт №_на списання матеріалів відкритого зберігання

Ф № 28а

Лімітно-забірна картка №_

 1. ОБЛІК МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

Ф № МШ-2

Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів

Ф № МШ-4

Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів

 1. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Ф № ОЗ-1

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

Ф № ОЗ-3

Акт на списання основних засобів

Ф № ОЗ-4

Акт на списання автотранспортних засобів

Ф № ОЗ-8

Картка обліку руху основних засобів

Ф № ОЗ-14

Розрахунок амортизації основних засобів

Ф № ОЗ-16

Розрахунок амортизації автотранспорту


 
 

Цікаве

Загрузка...