WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

Дебет рахунка №46 "Неоплачений капітал" Кредит рахунка №40 "Статутний капітал". Зменшується заборгованість за акції (неоплаченого капіталу) внаслідок фактичного надходження внесків засновників та учасників акціонерного товариства, на які вони підписались. і фінансовому обліку ця операція відображається на кредиті рахунка 46 "Неоплачений капітал". Рахунки матеріальних цінностей, нематеріальних активів, грошових коштів (у національній або іноземній валюті) дебетуються.

Майно, передане в натуральній формі у власність підприємства в рахунок оплати акцій, оцінюється за домовленістю учасників. Підставою для відповідних записів у бухгалтерському обліку є документи, що засвідчують факт передачі об'єктів акціонерному товариству. Ці операції відображаються в обліку такими проводками.

В оплату передплати акцій надійшли активи (за відповідними сумами):

Дебет рахунка №10 "Основні засоби" Дебет рахунка №15 "Капітальні інвестиції" Дебет рахунка №12 "Нематеріальні активи" Дебет рахунка №20 "Виробничі запаси" Дебет рахунка № 30 "Каса" Дебет рахунка №31 "Рахунки в банках" Кредит рахунка №46 "Неоплачений капітал".

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – це сума прибутку, реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку.

Нерозподілений прибуток є складовою частиною власного капіталу. Це прибуток, що залишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування Резервного капіталу.

Розраховується сума нерозподіленого прибутку поточного року за такою методикою:

ПНПР = ПНМР + ЧППР – ДПР – В,

де ПНПР – прибуток нерозподілений поточного року; ПНМР – прибуток непрозподілений за попередній (минулий) рік; ЧППР – чистий прибуток поточного року; ДПР – дивіденди за поточний рік; В – внески на поповнення Резервного капіталу.

Сума непокритого збитку наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

Облік нерозподіленого прибутку або збитків, якщо вони не списані за рахунок інших джерел, ведуть на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". За кредитом відображають різницю між балансовим прибутком та його використаною протягом звітного року сумою. Якщо підприємство має за рік балансовий збиток, то за дебетом згаданого рахунку відображають суму збитку, перенесену з рахунку 79 "Фінансові результати". За кредитом відображають списання збитку в наступні роки. Тому схема обліку ґрунтується на бухгалтерських довідках, які є основою для записів операцій за вказаним рахунком.

На субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений" відображають наявність та рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 "Непокриті збитки" відображають непокриті збитки. Їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" відображають розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді.

БУХГАЛТЕРСЬКІ ВІДОБРАЖЕННЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ВАТ "РІВНЕНСЬКИЙ ЦУМ"

Таблиця 3.11.

Типові операції за рахунком 40 "Статутний капітал"

Зміст господарських операцій

Д

К

-анульовано акції підприємства

40

45

- зменшення статутного капіталу у випадках зміни часток засновників

40

46

- зменшено статутний капітал внаслідок зменшення номінальної вартості акцій

40

67

- частину пайового капіталу приєднано до статутного капіталу

41

40

- збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового капіталу

42

40

- збільшення статутного капіталу за рахунок резервного капіталу

43

40

- збільшено статутний капітал за рахунок нерозподіленого прибутку

44

40

- відображення внеску за вартістю, що вказана у засновницьких документах

52

40

- збільшено статутний капітал за рахунок обміну облігацій на акції

52

40

-спрямована сума дивідендів на збільшення статутного капіталу

67

40

Таблиця3.12.

Типові операції за рахунком 42 "Додатковий капітал"

Зміст господарських операцій

Д

К

- Уцінка раніше дооцінених основних засобів

42

10

- Уцінка інших необоротних матеріальних активів

42

11

- Уцінка нематеріальних активів

42

12

- Відображення індексації зносу основних засобів, інших необоротних матеріальних активів у зв'язку з їх до оцінкою

42

13

- Уцінка незавершеного будівництва

42

15

- Списано уцінку виробничих запасів

42

20

- Списано уцінку МШП

42

22

- Списано уцінку товарів

42

28

- Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового капіталу

42

40

- Зарахування додаткового капіталу до прибутку акціонерного товариства при його ліквідації і розподілі майна серед учасників

42

44

- Визначення доходу за безплатно отриманими основними засобами після їхньої повної амортизації

42

74

- Індексація (дооцінка) основних засобів

10

42

- Дооцінка необоротних матеріальних активів

11

42

- дооцінка нематеріальних активів

12

42

- Списання зносу основних засобів, що були проіндексовані, при їх вибутті

13

42

- Дооцінка незавершеного будівництва

15

42

- Проведено дооцінку виробничих запасів

20

42

- Проведено дооцінку МШП або безплатне отримання

22

42

-Одержано безплатно товари

28

42

- Відображення емісійного доходу за акціями, отриманого готівкою

30

42

- Відображення емісійного доходу за акціями, отриманого на рахунок у банку

31

42

Таблиця 3.13.

Типові операції за рахунком 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

Зміст господарських операцій

Д

К

- збільшено статутний капітал за рахунок розподіленого прибутку

44

40

- списана сума розподіленого прибутку звітного року або збитків минулих років

44

44

- нараховано премії чи дисконт за викупленими облігаціями

44

52

- відрахування у Пенсійний фонд і фонд соціального страхування із суми розподіленого прибутку серед учасників-фізичних осіб

44

65

- нараховані дивіденди учасникам за рахунок прибутку

44

67

- списання збитків від фінансово-господарської діяльності

44

79

- зарахування додаткового капіталу до прибутку при ліквідації акціонерного товариства і розподіл майна серед учасників

42

44

- списання доходів від фінансово-господарської діяльності

79

44

Рахунки IV клас "Власний капітал та забезпечення зобов'язань":

На рахунку №41 "Пайовий капітал" обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між членами КСП, частину майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства.

Рахунок №42 "Додатковий капітал" призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки активів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.


 
 

Цікаве

Загрузка...