WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

У цьому випадку рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" буде кореспондувати безпосередньо з дебетом рахунка 14 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі".

Записи щодо відображення в обліку інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, наведено в табл. 10.2.

Рахунок 73 "Інші фінансові доходи" використовується для відображення дивідендів, процентів та інших доходів, одержаних від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

Облік операцій, пов'язаних із отриманням інших фінансових доходів, і здійснення інших фінансових витрат наведено в табл. 10.3.

Наприкінці звітного періоду сальдо рахунків 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 95 "Фінансові витрати", 96 "Втрати від участі в капіталі" списуються на субрахунок 792 "Результат фінансових операцій", що дає змогу визначити результат від фінансової діяльності підприємства.

Записи щодо відображення в обліку інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі:

Таблиця 3.18.

Зміст господарських операцій

Д

К

-здійснено інвестиції в асоційовані або спільні підприємства

141

Рахунки обліку грошових коштів, оборотних, необоротних активів

-відображено інвестором прибуток, одержаний (належний) від участі в капіталі

141

72

-нараховані підприємством дивіденди від інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі

373

141

-відображено інвестором частини збитку в складі втрат від участі в капіталі (якщо результатом діяльності підприємства, інвестиції в яке обліковуються за методом обліку участі в капіталі, є збиток)

96

141

-віднесено доходи від участі в капіталі, отримані за звітний рік, до складу фінансового результату від фінансових операцій

72

792

-списано втрати від участі в капіталі, одержані за рік, для визначення фінансового результату від фінансових операцій

792

96

Облік операцій, пов'язаних з отриманням інших фінансових доходів і здійсненням інших фінансових витрат:

Таблиця 3.19.

Зміст господарських операцій

Д

К

-нараховану суму дивідендів, процентів, роялті, що підлягають отриманню

373

73

-у разі здійснення фінансових інвестицій у цінні папери, що передбачають нарахування (отримання) за ними процентів (крім інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі) щомісяця або не рідше як один раз на квартал сума процентів, яка припадає на даний місяць (квартал), відноситься до складу доходів звітного періоду

373

73

-витрати на фінансову оренду активів

95

685

-нараховані витрати, пов'язані із залученням позичкового капіталу

95

684

-відображено дисконт за операціями з векселями

95

34

-віднесено інші фінансові доходи, отримані за звітний рік, до складу фінансового результату від фінансових операцій

73

792

-списано фінансові витрати за рік для визначення фінансового результату від фінансових операцій

792

95

3.5.Облік витрат

Процес виробництва продукції (робіт, послуг) потребує здійснення певних витрат. Визначення витрат дається у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", а склад витрат у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу (за вийнятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Якщо хоча б одна з умов визначення активів не використовується, актив не визначається, а витрати з придбання цього активу списуються у поточному періоді на "Інші операційні витрати". Списані активи обліковуютя на позабалансовому рахунку 07 "Списані активи".

Із зменшенням активів виникають такі витрати:

 • списання матеріалів на виробництво продукції, для ремонту основних засобів, на адміністративні цілі;

 • нарахування амортизації;

 • списання основних засобів, нематеріальних активів, МШП, що стали непридатними ;

 • втрати від знецінення запасів;

 • нестачі запасів, (сировини, комплектуючих виробів, готової продукції, товарів);

 • нарахування резерву сумнівних боргів або списання дебіторської заборгованості, яка не може бути сплачена;

 • благодійні внески;

 • належні до сплати або сплачені штрафи, пені, неустойки.

Зобов'язання, як уже зазначалося, є заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій, погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, які втілюють економічні вигоди.

До витрат, що збільшують зобов'язання належать такі нарахування:

 • заробітна плата робітників підприємства, які перебувають з ним в трудових відносинах;

 • податків, зборів, обов'язкових платежів;

 • відрахування на обов'язкове і добровільне страхування;

 • орендної плати, комунальних послуг, витрат зв'язку, послуг з реклами;

 • послуг сторонніх організацій (юридичних, аудиторських, консультаційних, медичних).

До витрат, згідно з П(с)БО № 1 та П(с)БО № 3, належить також нестача запасів, списання запасів або необоротніх активів, які визнано активами, сплати штрафних санкцій, витрати на заохочення, соціальний і виробничий розвиток, нарахування податків, у тому числі податку на прибуток.

Для обліку витрат ВАТ Рівненський ЦУМ використовуються рахунки 8 і 9 класу.

З метою бухгалтерського обліку, аналізу та планування витрати підприємства об'єднуються в однорідні групи за різними ознаками. Загалом витрати групуються та обліковуються за видами, місцями виникнення та носіями витрат, виходячи з діяльності підприємства.

Рисунок 4. Класифікація витрат

Розрізняють такі види діяльності:

Операційна діяльність підприємства - це основна діяльність, яка пов'язана з виробництвом продукції (робіт, послуг), або реалізованої продукції (товарів, послуг), що є визначною метою створення підприємства та забезпечує основну частину його доходу.

Інвестиційна діяльність підприємства пов'язана з придбанням та реалізацією нематеріальних активів, фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність підприємства - це діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного і позичкового капіталу підприємства.

Надзвичйна діяльність підприємства - операції або події, які відрізняються від звичайних і не відбуваються часто або регулярно. Прикладами надзвичайної діяльності слід вважати стихійне лихо (землетрус, повінь, тощо).

Витрати, які пов'язані з основною операційною діяльністю, розрізняють за функціями - виробництво, управління, збут та інше.

Види витрат визначаються виходячи з економічного змісту , що міститься в кожному елеметі витрат. Види витрат є базою для формування калькуляційних статей витрат.

Усі витрати підприємства згідно з П(с)БО № 16 "Витрати", поділяються на виробничі, операційні та інші витрати діяльності.

Виробничі витрати – витрати на виготовлення продукції та загальновиробничі (накладні) витрати. Виробничі витрати поділяються на прямі та загальновиробничі (накладні) витрати.

За способом включення до собівартості продукції виробничі витрати поділяються на прямі і непрямі.

Прямі витрати безпосередньо пов'язані з виробництвом певного виду продукції (робіт, послуг), а тому до її собіартості вони включаються прямо на підставі відповідних документів.

Непрямі витрати, як правило, пов'язані з виробництвом кількох видів продукції, а тому вони прямо до собівартості тієї або іншої продукції не можуть бути віднесені. Вони включаються до собівартості окремих видів продукції. До них відносяться загальновиробничі витрати.

Виробничі витрати, згідно з інструкцією по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку затверджено наказом Міністерства Фінансів України від 30. 11. 1999 р. № 291, відображається в таких рахунках:


 
 

Цікаве

Загрузка...