WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку на підприємстві ТОВ ""ВІРКО"" " - Курсова робота

"Організація обліку на підприємстві ТОВ ""ВІРКО"" " - Курсова робота

 • субрахунок №123 "Права на знаки для товарів і послуг", де відображаються права даного підприємства на товарні знаки і на фірмову назву;

 • субрахунок №124 "Права на об'єкти промислової власності", де відображаються права підприємства на корисні моделі, на ноу-хау.

Облік нематеріальних активів на даному підприємстві ведеться згідно з Положенням ( стандартом) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" №242 від 18.10.99р.

Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в Балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його вартість може бути достовірно визначена.

Придбані ( створені) нематеріальні активи зараховуються на Баланс підприємства за первісною вартістю.

Амортизація нематеріального активу на ТОВ "ВІРКО" нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

По всіх нематеріальних активах перевіряється наявність розпорядчих документів керівника підприємства щодо затвердження термінів їх корисного використання і норми зносу даних об'єктів.

Таким чином, всі господарські операції на ТОВ "ВІРКО", пов'язані з обліком руху та наявності необоротних активів оформлюються документально в первинних документах, а також в регістрах аналогічного та синтетичного обліку.

2.2 Облік витрат на виробництво

На ТОВ „ВІРКО" до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

 • прямі матеріальні витрати;

 • прямі витрати на оплату праці;

 • інші прямі витрати;

 • загально виробничі витрати.

До складу прямих матеріальних витрат включаються вартості:

 • сировина та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції;

 • купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів;

 • допоміжний та інший матеріали, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема:

 • відрахування на соціальні заходи;

 • плата за оренду земельних майнових паїв;

 • амортизація, втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу вартість, та витрат на виправлення такого технічного неминучого браку.

На ТОВ „ВІРКО" для обліку використовуються такі види витрат:

 • собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

 • витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу;

 • витрати на маркетинг;

 • визнані штрафи та пені;

 • витрати на дослідження та розробки;

 • витрати на відсотки;

 • зарплата, податки, збори, відрахування на обов'язкове соціальне страхування;

 • транспортні витрати, послуги сторонніх організацій;

 • амортизація основних засобів, нематеріальних активів;

 • витрати на ремонт, на охорону праці, на комунальні послуги; на вдосконалення технологій;

 • собівартість реалізованих необоротних активів та майна підприємства;

 • втрати і витрати, пов'язані з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, не очікується, що вони повторюватимуся періодично.

Калькуляція складається на підприємстві встановленим переліком статей витрат. Витрати, пов'язані з виробництвом продукції (робіт, послуг) групуються за відповідними статтями калькуляції.

2.3 Виробнича собівартість продукції

 1. Сировина і матеріали.

 2. Комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій.

 3. Паливо і енергія на технологічні цілі.

 4. Зворотні відходи.

 5. Основна заробітна плата.

 6. Додаткова заробітна плата.

 7. Відрахування на соціальне страхування.

 8. Витрати на утримання та експлуатацію.

 9. Загально виробничі витрати.

 10. Витрати від браку.

 11. Інші виробничі витрати.

 12. Попутна продукція (вираховується).

На ТОВ „ВІРКО" складають планові калькуляції на основі прогресивних норм витрачення засобів виробництва та робочого часу й використовують як вихідні дані при встановленні цін; а також звітні, які складаються за даними бухгалтерського обліку, відображають фактичні витрати (потрібні для контролю за виконанням управлінських рішень собівартості продукції та для виявлення резервів подальшого зменшення витрат).

На ТОВ „ВІРКО" використовуються рахунки класу 9 „Витрати діяльності" для узагальнення про витрати операційної, фінансової діяльності та витрати на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків.

На даному підприємстві ведеться облік по рахунку №90 „Собівартість реалізації", який призначений для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції. Товарів, виконаних робіт.

До рахунку №90 „Собівартість реалізації" відкриваються такі субрахунки:

 • субрахунок №901 „Собівартість реалізованої готової продукції";

 • субрахунок №903 „Собівартість реалізованих робіт, послуг".

На ТОВ „ВІРКО" ведеться також облік по рахункам:

№91 „Загальні виробничі витрати"

№92 „Адміністративні витрати"

№93 „Витрати на збут"

№94 „Інші витрати операційної діяльності"

№95 „Фінансові витрати"

№97 „Інші витрати"

№98 „Податки на прибуток"

№99 „Надзвичайні витрати"

На рахунку № „Загально виробничі витрати" ведеться облік виробничих накладних витрат на організацію виробництва та управління цехами, бригадами та іншими підрозділами основного та допоміжного виробництва, а також на управління та експлуатацію машин і устаткування.

До складу загально виробничих витрат на підприємстві входять:

 • витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи та медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; аитрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);

 • амортизація основних засобів загально виробничого призначення;

 • амортизація нематеріальних активів загально виробничого призначення;

 • витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів загально виробничого призначення;

 • витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень;

 • витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загально виробничого персоналу, відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників і апарату управління виробництвом, витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції);

 • витрати на охорону праці, техніку безпеки;

 • інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на складі; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; сплата простоїв тощо).

На рахунку №92 „Адміністративні витрати" ведеться облік витрат, спрямованих на обслуговування та управління підприємством, а саме:

 • загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів тощо);

 • витрати на службові відрядження та утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

 • винагороди за професійні послуги;

 • витрати на зв'язок (поштові, телефоні, факс тощо).

На рахунку № 93 „Витрати на збут" ведеться облік витрат обігу, а саме:

 • оплата праці та комісійні винагороди робітникам підрозділів, що забезпечують збут;

 • витрати на рекламу та дослідження ринку;

 • витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції;

 • витрати на транспортування готової продукції;

 • інші витрати пов'язані зі збутом продукції.

Аналітичний облік витрат на збут ведеться у відомості №15

На рахунку №94 "Інші витрати операційної діяльності" ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках №90 "Собівартість реалізації", №91 "Загально виробничі витрати", №92 "Адміністративні витрати". На даному підприємстві рахунок №94 "Інші витрати операційної діяльності" має такі субрахунки:

 • субрахунок №943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" (сировини, матеріалів, відходів тощо);

 • субрахунок №944 "Сумнівні та безнадійні борги", де узагальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість за реалізовану готову продукцію, що визнана безнадійною та утворення якої не пов'язане з реалізацією продукції;

 • субрахунок №947 "Нестачі і втрати від псування цінностей", де узагальнюється інформація про виявлені в процесі заготовлення, переробки, збереження та реалізації з одночасним зарахуванням балансової вартості на позабалансовий рахунок №07 "Списані активи", якщо винних у нестачі не встановлено;

 • субрахунок №948 "Визнані штрафи, пені, неустойки", де узагальнюється інформація про невиконання підприємством чинного законодавства та умов договорів.


 
 

Цікаве

Загрузка...