WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

Облікова політика на ВАТ " Рівненський центральний універмаг " здійснюється відповідно до Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " від 16 липня 1999 р. Облікова політика застосовується таким чином, щоб фінансові звіти повністю відповідали всім вимогам Закону і кожному конкретному П(с)БО. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її в установленому обсязі органам державної статистики. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться автоматизовано з використанням спеціально розробленої програми "X-DOOR".

На Товаристві існує чіткий розподіл функціональних обов'язків, хоча організаційною структурою підприємства орган внутрішнього контролю не передбачений. На Товаристві вже давно не використовують ручна обробка облікової інформації, а застосовується комп'ютерна обробка .

Що стосується облікового персоналу то вони мають достатню кваліфікацію. На звітний період була визначена облікова політика з 03.01. 2008. Наказ № 1-А.

Бухгалтерія на ВАТ " Рівненський центральний універмаг " є самостійним структурним підрозділом і підпорядковується головному бухгалтеру.

Структуру і штати бухгалтерії затверджує голова правління підприємства у відповідності з типовими структурами апарату управління і нормативами чисельності спеціалістів та службовців з врахуванням об'ємів роботи за погодженням з головним бухгалтером.

Функціональні обов'язки персоналу бухгалтерії:

 1. Достовірна і раціональна організація бухгалтерського обліку,відповідність вимогам оперативного керівництва підприємства,суворе дотримання встановлених правил ведення обліку.

 2. Запровадження передових форм і методів бухгалтерського обліку на основі широкого використання обчислювальної техніки.

 3. Організація обліку основних засобів та інших цінностей підприємства,витрат обертання виконання кошторисів витрат.

 4. Організація розрахунків по зарплаті з працівниками підприємства.

 5. Складання балансу, бухгалтерської та фінансової звітності.

 6. Своєчасне нарахування і контроль своєчасності перерахування податків та платежів в державний бюджет.

 7. Забезпечення документального відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій зв'язаних з рухом грошових засобів,нарахування податків та платежів в державний бюджет.

 8. Здійснення контролю за своєчасним проведенням інвентаризації грошових засобів,товарно-матеріальних цінностей .

 9. Прийняття мір про попередження недостач, крадіжок,інших порушень та зловживань, забезпечення своєчасності оформлення матеріалів по недостачах,крадіжках та інших зловживань, здійснення контролю за передачею в належних випадках матеріалів в судово-слідчі органи.

 10. Складання бухгалтерської статистичної та податкової звітності на основі достовірних первинних документів і відповідальних бухгалтерських записів,своєчасне представлення іі відповідним органам.

 11. Здійснення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства по даних бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарчих резервів,ліквідації втрат і невиробничих витрат.

 12. Участь в розробці раціональної планової та облікової документації.

 13. Застосування затверджених в установчому порядку типових уніфікованих форм первинної облікової документації,суворе дотримання порядку оформлення цієї документації.

 14. Забезпечення суворого дотримання касової і розрахункової дисципліни,дотримання порядку виписки чеків,чекових книжок.

 15. Забезпечення зберігання бухгалтерських документів та бухгалтерського архіву у встановленому порядку.

 16. Здійснення контролю за правильним і своєчасним оформленням приймання і витрачання матеріалів,палива,товарів та інших цінностей, за своєчасне пред'явлення претензій до постачальників ,своєчасним стягненням дебіторської і погашення кредиторської заборгованості,правильним витраченням фонду оплати праці,нарахуванням і видачею всіх видів премій, винагород та допомог, дотриманням встановлених штатів, посадових окладів, кошторисів та інших витрат, а також дотриманням платіжної і фінансової дисципліни, обґрунтованим і законним списанням з бухгалтерського балансу недостач,втрат, дебіторської заборгованості,правильним своєчасним проведенням і оформленням у встановленому порядку переоцінки товарно-матеріальних цінностей.

ВАТ "Рівненський ЦУМ" організував бухгалтерський облік майна і результатів своєї роботи і здійснює його у натуральному вимірі й узагальненому грошовому виражені шляхом безперервного,документального і взаємопов'язаного їх відображення методом подвійного запису,що забезпечує правильність віднесення доходів і витрат до відповідних звітних періодів. Для цього на підприємстві видано наказ про облікову політику підприємства,який поновлюється відповідно до змін в законодавстві України. Зокрема ним визначено

 1. Ведення бухгалтерського обліку покласти на головного бухгалтера.

 2. Головному бухгалтеру ВАТ Рівненський ЦУМ .

2.1.Здійснювати ведення бухгалтерського обліку згідно з принципами та методами,передбаченими положеннями(стандартами) бухгалтерського обліку, а також застосувати належні норми системи міжнародних стандартів обліку та звітності МСБО-МСФЗ(IAS-IFRS).

2.2.Забезпечити безперервність відображення операцій та достовірну оцінку активів,зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку, застосовуючи комп'ютиризовану форму обліку в системі 1С Бухгалтерія(версія 7.7).

 1. Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей згідно звітів матеріально-відповідальних осіб.

 2. Одиницею запасів для цілей бухгалтерського обліку вважати вид запасів. Оцінку запасів при вибутті здійснювати за цінами продажу.

 3. Дотримуватися вимог податкового обліку встановлених відповідно до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств.

 4. Термін використання нематеріальних активів визначати щодо кожного об'єкта окремо в момент зарахування його на баланс.

 5. Дебіторську заборгованість відображати в балансі за чистою вартістю реалізації,задля чого створювати резерв сумнівних боргів на основі платоспроможності окремих дебіторів.

 6. Резервування коштів на забезпечення оплати відпусток проводити на дату балансу.

 7. Для узагальнення інформації про витрати підприємства за елементами не застосовувати бухгалтерські рахунки класу 8 Плану рахунків.

 8. Визначення фінансового результату проводити щомісячно.

 9. Затвердити систему оплати праці – за штатним розкладом – для всіх категорій працюючих.

 10. З метою забезпечення достовірного відображення у фінансовій звітності стану активів та зобов'язань проводити повну їх інвентаризацію протягом 4 кварталу.

Отже, в цілому положення облікової політики Товариства в цілому відповідають вимогам чинного законодавства.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться силами бухгалтерської служби ( бухгалтерії), керованої головним бухгалтером, яка підпорядкована безпосередньо Генеральному директору. Всі обов'язки між працівниками бухгалтерії чітко розмежовано і закріплені у посадових інструкціях. Права та обов'язки головного бухгалтера визначаються Законом " Про бухгалтерський облік в Україні ".

На ВАТ "Рівненський ЦУМ" обов'язки бухгалтерії розподілені таким чином.

Головний бухгалтер – забезпечує ведення бухгалтерського обліку,дотримуючись єдиних методологічних засад, установлених Законом України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від всіх підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Уживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереженню оброблених документів, регістрів і звітності протягом установленого терміну. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установленні терміни користувачам.

Заступник головного бухгалтера безпосередньо підпорядковується директору підприємства та головному бухгалтеру. Він здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько - фінансової діяльності підприємства іц контроль за економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Організовує облік надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, відповідає за своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом,облік витрат виробництва та обігу, виконання кошторису витрат,реалізації продукції,виконання робіт, розрахунки по заробітній платі з працівниками підприємств, правельне нарахування і перерахування платежів у державний бюджет. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документів, розрахунків і платіжних зобов'язань,витратою коштів на оплату праці за встановленням посадових окладів,проводить інвентаризацію грошових коштів, іншого майна, організації бухгалтерського обліку і звітності,а також документальних ревізій у підрозділах підприємства. Складає і віддає у відповідні інстанції місячну, квартальну та річну податкову та бухгалтерську звітність.


 
 

Цікаве

Загрузка...