WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

Водночас під час заповнення кожного розділу форми № 3 підприємству слід пам'ятати, що цей поділ досить умовний і повинен враховувати специфіку діяльності підприємства. Адже є, наприклад, спеціалізовані підприємства, які займаються тільки інвестиційною діяльністю, і відповідно, для них вона буде операційною. Якщо підприємство займається лише купівлею-продажем цінних паперів, то для нього такі операції є основним видом діяльності, отже, вони знайдуть своє відображення під час заповнення першої частини цієї форми. Продаж виробничим підприємством частини акцій, якими воно володіє, є складовою його інвестиційної діяльності, і надходження коштів у результаті такої операції знайде своє відображення у другому розділі звіту. Тобто подібна класифікація індивідуальна для кожного підприємства, і вона повинна знайти своє відображення в одному із розділів наказу про облікову політику підприємства.

Рух коштів у результаті операційної діяльності.

Перший розділ форми № 3 включає в себе рядки з 010 до 170 і починається з відображення в ньому показника "Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування", який переносять до цієї форми зі звіту про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів структурою поділяється на такі графи:

1) назва статті;

2) код рядка;

3) показники за звітний період:

- надходження;

- видаток;

4) показники за попередній період:

- надходження;

- видаток.

У свою чергу, розділ 1 містить такі підрозділи:

а) коригування на:

- амортизацію необоротних активів;

- збільшення (зменшення) забезпечень;

- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць;

- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності;

- витрати на оплату відсоток;

- підсумковий рядок "прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах".

б) зменшення (збільшення):

- оборотних активів;

- витрат майбутніх періодів.

в) збільшення (зменшення):

- поточних зобов'язань;

- доходів майбутніх періодів;

- проміжний підсумковий рядок "грошові кошти від операційної діяльності".

г) сплачені:

- відсотки;

- податки на прибуток;

д) підсумковий рядок "чистий рух коштів до надзвичайних подій";

е) рух коштів від надзвичайних подій;

є) завершальний підсумковий рядок "чистий рух коштів від операційної діяльності".

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суми:

- змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, пов'язаної з операційною діяльністю, протягом звітного періоду;

- наведені в негрошових статтях;

- наведені в статтях, які пов'язані з рухом грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності.

Звіт про власний капітал.

Складання звіту про власний капітал регламентується положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 під однойменною назвою, де визначаються зміст і форма звіту та загальні вимоги до розкриття його статей. Особливості складання консолідованого звіту про власний капітал визначаються окремим положенням.

Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.

Звіт про власний капітал здійснює аналіз усіх видів капіталу підприємства за звітний період, а саме: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток, неоплачений капітал, вилучений капітал.

Звіт аналізує дані у розрізі наступних показників:

1) залишок на початок року;

2) коригування:

- зміна облікової політики;

- виправлення помилок;

- інші зміни;

3) скоригований залишок на початок року;

4) переоцінка активів:

- дооцінка основних засобів;

- уцінка основних засобів;

- дооцінка незавершеного виробництва;

- уцінка незавершеного виробництва;

- дооцінка незавершеного виробництва;;

- уцінка незавершеного виробництва.

5) чистий прибуток (збиток) за звітний період;

6) розподіл прибутку:

- виплати власникам (дивіденди);

- спрямування прибутку до статутного капіталу;

- відрахування до резервного капіталу.

7) внески учасників:

- внески до капіталу;

- погашення заборгованості із капіталу.

8) вилучення капіталу:

- викуп акцій (часток);

- перепродаж викуплених акцій (часток);

- анулювання частки в капіталі;

- вилучення частки в капіталі;

- зменшення номінальної вартості акцій.

9) інші зміни в капіталі:

- списання невідшкодованих збитків;

- безкоштовно отримані активи;

10) разом змін в капіталі;

11) залишок на кінець року.

Складання приміток до бухгалтерської звітності.

Згідно з пунктом 2 статті 11"Загальні вимоги до фінансової звітності" Закону України "Про бухгалтерський облік", примітки до фінансової звітності входять до складу річної фінансової звітності для всіх підприємств, крім:

- бюджетних установ;

- представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності;

- суб'єктів малого підприємництва, визнаними такими відповідно до чинного законодавства.

Це означає, що користувачі фінансової звітності, а саме: акціонери, власники та керівники підприємств, а також державні органи отримають розгорнуті (повні, зрозумілі і доступні) дані, що стосуються діяльності підприємства, тільки один раз на рік і не раніше ніж через місяць після закінчення року.

Як форма звітності примітки до фінансових звітів (приведені у додатку), згідно з П(С)БО 1, являють собою:

1. Сукупність показників та роз'яснень, що забезпечують деталізацію й обґрунтованість статей фінансових звітів, тобто інформацію, що містить додатковий аналіз звітності, необхідної для забезпечення її зрозумілості. При цьому йдеться про оцінку та розкриття статей форм фінансової звітності форми 1 "Баланс", форми 2 "Звіт про фінансові результати", форми 3 "Звіт про рух коштів", форми 4 "Звіт про власний капітал".

2. Іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами), тобто інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою згідно з відповідними положеннями (стандартами). При цьому йдеться про спеціальні вимоги щодо висвітлення даних у примітках до фінансової звітності або про додаткові вимоги та додатковий перелік показників розкриття інформації, що міститься у кожному конкретному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку.

Примітки до фінансової звітності повинні розкривати додаткову інформацію про фінансову діяльність підприємства, оскільки саме за ними користувач фінансової звітності, який не має спеціальної освіти та підготовки, зможе зробити висновок про фінансово-господарську діяльність підприємства.

Оцінка та розкриття інформації про статті фінансової звітності мають важливе значення для кожного користувача звітності, оскільки лише завдяки докладному розкриттю змісту кожної статті балансу уможливлюється ув'язка показників форм звітності, перевірка правильності складання фінансової звітності та перевірка правильності рішень, прийнятих керівництвом підприємства. Тільки завдяки приміткам кожний конкретний користувач дістає можливість розібратися у діяльності підприємства, навіть не маючи спеціальної освіти і знань. Саме наявність подібних приміток є основним фактором, що визначає прозорість, доступність та зрозумілість фінансової звітності.

5. Індивідуальне завдання

Для індивідуального завдання були використані рахунки 66,65,64 класу.

ЖУРНАЛ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПО ВАТ "РІВНЕНСЬКИЙ ЦУМ" ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2008 Р.

Зміст господарської операції

Сума

Дт

Кт

1. Облік розрахунків з оплати праці, податкі та загально обовязкових зборів до бюджету

1

Оплачено з р/р внески до ПФ (2%) утриманих із ЗП за лютий 2008 року

791,56

651

311

2

Оплачено з р/р внески до ПФ нарахованих на ЗП за лютий 2008 року (33,2%)

12174,78

651

311

3

Оплачено з р/р внески до ПФ нарахованих на ЗП за лютий 2008 року (4%) - інваліди

51,27

651

311

4

Оплачено з р/р соц. внески до фонду безробіття утриманих із ЗП (0,5%) за лютий 2008 року

164,42

653

311

5

Оплачено з р/р соц.внески до фонду безробіття нарахованих на ЗП (1,3%) за лютий 2008 року

487,07

653

311

6

Оплачено з р/р соц.внески до фонду СНВ нарахованих на ЗП(0,7%) за лютий 2008року

251,03

656

311

7

Оплачено з р/р податок з доходів найманих працівників утриманих із ЗП (15 %) за лютий 2008

5203,62

6411

311

8

Знято з р/р по чековій книжці готівку на видачу ЗП за лютий 2008 року

177,13

301

311

9

Виплачена ЗП згідно відомості за лютий 2008 року

177,13

661

301

10

Перераховано з р/р на карткові рахунки працівників ЗП за лютий 2008 року

32742,81

661

311

11

Перераховано банку за обслуговування карткових рахунків (0,75%) від суми ЗП за лютий 2008року згідно договору

196,31

8453

311

12

Нарахована ЗП співробітникам за березень 2008 року

35941,25

811

661

13

Нараховано лікарняні за рахунок фонду соц..страхування

2325,58

652

661

14

Нараховано інші додаткові блага працівникам по оплаті праці (сторно)

-2086,14

816

661

15

Нарахована сума за послуги телефоном, як матеріальне благо для працівників підприємства

1043,07

8442

661

16

Знято з витрат оплату за послуги телефоном на особисті потреби працівників підприємства(сторно)

-1043,07

8442

6314

17

Закрита кредиторська заборгованість за телефоні послуги за рахунок ЗП працівників

1043,07

661

6314

18

Утримано з нарахованої ЗП податок з доходів фізичних осіб (15 %)

5166,03

661

6411

19

Утримано з ЗП соц.внески до ПФ

(Субконто пенсійний з працівників2 %)

786.59

661

651

20

Утримано із ЗП до фонду ФССЗТВП

(Субконто соц.страхування співробітника 0,5 % (ЗП менше за прожитковий мінімум))

25,81

661

652

21

Утримано із ЗП до фонду ФССЗТВП

(Субконто Соц.страхування співробітника 1% (ЗП більша за прожитковий мінімум))

316,19

661

652

22

Утримано із ЗП соц.внески до фонду безробіття

(Субконто безробіття співробітника

0,5 %)

160,29

661

653

23

Нарахована сума внесків до ПФ на ЗП

(Субконто пенсійний з підприємства 33,2 %)

12607,37

821

651

24

Нарахована сума внесків до ПФ на ЗП

(Субконто пенсійний з підприємства

4 % (інваліди))

53,44

821

651

25

Нарахована сума внесків до ПФ на закупівлю ін.валюти за комерційним курсом для погашення валютного кредиту (0,5 %)

630,78

8415

651

26

Корегування внесків із ЗП працівників

за рахунок округлення

(Субконто ЗП) (сторно)

-0,39

949

651

27

Нарахована сума соц.внесків до ФССЗТВП на ЗП

(Субконто соц.страхування з підпримства1,5 %)

551,46

822

652

28

Відкориговано суму соц.внесків ФССЗТВП із ЗП за рахунок округлення суми (сторно)

-1,57

949

652

29

Нарахова сума соц.внесків до фонду безробіття на ЗП

(Субконто безробіття з підприємства 1,3 %)

477,92

823

653

30

Відкоригована сума соц.внесків на безробіття із ЗП за рахунок округлення суми (сторно)

-1,53

949

653

31

Нарахована сума соц..внесків до СНВ на ЗП

(Субконто соц.страх від СНВ 0,7 %)

246,32

822

656

32

Відкориговано суми соц.внесків до фонду СНВ за рахунок округлення суми (сторно)

-1,53

949

656

33

Сплачено до бюджету комунальний податок

57,80

6412

311

34

Нараховано комунальний податок за березень 2008р.

59,50

8418

6412

35

Нараховано податок на прибуток за 1 кв.2008р.

60997,00

981

6416

36

Отримано з каси підприємства готівку для господарських потреб

57,50

3721

301

37

Сплачено за посвідчення копій Статуту підприємства приватному нотаріусу

50,00

84993

3721

38

Сплачено податок з доходу приватного нотаріуса

7,50

6419

3721

39

Нараховано транспортний збір за 2008р.

50,00

8414

6421

40

Нараховано до бюджету збір за забруднення навколишнього середовища за 1кв.2008р.

15,16

8422

6422

41

Нараховано до бюджету збір за спеціальне використання природніх ресурсів (використання води)

384,67

8419

6423

42

Сплачено до бюджету податок на землю за лютий 2008р.

5693,03

6424

311

43

Нараховано податок на землю за березень 2008р.

5693,03

8412

6424

44

Сплачено до бюджету сума ПДВ за лютий 2008р.

46644,00

6415

311

45

Віднесено до суми податкових зобов"язань суми ПДВ з доходів від реалізації робіт і послуг

636,44

7031

643

46

Віднесено до суми податкових зобов"язаннь суми ПДВ з доходу від операційної оренди

72569,56

7131

643

47

Віднесено до податкових зобов"язань суму ПДВ зі списання кредиторської заборгованості за рахунок прибутку

366,66

853

643

48

Відображено податкові зобов'язання

з гідно наданих послуг та операційної оренди за березень 2008р.

73897,64

643

6415

49

Відображено суму податкових зобов'язань з попередньої оплати по наданню послуг

52,44

7031

6415

50

Відображено суму податкових зобов'язань з попередньої оплати операційної оренди

839,69

7131

6415

51

Відображено суму податкового кредиту з реалізації необоротних активів

1003,91

742

6415

52

Віднесено до податкового кредиту суму з придбання ТМЦ, ОЗ, послуг

19888,98

6441

6316,

6312,

6314

53

Відображено суму податкового кредиту згідно чеків по авансових звітах за березень 2008р.

268,17

6415

3721

54

Віднесені суми податкового кредиту, на які неотримано вчасно податкових накладних

24726,66

6442

6441

55

Відображено суму податкового кредиту згідно податкових накладних за березень 2008р.

19592,12

6415

6442


 
 

Цікаве

Загрузка...