WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку на підприємствах малого бізнесу - Курсова робота

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу - Курсова робота

Завдання 1.3

1). Скласти журнал реєстрації господарських операцій, записавши до нього суми на підставі даних завдання 1 та 2, визначити кореспондуючі рахунки.

2). Рознести операції з журналу операцій в Книгу обліку господарських операцій.

3). Підрахувати суми оборотів по дебету і кредиту рахунків, визначити залишки на кінець звітного періоду.

Журнал реєстрації господарських операцій

№п/п

Зміст операції

Сума

Коресп. рах.

Дебет

Кредит

1

Отриманий товар від ТОВ „Зміна"

9200

20

631

Крім того ПДВ

1840

641

63

2

Нарахована ЗП

7440

20

66

3

Нараховано:

- до Пенсійного фонду

2470,08

20

651

- на соціальне страхування

111,6

20

652

- в фонд сприяння зайнятості

96,72

20

653

4

Утримано із ЗП

- податок з фізичних осіб

1027,17

661

643

- до Пенсійного фонду

80,64

661

651

- соцстраху

74,40

661

652

- в фонд сприяння зайнятості

37,2

661

653

5

Перераховано з поточного рахунку борг поточного місяця:

- до Пенсійного фонду

80,64

651

311

-на соціальне страхування

74,40

652

311

- до фонду сприяння зайнятості

37,2

653

311

- податок з фізичних осіб

1027,17

643

311

6

Отримано з поточного рахунку на виплату ЗП минулого місяця

6220,68

301

311

7

Видана з каси ЗП

6220,68

661

301

8

Відвантажений товар покупцю (зПДВ)

16500

361

28

9

Відображена сума ПДВ

2750

641

28

10

Списана собівартість товару

13750

20

80

11

Зараховано від покупця борг минулого місяця

-

301

36

12

Перераховано з поточного рахунка ТОВ „Зміна" за товар (зПДВ)

9200

36

311

13

Отримана на поточний рахунок від покупця оплата за реалізований товар

16500

311

36

14

Списуються на фінансові результати витрати звітного періоду

22400

79

840

15

Списуються на фінансові результати доходи звітного періоду

25700

701

79

16

Визначається фінансовий результат

3300

79

701

Розділ 2. Відображення господарських операцій за спрощеною формою бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна підприємства

Спрощена форма бухгалтерського обліку застосовується малими підприємствами у разі, якщо не виконуються умови для застосування простої форми бухгалтерського обліку або на власний вибір суб'єкта господарювання.

Вона передбачає узагальнення інформації про господарські операції в таких регістрах бухгалтерського обліку:

Регістр бухгал- терського обліку

Розділ регістру

Рахунок спрощеного Плану рахунків

Відображувана інформація

(господарська операція)

Відомість 1-м

Розділ 1. Облік готівки та грошових документів

30 „Каса"

Облік і узагальнення інформації про грошову готівку і грошові документи

Розділ ІІ(зворотний бік). Облік грошових коштів та їх еквівалентів

31 „Рахунки в банках"

Облік і узагальнення інформації про грошові кошти на рахунках у банках, еквіваленти грошових коштів і грошові кошти в дорозі

Відомість 2-м „Облік запасів"

Немає

20 „Виробничі запаси"

Облік і узагальнення інформації про сировину і матеріали, куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тару і тарні матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення, інші матеріали, тварини на вирощуванні і відгодівлі, малоцінні та швидкозношувані предмети і транспортно-заготівельні витрати

26 „Готова продукція"

Облік і узагальнення інформації про готову продукцію, товари, транспортно-заготівельні витрати і торгову націнку

Відомість 3-м

Розділ 1. Облік розрахунків за дебіторами та кредиторами, за податками та платежами, облік довгострокових зобов'язань і доходів майбутніх періодів

37„Розрахунки з різними дебіторами"

Облік і узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками, із підзвітними особами, з іншими дебіторами, про короткострокові векселі одержані, про резерв сумнівних боргів

55"Інші довгострокові зобов'язання"

Облік і узагальнення інформації про довгострокові позики, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов'язання за облігаціями, довгострокові зобов'язання з оренди та інші довгострокові зобов'язання

64"Розрахунки за податками та платежами"

Облік і узагальнення інформації про розрахунки з податками, обов'язковими платежами, про податкові зобов'язання, податковий кредит, розрахунки за пенсійним забезпеченням, соціальним страхуванням на випадок безробіття, індивідуальним страхуванням і страхуванням майна

68"Розрахунки за іншими операціями"

Облік і узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками та підрядниками, з учасниками про короткострокові позики, короткострокові векселі видані, поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями та розрахунки за іншими операціями

69"Доходи майбутніх періодів"

Облік і узагальнення інформації про доходи майбутніх періодів

Розділ ІІ (зворотний бік). Облік розрахунків з оплати праці

66"Розрахунки з оплати праці"

Облік і узагальнення інформації про розрахунки з оплати праці

Відомість 4-м

Розділ 1. Облік необоротних активів і зносу

10"Основні засоби"

Облік і узагальнення інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи

13"Знос необоротних активів"

Облік і узагальнення інформації про знос основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів

Розділ ІІ (зворотний бік). Облік капітальних фінансових інвестицій та інших необоротних активів

14"Довгострокові фінансові інвестиції"

Облік і узагальнення інформації про довгострокові фінансові інвестиції

15"Капітальні інвестиції"

Облік і узагальнення інформації про капітальні інвестиції

18"Інші необоротні активи"

Облік і узагальнення інформації про довгострокову дебіторську заборгованість, інші необоротні активи

35"Поточні фінансові інвестиції"

Облік і узагальнення інформації про поточні фінансові інвестиції

Відомість 5-м

Розділ 1. Облік витрат

84"Витрати операційної діяльності"

Облік і узагальнення інформації про елементи витрат операційної діяльності: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизації, інші операційні витрати

85"Інші затрати"

Облік і узагальнення інформації про неопераційні витрати звичайної діяльності, податок на прибуток і надзвичайні витрати

Розділ ІІ. Облік витрат на виробництво

23"Виробництво"

Облік і узагальнення інформації про витрати на основне і допоміжне виробництва, виробничий брак

Розділ ІІІ. Облік доходів і фінансових результатів

44"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) "

Облік і узагальнення інформації про нерозподілені прибутки (непокриті збитки), про використання прибутку

70"Доходи"

Облік і узагальнення інформації про доходи від реалізації, інші операційні, інші звичайні і надзвичайні доходи, вирахування з доходу

79"Фінансові результати"

Облік і узагальнення інформації про фінансові результати

Розділ ІV. Облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів

39"Витрати майбутніх періодів"

Облік і узагальнення інформації про витрати майбутніх періодів

40"Власний капітал"

Облік і узагальнення інформації про статутний, пайовий, додатковий, резервний, неоплачений та вилучений капітал

47"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

Облік і узагальнення інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів, цільове фінансування і цільові надходження

Оборотно-сальдова відомість

немає

Усі рахунки спрощеного Плану рахунків

Узагальнення даних регістрів бухгалтерського обліку по кожному рахунку бухгалтерського обліку (по дебету і кредиту кожного рахунка окремо)


 
 

Цікаве

Загрузка...