WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку на підприємстві ТОВ ""ВІРКО"" " - Курсова робота

"Організація обліку на підприємстві ТОВ ""ВІРКО"" " - Курсова робота

На рахунку №95 "Фінансові витрати" ведеться облік відсотків та інших витрат підприємства, пов'язаних з залученням позичкового капіталу. Цей рахунок на підприємстві має такі субрахунки:

- субрахунок №951 "Відсотки за кредит", де ведеться облік витрат, пов'язаних із нарахуванням та сплатою відсотків за користування кредитами банків;

- субрахунок №952 "Інші фінансові витрати", де ведеться облік витрат, пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів.

На рахунку №97 "Інші витрати" ведеться облік витрат, що виникають в процесі звичайної діяльності ( крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом та реалізацією основної продукції. Цей рахунок має такі субрахунки:

  • субрахунок №972 "Собівартість реалізованих необоротних активів", де відображається балансова (залишкова) вартість реалізованих необоротних активів ( на дату їх реалізації) та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією;

  • субрахунок №975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій", де відображається сума знецінення ( уцінка) необоротних активів;

  • субрахунок №976 "Списання необоротних активів", де відображається залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов'язані з їх ліквідацією;

На рахунку №98 "Податок на прибуток" ведеться облік податків на прибуток від звичайної та надзвичайної діяльності. Цей рахунок на даному підприємстві має такі субрахунки:

- субрахунок №981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності", на якому ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, що визначається від прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для цілей оподаткування);

- субрахунок №982 "Податок на прибуток від надзвичайних подій", на якому ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від надзвичайних подій.

На рахунку №99 "Надзвичайні витрати" ведеться облік витрат від стихійного лиха, від техногенних катастроф та аварій. Цей рахунок має такі субрахунки:

- субрахунок №991 "Втрати від стихійного лиха" ( повінь, землетрус, град тощо);

- субрахунок №992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій", що сталися на самому підприємстві чи на іншому підприємстві;

- субрахунок №993 "Інші надзвичайні витрати" ( від інших надзвичайних подій).

На кредиті рахунків №92-99 відображається списання визнаних витрат, одержаних від діяльності підприємства на зменшення фінансових результатів.

2.3 Облік розрахунків з оплати праці на ТОВ „ВІРКО"

Заробітна плата – це винагорода в грошовому виразі, яку згідно з трудовим договором власник виплачує робітнику за виконану роботу. Джерелом засобів оплати труда є засоби підприємства, отримані від господарської діяльності. Основними законодавчими актами, що використовуються при обліку заробітної плати є „Кодекс законів про працю" та Закон України „Про оплату праці" від 24.03.95.р. №108/95-ВР, П(С)БО 26 „Виплати працівникам". На ТОВ „ВІРКО" використовується погодинна форма оплати праці, тобто оплата залежить від відпрацьованого часу і тарифної ставки, що залежить від кваліфікації працівника. На підприємстві складається штатний розклад, де закріплюється посадовий та чисельний склад підприємства із зазначенням фонду заробітної платні.

Із заробітної плати працівників здійснюються наступні відрахування:

  • податок з прибутку – 15%;

  • внески до Пенсійного фонду – 2% ;

  • внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності – 0,5%;

  • внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – 0,6%;

Відображення в бухгалтерському обліку цього виду утримань подано у розрахунковій відомості по заробітній платні.

Понад заробітної плати можуть виплачуватися доплати та премії. Доплати виплачуються за сумісництвом (поєднання професій або виконання обов'язків відсутнього працівника), а також понаднормові. Премії відносяться до виплат стимулюючого характеру як винагорода за високоякісну роботу. Розмір премій ненормований.

Для узагальнення інформації про розрахунки з працівниками використовується пасивний рахунок №66 „Розрахунки з оплати праці", який має два субрахунки:

№ 661 „Розрахунки із заробітної плати"

№ 662 „Розрахунки за депонентами"

Облік робочого часу здійснюється за допомогою табелю обліку використання робочого часу. У табелі зазначається кількість відпрацьованих годин кожним працівником, неявки на роботу. Складається табель в одному примірнику, записи в ньому веде головний бухгалтер. Табель ведеться на одному бланку, його форма спрощена з урахуванням умов роботи ТОВ „ВІРКО". При прийманні на роботу кожному працівнику привласнюється табельний номер, який використовується в подальшому в усіх документах для обліку робочого часу, розрахунків з оплати праці. Якщо працівник звільнився, його табельний номер не привласнюють іншому робітнику, він повинен лишитися вільним не менш трьох років. Аналітичний облік розрахунків з працівниками ведеться за кожним працівником, видами виплат та утримань. Суми всіх нарахувань заробітної плати по кожному аналітичному рахунку дорівнює кредитовому обороту синтетичного рахунку № 66 за звітний місяць. Суми всіх утримань по дебетовому обороту. Усі виплати, пов'язані з оплатою праці виконує касир за платіжною відомістю. По закінчені встановленого строку виплат касир в платіжній відомості навпроти прізвищ осіб, якій не здійснена виплата ставить штамп, або робить надпис „депоновано", складає реєстр депонованих сум, в кінці відомості вказує фактично виплачену суму та не одержану суму виплат, що належить депонуванню, звіряє ці суми із загальною сумою за платіжною відомістю та засвідчує її своїм підписом, виписує видатковий касовий ордер на фактично видану суму за відомістю, а також оформляє „Картку депонента за платіжною відомістю" (КО-6).

2.4. Облік формування фінансового результату від реалізації продукції на ТОВ „ВІРКО"

Загальний принцип визначення фінансового результату діяльності підприємства: необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток (збиток), який формується протягом року. Поняття фінансовий результат діяльності трактується в П(С)БО № 3 „Звіт про фінансові результати". Фінансовий результат від реалізації товарів на ТОВ „ВІРКО" визначається так:

Різниця валового доходу (виручки) за звітний період від реалізації товарів та послуг і обов'язкових відрахувань з доходу (ПДВ, рентні платежі та ін.) дає чистий дохід (виручку) від реалізації товарів;

Різниця чистого доходу від реалізації товарів і собівартістю товарів дає валовий прибуток (збиток);

Скоригувавши валовий прибуток (збиток) на величину інших операційних доходів. Адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат, отримаємо прибуток (збиток) від операційної діяльності, що і є фінансовим результатом від реалізації товарів.

Для отримання показника прибутку (збитку) від операційної діяльності Планом рахунків передбачено субрахунок 791 „Результат основної діяльності". У кінці звітного періоду рахунки 702 „Доходи від реалізації товарів", 902 „Собівартість реалізованих товарів", 92 „Адміністративні витрати", 93 „Витрати на збут" списуються на рахунок 791. Згідно наказу про облікову політику рахунок 79 щоквартально закривається на рахунок 44 „Нерозподілений прибуток" (непокриті збитки).

Фінансовий результат, який призводить до збільшення власного капіталу, керівництво ТОВ „ВІРКО" вважає доцільним залишити на балансі підприємства нерозподіленим. Порядок використання отриманого прибутку визначає власник підприємства – директор ТОВ „ВІРКО". Прибуток можливо використовувати на оновлення основних засобів, погашення довгострокових кредитів банків, матеріальне стимулювання робітників.

Первинними документами з обліку доходів від реалізації є довідки, розрахунки бухгалтерії, рахунки-фактури, договори купівлі-продажу, товарно-транспортні накладні. Всі господарські операції на основі первинних документів відображаються в регістрах бухгалтерського обліку (відомостях, справках, аркушах-розшифровках, журналах) з подальшим переносом їх даних в Головну книгу. Головна книга – це оборотна відомість за рахунками бухгалтерського обліку, за якими відображається всі господарські операції протягом звітного періоду.


 
 

Цікаве

Загрузка...