WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

У першому розділі пасиву наводяться дані про статутний, пайовий, додатковий вкладений, інший додатковий, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений та вилучений капітал.

У другому розділі пасиву відображається забезпечення виплат персоналу, інше забезпечення та цільове фінансування.

Третій розділ пасиву відображає довгострокові кредити банків, інші довгострокові зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання та інші довгострокові зобов'язання.

Четвертий розділ пасиву містить дані про короткострокові кредити банків, поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, видані векселі, кредиторську заборгованість за товари, роботи й послуги, поточні зобов'язання за розрахунками (з одержаних авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, з внутрішніх розрахунків, інші поточні зобов'язання).

П'ятий розділ пасиву відображає доходи майбутніх періодів.

Кожний з розділів балансу завершається проміжним підсумком по розділу, сума яких дає відповідно загальний підсумок активу чи пасиву балансу.

Практично майже усі дані, які знаходять своє відображення у балансі, беруться з даних синтетичних (й аналітичних) рахунків бухгалтерського обліку, крім результативних рахунків, що визначають прибуток чи збиток діяльності підприємства, який розраховується і наводиться у формі № 2, а вже потім переноситься у перший розділ пасиву балансу.

Таблиця 4.1.

Техніка заповнення показників балансу за даними обліку

СТАТТЯ

Код рядка

Підстава для заповнення

Зміст статей Балансу

за П(С)БО 2

Зміст статей Балансу за Планом рахунків

АКТИВ

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

Вартість незавершеного будівництва (включаючи устаткування для монтажу)

СД 15+част. СД 163+част. СД 631

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Залишкова вартість

030

Вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними П(С)БО. При цьому наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зношення основних засобів та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зношення на дату балансу

Ряд.031–ряд. 032

Первісна вартість

031

СД 10 + СД 11

Знос

032

(СК131+ СК132)

ДОВГОСТРОКОВІ БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ

- справедлива (залишкова) вартість

035

Залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю ДБА і сумою їх зношення на дату балансу

- первісна вартість

036

Справедлива (первісна, переоцінена) вартість ДБА

СД161-166

- накопичена амортизація

037

Сума зношення ДБА

(СК134)

Інші необоротні активи

070

Суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Необоротні активи"

СД 18

Усього за розділом I

080

Ряд.010+ряд020+ряд.030+ряд040+ряд.045+ряд050+ряд.060+ряд.070

II. Оборотні активи

ЗАПАСИ

Виробничі запаси

100

Вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу

СД20+СД22+ СД25

Незавершене будівництво

120

У статті "Незавершене будівництво" показуються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги) і валова заборгованість замовників за будівельними контрактами

СД 23

Готова продукція

130

Запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам

СД 26 + СД 27

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ

Чиста реалізаційна вартість

160

Заборгованості, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів

Ряд.161–ряд.162

Первісна вартість

161

Заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги

СД 36 (за мінусом сальдо на рах.361 у частині, що припадає на капітальні аванси)

Резерв сумнівних боргів

162

Нарахована сума резерву сумнівних боргів

(СК 38)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

Дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету

СД641+СД644+ СД 6421

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів

СД372+СД374+

СД375+СД376+

СД 377+СД 63+

СД 65 + СД 66+

СД 685

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

У національній валюті

230

Кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. Окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах.

СД 301 +

СД 311 +

СД 313 +

СД 333

В іноземній валюті

240

СД302+СД312+ СД313+СД333

Інші оборотні активи

250

Суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Оборотні активи". У цій статті наводиться, зокрема, сальдо субрахунків 331 "Грошові документи в національній валюті" і 643 "Податкові зобов'язання"

СД24+СД331+

СД332+СД643+СД644

Усього за розділом II

260

Ряд.100+ряд110+Ряд.120+ряд130+Ряд.140+ряд150+Ряд.160+ряд170+Ряд.180+ряд190+Ряд.200+ряд210+Ряд.220+ряд230+Ряд.240+ряд.250

III. Витрати майбутніх періодів

270

Витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів

СД 39

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс

280

Ряд.080+ряд260+ряд.270

ПАСИВ

I.Власний капітал

Статутний капітал

300

Зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства

СК 40

Пайовий капітал

310

Сума пайових внесків членів, що передбачена установчими документами

СК 41

Додатковий вкладений капітал

320

Акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість

СК 421+СК 422

Інший додатковий капітал

330

Сума дооцінки необоротних активів, безоплатно отриманих на підприємстві від інших юридичних або фізичних осіб

СК423+СК424+

СК 425

Резервний капітал

340

Сума резервів, створених, відповідно до установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку

СК 43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Сума нерозподіленого прибутку або сума непокритого збитку

СК441-СД422-СД443

Неоплачений капітал

360

Сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу

(СД 46)

Вилучений капітал

370

Господарські товариства відображають собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників

(СД 45)

Усього за розділом I

380

Ряд.300+ряд310+Ряд.320+ряд330+Ряд.340+ряд.350-Ряд.360 – ряд.370

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі, величина яких на дату складання балансу може бути визначено тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел

СК 471 + СК 472

Інші забезпечення

410

СК 473 + СК 474

Цільове фінансування

420

СК 48

Усього за розділом II

430

Ряд.400+ряд410+Ряд. 420

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Сума заборгованості підприємства банками за отриманими від них показниками, що не є поточними зобов'язаннями

СК 501 + СК502+

СК503+СК504

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки

СК505+СК506+

СК521+СК522-СК523

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах в наслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки

СК 54

Інші довгострокові зобов'язання

470

Сума довгострокових зобов'язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу "Довгострокові зобов'язання"

СК 51 + СК 53 + СК 55

Усього за розділом III

480

Ряд.440+ряд450+Ряд.460+ряд.470

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками

СК 60

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Сума довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу

СК 61

Векселі видані

520

Сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів

СК 62

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями)

СК 63

ПОТОЧНІ ЗОБОВЯЗАННЯ ЗА РОЗРАХУНКАМИ :

З одержаних авансів

540

Сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг)

СК 681

З бюджетом

550

Заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства

СК 641+ СК6421+

СК 643

З позабюджетних платежів

560

Заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством

СК 642

Зі страхування

570

Сума заборгованості за відрахуваннями до Пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників

СК 65

З оплати праці

580

Заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату

СК 66

З учасниками

590

Заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу

СК 67

Із внутрішніх розрахунків

600

Заборгованість підприємства пов'язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків

СК 682+СК683

Інші поточні зобов'язання

610

Суми зобов'язань, які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання". У цій статті наводиться, зокрема, сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" і сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами

СК684+СК685+СК644+СК372

Усього за розділом IV

620

ряд540+ряд550+ряд.560+ряд570+ряд.580+ряд590+ряд.600+ряд.610

V. Доходи майбутніх періодів

630

Доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів

СК 69

Баланс

640

Ряд.380+ряд430+ряд.480+ряд620+ряд.630


 
 

Цікаве

Загрузка...