WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

3.2.1. Облік забезпечень

Забезпечення виступають спеціальним джерелом покриття майбутніх витрат. Вони створюються для відшкодування наступних витрат на:

— виплату відпусток працівникам;

— додаткове пенсійне забезпечення;

— виконання гарантійних зобов'язань;

— реструктуризацію;

— виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо.

Забезпечення створюються в разі виникнення зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів.

Величина зобов'язання визначається розрахунковим методом за визначеною розрахунковою ставкою для відшкодування відповідних зобов'язань.

Синтетичний облік забезпечення майбутніх витрат і платежів на ВАТ Рівненський ЦУМ ведеться на пасивному рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", який має субрахунки:

471 "Забезпечення виплат відпусток"

472 "Додаткове пенсійне забезпечення"

473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань"

474 "Забезпечення інших витрат і платежів".

Найбільш розповсюдженим на практиці є резерв на оплату відпусток працюючим. Він забезпечує наявність джерела виплат відпускних сум та рівномірне включення їх до собівартості продукції, що особливо необхідно в сезонних галузях та на підприємствах з тривалим циклом виробництва.

Резерв на оплату відпусток працюючим створюється у процентах до нарахованої зарплати і залежить від тривалості відпускного періоду. Суми нарахованого резерву відображаються на рахунках:

Д-т 23 "Виробництво"

Д-т 91 "Загальновиробничі витрати"

Д-т 92 "Адміністративні витрати"

Д-т 93 "Витрати на збут"

та інші рахунки, на які була віднесена нарахована зарплата

К-т 471 "Забезпечення виплат відпусток".

У даному разі заробітна плата, нарахована за час відпусток, списується за рахунок резерву і відображається на рахунках:

Д-т 471 Забезпечення виплат відпусток"

К-т "Розрахунки за заробітною платою".

На дебет рахунка 471 "Забезпечення виплат відпусток" відносяться і всі відрахування до соціальних фондів.

Кредитове сальдо за рахунком 471 "Забезпечення виплат відпусток" означає суму створеного забезпечення, що не використано для нарахування відпускних сум до кінця року.

По закінченні року здійснюється уточнення невикористаного забезпечення. При цьому розраховується фактична заборгованість підприємства перед працюючими за невикористану відпустку і сальдо за рахунком 471 "Забезпечення виплат відпусток" корегується до рівня фактичної заборгованості шляхом донарахування або сторнування. Таким чином, сальдо зазначеному рахунку відображається в балансі сумою фактичної заборгованості за невикористану відпустку станом на початок року.

На рахунку 472 "Додаткове пенсійне забезпечення" обліковуються суми забезпечення на оплату додаткових виплат коштів для реалізації програми соціального забезпечення.

Резерв на гарантійне забезпечення, що обліковується на рахунку "Забезпечення гарантійних зобов'язань", створюється на виробничих підприємствах, які реалізують продукцію з гарантією.

Величина забезпечення визначається розрахунковим методом і відображається на рахунках:

Д-т 93 "Витрати на збут"

К-т 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань".

На дебет рахунка 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" відносяться фактичні затрати на ремонт готової продукції, реалізованої з гарантією.

Можуть створюватися резерви для забезпечення затрат з реструктуризації, виконанні зобов'язань щодо обтяжливих контрактів та деяких інших витрат. Ці резерви обліковуються на рахунку 474 "Забезпечення інших витрат і платежів".

Створені забезпечення шляхом включення їх до затрат, використовуються лише для відшкодування тих затрат, для покриття яких воно було створено.

Аналітичний облік забезпечення майбутніх витрат і платежів організується за їх видами, направленнями формування і використання.

3.2.2Облік довгострокових зобов'язань

Довгострокові зобов'язанпя - зобов'язання інші, ніж поточні.

Відстрочені податкові зобов'язання — тимчасова різниця у сумі податку, яка виникає внаслідок невідповідності суми прибутку за даними бухгалтерського обліку і прибутку, що підлягає оподаткуванню.

Класифікація:

довгострокові кредити банків; інші довгострокові фінансові зобов'язання; відстрочені податкові зобов'язання; інші довгострокові зобов'язання.

Документування господарських операцій

При виникненні заборгованості:

  • виписки банку, платіжні доручення, накладні, розрахунки та довідки бухгалтерії, векселі тощо.

При погашенні заборгованості

  • платіжне доручення, акредитив, інкасо, ВКО та інші платіжні документи

Синтетичний облік

Рахунок 50 "Довгострокові позики" з відповідними субрахунками

Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані" з відповідними субрахунками

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" з відповідними субрахунками

Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання"

Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання"

Відповідно: за позикодавцями в розрізі кожної позики окремо та строками погашення позик; за кожним виданим векселем; за видами та термінами погашення облігацій; за кожним орендодавцем та об'єктом орендованих необоротних активів; за видами активів або зобов'язань, між оцінками яких для відображення в балансі та цілей оподаткування виникла різниці; за кожним кредитором та видам залучених коштів.

Відображення в облікових регістрах та звітності:

  • в облікових регістрах

Журнал 2, Журнал 3, Відомість 3.4

  • фінансовій звітності

Баланс (ф. № 1), Звіт про фінансові результати (ф. № 2), Звіт про р грошових коштів (ф. № 3), Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5).

Облік розрахунків за довгостроковими кредитами банків та іншими залученими позиковими коштами у Інших осіб, які не є поточними зобов'язаннями, на ВАТ "Рівненський ЦУМ" ведеться на рахунку 50 "Довгострокові позики".

Таблиця 3.5.

БУХГАЛТЕРСЬКІ ВІДОБРАЖЕННЯ ОБЛІКУ

ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ КАПІТАЛУ НА ВАТ "РІВНЕНСЬКИЙ ЦУМ"

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

І

Отримано довгострокову позику:

- в національній валюті

- в іноземній валюті

311

50

312

50

2

Здійснено поточні фінансові інвестиції за рахунок довгострокових позик

35

50

3

Відображ факт. вартість акцій власної емісії, викуплених у його учасників за рахунок довгострокової позики

45

50

4

Погашено за рахунок довгострокових позик:

- довгострокові векселі видані

51

50

довгострокові зобов'язання за облігаціями

52

5

Переведено короткострокові позики у розряд довгострокових у зв'язку з зміною умов кред-ння

60

50

6

Відображено зміну теперішньої вартості кредиту

952

50

7

Відображено негативну курсову різницю по довгостро-ковому кредиту в іноземній валюті

974

50

8

Відображено частину довгострокової позики у складі поточної заборго-ваності за овгостр. зобов'язаннями

50

61

9

Відображено позитивну курсову різницю по довгостроковому кредиту в іноземній валюті

50

744

3.2.3. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання – зобов'язання, які будуть погашені впродовж операційного циклу підприємства або повинні бути погашенні впродовж дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

До поточних зобов'язань належать: короткострокові кредити банків; поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; короткострокові векселі видані; кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточна заборгованість за розрахунками (з отриманих авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, з внутрішніх розрахунків); інші поточні зобов'язання. Поточні зобов'язання відображають у Балансі за сумою погашення


 
 

Цікаве

Загрузка...