WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

Така класифікація розкриває економічну природу різних видів дебіторської заборгованості та відповідає структурі бухгалтерського балансу.

Зазначимо, що під цю класифікацію не підпадає заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу [4, с.28].

В періодичних виданнях висловлюється думка, що заборгованість учасників товариства, не оплаченою в строк, є дебіторською дійсно, до одного року після заснування товариства у підприємства може виникнути заборгованість учасників перед підприємством. Окремі автори вважають, що на таків заборгованості поширюється дія загального строку позовної давності в три роки. Отже, така заборгованість є дебіторською.

Згідно з П(С)БО України така заборгованість відображається в пасиві балансу за від'ємним значенням, і, відповідно, не є дебіторською, а відображає суму, фактично не внесену до статутного капіталу. Така позиція прийнята майже у всьому світі. Тільки в Бельгії неоплачені суми оголошеного капіталу враховують в складі дебіторської заборгованості.

При вивченні економічної літератури з'ясовано, що існує широкий спектр видів дебіторської заборгованості.

Розглянувши роботи авторів з бухгалтерського обліку та дослідивши їх праці, ми можемо зробити висновок, що всі вони здійснюють класифікацію дебіторської заборгованості відповідно до П(С)БО 10, що і розглянуто у таблиці 1.4.

Таблиця 1.5. Класифікація дебіторської заборгованості згідно з навчальними посібниками та підручниками з бухгалтерського обліку

Автор

Ознака класифікації

За терміном погашення

За строками платежу

За способом виникнення

За погашенням

За видами суб'єктів

Короткострокова (поточна)

Довгострокова

Термін сплати не настав

Просторочена

Відстрочена

Товарна

Не товарна

Погашена

Непогашена

Заборгованість всередині країни

Заборгованість іноземних партнерів

Бутинець Ф.Ф

+

+

+

+

+

Велш Глен А., Шорт Деніел Г

+

+

+

+

-

Пушкар М.С.

+

-

+

+

-

Лишилешко О.В.

+

-

-

+

-

Сопко В.

+

+

+

-

+

Косміна Р.М.

+

-

+

-

-

Чебанова Н.В.

+

-

+

+

+

Як бачимо з даного дослідження багато авторів поділяють дебіторську заборгованість на довгострокову та короткострокову або поточну та непоточну. Але інши класифікаційні ознаки не співпадають. Одні виділяють дебіторську заборгованість за способами її погашення: забезпечена векселем чи незабезпечена. Також існують розбіжності у класифікації дебіторської заборгованості щодо способу виникнення, але у цьому питанні майже усі автори проводять класифікацію заборгованості.

Розроблені нами класифікації враховують рівень ліквідності статей, є більш корисною для користувачів фінансової звітності, надає більш повну інформацію про рівень дебіторської заборгованості і можливість перетворення фінансових зобов'язань на грошові активи. Запропоновано обов'язковий поділ на довгострокову і короткострокову, безнадійної – на затребувану і не затребувану; виділено ознаку класифікації – терміновість, що обумовлено значною часткою прострочених платежів у складі дебіторської заборгованості на підприємствах.

1.3 Історичний аспект розвитку та сучасний стан обліку дебіторської заборгованості

Виникнення та розвиток бухгалтерського обліку є складовою частиною історії людського суспільстава. Бухгалтерський облік в історичному аспекті – це пошук доцільних відповідей на облікові питання. Для того, щоб зрозуміти і збагнути всю сутність бухгалтерії, необхідно вивчити її історію. Тільки глибокі знання поступового розвитку обліку навчають заслужено цінувати його переваги та значення для господарського життя. За допомогою історії є можливість проникнути в економічне життя минулих століть. Господарські явища, правові відносини, рух цінностей, які належать підприємству, відображають за допомогою слів та цифр – бухгалтерських записів. Бухгалтерія, таким чином, є дзеркалом, яке відображає частину явищ культурного розвитку народів світу.

Значення історії обліку важливе для розуміння його сучасного стану і оцінки можливих напрямків розвитку. Історична еволюція бухгалтерського обліку розглядається для полегшення розуміння теперішнього і передбачення майбутнього [15, с. 7].

Розвиток кожної науки, її успіхи і невдачі залежать від того, які вчені її розвивають. В науці про бухгалтерський облік були люди які по силі розуму можуть посісти почесне місце серед таких вчених як Гелен, Декарт, Ньютон, Ломоносов, одним із них був італійський чернець Лука Пачолі (1445-1515) який трактував бухгалтерський облік як прикладну математичну дисципліну. У своїй праці „Трактат про рахунки і записи" Л. Пачолі виділив п'ять принципів бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік – це система економічних знань про діяльність суб'єктів господарювання, які узагальнюються у єдину зведену систему показників, у формі звітності, що використовуються у вивченні найважливіших сторін діяльності у сфері виробництва суспільно необхідного продукту.

Були часи коли науку про бухгалтерський облік ділили за класовими ознаками, незважаючи на те, що за висловлюванням С.В.Петлюри: „Нація – вища за класи, держава – вища за партії" [2, с.25].

З переходом України до ринкової економіки нормуванню та плануванню діяльності підприємства, зокрема оборотних активів і дебіторської заборгованості, не приділяється належна увага.

Вивчення досвіду попередників повинне переконати як науковців, так і практиків в необхідності наукових досліджень з питань відображення в обліку оборотних активів, їх планування та нормування на підприємстві, практичного втілення найкращих розробок на практиці для досягнення високоефективної роботи.

Своє відображення в обліку не відразу знайшли всі складові оборотних активів. На думку Сукова Г.С. існує чотири етапи розвитку обліку оборотних активів.

Рис.1.4. Етапи обліку оборотних активів

В епоху давніх часів відсутність єдиного грошового вимірника, яким стали гроші, зумовило те, що відображення в обліку знаходив рух матеріальних цінностей. У Стародавньому Єгипті суттєвим моментом матеріального обліку було щоденне виведення залишків. На дану обставину як особливість давньоєгипетського обліку звернув увагу Л.Борхардт. виведення щоденних залишків було можливим у зв'язку з відносно невеликими обсягами господарської діяльності [76, с. 216].

У Месопотамії облік матеріальних цінностей здійснювався приблизно так: прибуткові та видаткові документи групувались окремо, інформація всередині цих груп обліковувалась в розрізі найменувань окремих цінностей, за оборотами виводилось „сальдо". Тут можна побачити і зародження синтетичного й аналітичного обліку, оскільки синтетичній „відомості" – „Зернові", відповідали аналітичні „рахунки" – „Пшениця", „Рис" та інші.

Стародавній Рим дав світові термін „дебітор", який виник і був введений римлянами в IV ст. до н.е.


 
 

Цікаве

Загрузка...